הדפסה

חיים לוי נ' עירית אופקים

בפני
כב' הרשמת הבכירה ליאורה וינשטיין

תובעים

ציון חיים לוי

נגד

נתבעים

עירית אופקים

החלטה

בפני בקשת הנתבעת לסלק את תביעת התובע על הסף – לאחר שהדיון בה הוחזר אלי לפי החלטת כב' הנשיא יוסף אלון בבקשת רשות ערעור על החלטתי מיום 11.1.15 - מחמת מספר נימוקים:

  1. העדר סמכות/העדר עילה – הנתבעת טוענת כי את השגותיו בעניין הארנונה שהוטלה עליו על הנתבע להביא כהשגה/ערר/תביעה בבית המשפט לעניינים מנהליים אך לא בבית משפט זה. כי תביעתו לתשלום סך של 50,000 ₪ נובעת מטענתו כי חוייב בארנונה שלא כדין (תביעת השבה למעשה) ולא משום טענה אחרת המגבשת עילת תביעה בבית משפט זה. לטענתה אף כי כב' הנשיא הכריע בעניין הסמכות העניינית, לא ניתנה על ידו הכרעה ברורה בעניין העילה ועלי להכריע בכך.
  2. התיישנות – מדובר בתביעה שהתיישנה שכן הארנונה בה דנים הינה עד שנת 2006.
  3. הנתבעת הוסיפה וטענה בכתב ההגנה (שהוגש לאחר מתן החלטתי הקודמת) כי בנוסף לשתי העילות הקודמות יש לסלק התובענה גם בשל מעשה בית דין – התובע תבע אותה 3 פעמים בגין אותה עילה והוא מנוע מלתבוע אותה כעת בפעם הרביעית.
  4. בכתב ההגנה נטענה טענה נוספת והיא - כי התביעה לא הוג שה לפי התקנות הדנות בתביעה בסדר דין מהיר.

אדון בכל הטענות כסדרן אף כי לא הועלו בצורה מסודרת ובמקשה אחת.
5. באשר לטענה הראשונה – דומה כי כב' הנשיא נתן דעתו עליה ודחה אותה, הן מפאת העובדה כי לבית משפט זה יש סמכות לדון ב תביעה והן מפאת העובדה כי היא מגלה עילה. אצטט מהחלטתו: "לא מצאתי להבחין לעניין זה בין תביעה כספית להשבה ובין תביעה כספית לפיצוי". כן החליט כי "שעה שהסעד הנעתר הוא כספי כי אז בחינת החלטת הרשות היא "אגבית"". דהיינו, מדובר בעתירה לסעד כספי ועל כן רק כבדרך אגב (תקיפה עקיפה) תידון החלטת הרשות בדבר הארנונה.
אף הנתבעת עצמה טוענת כי מדובר בשתי טענות שהאחת היא תמונת מראה של האחרת.
6. אצטט מפסק הדין שכב' הנשיא אזכר ( רעא 3879/05 עיריית חדרה ואח' נגד חג'ג' אמריקה ישראל בע"מ ) :
"משעסקינן בסעד כספי, שאזי עומדת על מכונה הלכת רע"א 483/88 מפעלים פטרוכימיים נ' מדינת ישראל, פ"ד מד(3) 812 (השופט – כתארו אז – ש' לוין), וכדברי בית המשפט שם, כי המבחן היחיד הקובע הוא מבחן הסעד "ואין נפקא מינה לדינא, אם עילתה של התובענה נולדה בתחום המשפט המינהלי, שגם במקרה זה אין מדובר אלא ב'תביעה אזרחית', שהסמכות לדון בה נקבעת לפי סכום התביעה ומי שתובע כסף אין לומר עליו שתביעתו היא 'כיסוי' לדבר אחר".
7. ובאשר לסמכות העניינית - גם הנתבעת לא חולקת על כך כי כב' הנשיא החליט שלבית משפט זה סמכות לדון בתובענה.
8. באשר לטענת ההתיישנות וטענת מעשה בי-דין בהן לא דנתי בהחלטתי הקודמת – הנתבעת טוענת כי התובע הגיש 3 תביעות קודמות נגדה בגין הנזק שנגרם לו בגין חיובי הארנונה, כך שנוצר בעניין זה מעשה בי-דין. כן טוענת הנתבעת כי מדובר בארנונה לתקופה שהת יישנה. בעניין זה טוען התובע כי לגבי התביעות הקודמות, מדובר בנ יסיון לזריית חול בעיני בית המשפט, שכן "עקב תרגיל שעשתה הנתבעת" לא התבררה שום טענה בבית המשפט. ולעניין ההתיישנות טוען התובע כי אכן הארנונה בה מדובר מתייחסת לשנים שהתביעה לגביהן התיישנה אולם התובע אינו תובע את העיריה, לדבריו, להשבת ארנונה אלא בגין אי קיום החלטות ועדה .
9. בחנתי את התביעות הקודמות שהוגשו על ידי התובע, המוזכרות על ידי הנתבעת.
10. לעניין התביעה הראשונה, בתיק ת"ק 561/09 - צורף רק כתב התביעה ואין לדעת מה עלה בגורלה.
11. לעניין התביעה השניה – בתיק 2751/09 – תביעה זו נמחקה בהסכמה ועל כן לא נוצר מעשה בית דין.
12. לעניין התביעה השלישית – בתיק 24006-09-11 - בתביעה זו נתבעה הנתבעת בגין הפעולות הבאות: עיקול רכבו של התובע בהוצאה לפועל , עיקול חשבון הבנק שלו, אי מתן תגובה ללשכת ההוצאה לפועל בבקשה שהגיש התובע, הודעה מאוחרת (בתאריך 13.9.05) על שיקים שחזרו שנה ואף שנתיים קודם לכן, פ ירעון של כמה שיקים בסדרה בבת אחת במקום חודש בחדשו, פתיחת תיק הוצל"פ לגבי שיק שלגביו נאמר לתובע כי הוסדר.
13. אם כן התביעה השלישית היא תביעה שהוגשה בגין פעולות קונקרטיות שנקטה הנתבעת נגד הנתבע. פעולות אלה אינן מוזכרות בתביעה זו והיא אינה עוסקת בהן.
14. בגין תביעה זו (שבמהלכה ניסו השופטים שדנו בה לגרום לצדדים להגיע להסכמה כוללת, גם לגבי חובות התובע אצל הנתבעת – אך הנ יסיון לא צלח) סולקה התