הדפסה

חמד עבדאלגני(המנוח) ואח' נ' עבדאלגני(המנוח) ואח'

בפני
כב' השופטת אריקה פריאל

התובעים

  1. עיזבון המנוח אבראהים חמד עבדאלגני ז"ל שנשא בחייו ת"ז XXXXXX182
  2. ג'מאל עבדאלגני ת"ז XXXXXX419
  3. אחמד עבדאלגני ת"ז XXXXXX142
  4. מוחמד עבדאלגני ת"ז XXXXXX628
  5. חמד עבדאלגני ת"ז XXXXXX195
  6. נואל אחמד חמד עבדאלגני ת"ז XXXXXX744
  7. סהאם אחמד חמד עבדאלגני ת"ז XXXXXX836

על ידי בא כוחם עו"ד מוחמד נזאל

נגד

הנתבעים

  1. עיזבון המנוח חמד אחמד עבדאלגני ז"ל שנשא בחייו ת"ז XXXXXX510
  2. פיאד עבדאלגני ת"ז XXXXXX544
  3. עיזבון המנוח פואז חמד עבדאלגני ז"ל שנשא בחייו ת"ז XXXXXX958

א. פאדל עבדאלגני ת"ז XXXXXX085
ב. מוחמד פואז עבדאלגני ת"ז XXXXXX093
ג. סאלח פואז עבדאלגני ת"ז XXXXXX393
ד. עבד אל גני עבדאלגני ת"ז XXXXXX656
ה. עומר עבדאלגני ת"ז XXXXXX711
ו. באסם עבדאלגני ת"ז XXXXXX260
ז. כאמל עבדאלגני ת"ז XXXXX202 5
4. עיזבון המנוחה זהייה עבדאלגני ז"ל שנשאה בחייה ת"ז XXXXXX528
5. עיזבון המנוח ג'בר חמד עומרי ז"ל שנשא בחייו ת"ז XXXXXX680
א. יחיא גבר עומרי ת"ז XXXXXX714
ב. מוחמד עומרי ת"ז XXXXXX848
ג. סאלח גבר עומרי ת"ז XXXXXX731
נתבעים 2, 3 ו-4 על ידי בא כוחם עו"ד סעיד נזאל

החלטה

לפניי תובענה לפירוק שיתוף מקרקעין המצויים באדמות כפר נחף והידועים כחלקה 40 בגוש 19135 (להלן: החלקה).

עובדות רקע
1. הנתבע 1 (להלן: המנוח חמד עבדאלגני ) הלך לבית עולמו ביום 23.11.66 ו הותיר אחריו צוואות אחדות, שהאחרונה שבהן נושאת תאריך 30.9.66 (להלן: הצוואה) . בצוואה ציווה את רכושו לתובעים ולנתבעים. בנוגע לחלקה, הרשומה על שמו, ציווה אותה לכאורה למנוח אבראהים חמד עבדאלגני ז"ל, שעיזבונו הוא התובע 1 (להלן: המנוח אברהים עבדאלגני) .

2. בעלי הדין בהליך דנן הם חלק מיורשי המנוח חמד עבדאלגני אשר היו הזוכים על פי הצוואה וכן יורשי זוכים אלה.

3. להליך דנן קדמו שני הליכים משפטיים הנוגעים לצוואה. הליך אחד התנהל בבית המשפט המחוזי בחיפה (תל"א 9433-08) ובו עתרו הנתבעים 2 ו-3 בבקשה להורות על תיקון טעות סופר בקשר לחלקה שנפלה בצוואה. הליך נוסף התנהל בבית המשפט לענייני משפחה בחיפה.

4. התובענה לתיקון טעות סופר בצוואה נדונה בבית המשפט המחוזי לפניי השופטת שרון-נתנאל, אשר בפסק דינה מיום 15.2.09 קבעה כי בשל חוסר בהירות בהוראת הצוואה בקשר לחלקה עד כדי חוסר יכולת לדעת מה היתה כוונתו של המוריש (המנוח חמד עבדאלגני ), הוראה זו של הצוואה – בטלה.

5. בהליך שהתנהל בבית המשפט לענייני משפחה בחיפה לפני השופט בן ציון ברגר (במסגרתו נידונה בקשה לצו קיום צוואה קודמת של המנוח חמד עבדאלגני [1814-07-08], התנגדות לקיומה [ 1828-07-08], בקשה למתן צו ירושה [1810-07-08] ובקשה לקיום צוואת הנתבעת 4 והתנגדות לקיומה [ 1029-07-08] ניתן פסק דין ב יום 28.7.09, ולפיו בנוגע לחלקה "דומני, שנוכח הוראת הביטול הקיימת בצוואה מיום 30.9.66 לגבי צוואות קודמות בזמן, אין מנוס מהקביעה שהחלקה 40 בגוש 19135 שנגרעה מצוואת המנוח מיום 30.9.66 בעקבות פסק הדין של כב' הש' תמר שרון נתנאל, הינה בגדר עזבונו של המנוח שחל עליו חוק הירושה, קרי, יורשיו על פי דין הם יורשי חלקה זו וכך אני קובע."

6. נקבע אפוא מפורשות על ידי בית המשפט בשתי ערכאות שונות כי הוראת הצוואה בקשר לחלקה – בטלה, וכי החלקה היא חלק מעיזבונו של המנוח חמד עבדאלגני שחל עליו חוק הירושה תשכ"ה-1965 (להלן: חוק הירושה) כך שיורשיו על-פי דין הם יורשי החלקה.

ההליך דנן
7. כאמור, בכתב התביעה עתרו התובעים בבקשה להורות על פירוק שיתוף החלקה. לדעת התובעים, חרף ביטול הוראת הצוואה בקשר לחלקה, הבעלות עליה היא של הזוכים על-פי הצוואה, ולכן פירוק השיתוף צריך שיעשה ביניהם בלבד.
להשלמת התמונה יצוין כי התובעים עתרו גם בבקשה להורות על סילוק-ידם של הנתבעים מהחלקה; על מתן צו האוסר עליהם לעשות פעולה שיש בה כדי למנוע מהתובעים לתפוס חזקה בחלקה, וכן למתן צו מניעה האוסר על הנתבעים לעשות כל דיספוזיציה בחלקה ולהימנע מלבצע עבודות בנייה, חפירה או הכשרה לצרכי בנייה בחלקה.

8. לעומתם, טענו הנתבעים בכתב ההגנה כי החלקה אינה נמנית עם נכסי עיזבון המנוח חמד עבדאלגני, שכן בחייו העניק חלקה זו במתנה לרעייתו המנוחה זהייה עבדאלגני ז"ל. בדין מחזיקים אפוא הנתבעים – יורשי המנוחה – בחלקה, ולכן דין התובענה להידחות.

9. במהלך הדיון שינו הנתבעים חזית, וכיום המחלוקת הטעונה הכרעה היא אם פירוק השיתוף צריך שייעשה בין הזוכים על-פי הצוואה ויורשיהם או בין היורשים על-פי דין.

סיכומי טענות הצדדים
10. בסיכומיהם חזרו התובעים על האמור בכתב התביעה. לטענתם מפסק דינה של השופטת נתנאל- שרון , ובמיוחד מסעיף 2 שבו, עולה כי חרף ביטול הוראת הצוואה בנוגע לחלקה '.. היא נשארה כחלק בלתי נפרד מהנכסים המאוזרכים בצוואה ולא יצאה מגדרותיה של הצוואה והפכה להיות לנחלתם של כל שבעת היורשים עפ"י הצוואה, היינו התובעים והנתבעים, הכל כמפורט ביתר סעיפי הצוואה של המנוח חמד עבדאלגני ז"ל, ובמיוחד הסעיפים 7, 8, 9, 10 לצוואה, לפיה יורשיו של המנוח חמד עבדאלגני הם רק אלה שאוזכרו בצוואה, ואין יורשים אחרים מלבדם.'

11. בסעיף 2 לפסק הדין של השופטת שרון-נתנאל מפ ורטים הזוכים על-פי הצוואה, אם כי נאמר שהם ' יורשיו של המנוח על פי הצוואה..'.

12. בסעיף 7 לצוואה פורטו נכסי מקרקעין שהמנוח חמד עבדאלגני ציווה לארבעת ילדיו בלבד; לפי סעיף 8 לצוואה 'כל אדם שהנו יורשי עפ"י החוק השרעי או עפ"י דין שלא לקח לפי צוואתי זו כל זכות, יקבל כאשר יתבע את עזבוני לירה ישראלית '; בסעיף 9 לצוואה צוין רצונו של המוריש כי הצוואה תהא בת-תוקף בתור צוואה אזרחית ולפי הדין השרעי; בסעיף 10 צוין רצונו של המוריש כי הצוואה תקוים כמות שהיא.

13. התובעים סבורים אפוא שיש לראות בחלקה חלק מהנכסים שהמנוח חמד עבדאלגני ציווה לזוכים על-פי הצוואה, וביניהם בלבד יש לפרק את השיתוף. הראיה - בסעיף 8 לצוואה צוין מפורשות כי מלבד הזוכים המצוינים בה, לא יירש איש את ע יזבונו של המנוח חמד עבדאלגני.

14. עוד הוסיפו התובעים כי לאחר שבהליכים הקודמים קיבלו הנתבעים את יומם בבית המשפט ולא הביעו התנגדות שם לקיום הצוואה, הרי שכעת מנועים הם מלהעלות טענות חדשות בסוגיית הבעלות על החלקה ו אופן חלוקתה. לפיכך בקשר לחלקה קיים מעשה בי- דין מסוג השתק פלוגתא והשתק עילה.

15. לפי טענתם בסיכומי הטענות, סבורים הנתבעים 3,2, ו-4 כי לנוכח ההכרעה בשני פסקי הדין הנזכרים לעיל ואשר ניתנו בהליכים הקודמים, מן הדין לפרק את השיתוף בחלקה בין יורשיו על פי דין של המנוח חמד עבדאלגני.

16. עוד הוסיפו הנתבעים כי לבית משפט זה אין סמכות עניינית לדון בסוגיות הנוגעות לחוק הירושה, כך שיש להורות על מחיקת התובענה, שניתן יהיה לחדשה רק לאחר מתן צו ירושה.

דיון
17. בעלי הדין תמימי דעים כי קביעת בית המשפט המחוזי, ולפיה בוטלה הוראת הצוואה שציוותה את החלקה למנוח אברהים עבדאלגני יצרה מעשה בי-דין. כן אין חולקים כיום (לנוכח שינוי חזית מצד הנתבעים) כי המנוח חמד עבדאלגני לא העניק את החלקה במתנה לרעייתו המנוחה.

עם זאת, בעוד התובעים סבורים כי ביטול הוראת הצוואה בנוגע לחלקה אינו השפיע על זכויות הזוכים על-פיה, כך שהחלקה צריכה להתחלק ביניהם בלבד (קרי, בין בעלי הדין בהליך דנן בלבד), טוענים הנתבעים כי עם הביטול, הפכה החלקה לחלק מעיזבון המנוח חמד עבדאלגני שלא נכלל בצוואה, ויש להחיל עליה את הוראות פרק שני לחוק הירושה.

18. הפלוגתא שבמחלוקת נסבה אפוא סביב השאלה זכותו של מי גובר – זכותם של הזוכים על-פי הצוואה או זכותם של היורשים על-פי דין לזכות בחלקה .

19. בניגוד לדעת התובעים, סעיף 2 לפסק הדין של השופטת שרון-נתנאל אינו יכול לסייע להם. מלבד אזכור שמות הזוכים על-פי הצוואה, אין בו מאומה ממנו ניתן להסיק שיש להעניק את החלקה לזוכים על-פי הצוואה בלבד.
20. מתוך סעיפי הצוואה המוזכרים סעיף 8 בלבד ראוי להתייחסות מיוחדת. כאמור, בסעיף זה הביע המנוח חמד עבדאלגני את רצונו כי יורשיו על-פי דין (לרבות הדין השרעי) שלא קיבלו מנה מעיזבונו ויתבעו את עיזבונו יזכו בלירה ישראלית אחת.

נשאלת אפוא השאלה אם בהוראה זו שלל המנוח חמד עבדאלגני את זכותם של יורשים על-פי דין שלא היו זוכים על-פי הצוואה לקבל חלק מעיזבונו.

ראשית, בפסק דינו קבע השופט ברגר מפורשות כי עם ביטול סעיף 3 לצוואה (שעניינו זכויות המנוח אברהים עבדאלגני בחלקה) הפכה החלקה לחלק מעיזבון המנוח חמד עבדאלגני ש הזכויות בה נתונות לכלל היורשים על-פי דין.

שנית, בצוואה הוראות בקשר לנכסי מקרקעין שהוענקו לזוכים על-פיה (ילדיו ורעייתו של המנוח חמד עבדאלגני, המוריש) ושותקת בכל הנוגע לנכסים אחרים שלו הוענקו לאיש ודרך חלוקתם.

שלישית, סעיף 2 לחוק הירושה הקובע כי 'היורשים הם יורשים על פי דין או זוכים על פי צוואה; הירושה היא על פי דין זולת במידה שהיא על פי צוואה' ולפי סעיף 66(ב) לחוק הירושה 'ציווה המוריש חלק מנכסיו, יינתן על אותו חלק צו קיום, ועל הנותר – צו ירושה'.

כאמור, המנוח חמד עבדאלגני הותיר צוואה שאחת מהוראותיה (בקשר לחלקה) בוטלה. עם ביטול הוראה זו, יש לראות בנכס שנכלל בהוראה שבוטלה (החלקה) נכס שלא נכלל בצוואה. מכאן, בנוגע לנכסים שנכללו בצוואה ניתן היה – ובפועל ניתן – צו קיום. בנוגע לנכס שלא נכלל בצוואה (החלקה) יש צורך בצו ירושה, כשהיורשים הם היורשים על-פי דין.

21. היות שאין חולק כי אין זהות בין הזוכים על-פי הצוואה לבין היורשים על-פי דין מן הכרח שקודם להליך של פירוק שיתוף יינתן צו ירושה אשר יכריז מיהם יורשי המנוח חמד עבדאלגני הזכאים לחלקה. ברי כי במסגרת ההליך שיינקט לצורך מתן צו ירושה יתאפשר ליורש החפץ בכך להסתלק מן העיזבון לטובת כלל היורשים או מקצתם.

22. התובענה דנן מוקדמת אפוא שכן בטרם ניתן צו ירושה ואין לדעת מיהם השותפים בחלקה וממילא לא ניתן להורות על פירוק השיתוף בה.

סוף דבר
23. אני קובעת אפוא כי הזכויות בחלקה 40 בגוש 19135 תיקבענה לאחר מתן צו ירושה אשר יצהיר על זהות יורשי המנוח חמד עבדאלגני על-פי דין.

עוד אני קובעת כי טרם נקיטת הליך להכרזה על היורשים על-פי דין לא ניתן להורות על פירוק השיתוף.

24. בנסיבות המקרה, ניתן היה להורות על מחיקת התובענה. ואולם מאחר שהתובעים שילמו אגרה, שלא ניתן להחזירה, החלטתי להורות על הפסקת התובענה, כך שניתן יהא לחדשה עם מתן צו ירושה.

25. אשר-על-כן אני מורה על הפסקת ההליכים בתובענה דנן.

היות שהנתבעים העלו שוב את הטענה שהעלו בהליך שהתנהל לפני השופט ברגר בדבר זכויותיה של רעייתו המנוחה של המנוח חמד עבדאלגני בחלקה , ובכך סירבלו את ההליך שלא לצורך, איני עושה צו להוצאות.

ניתנה היום, כ"ג טבת תשע"ה, 14 ינואר 2015, בהעדר הצדדים.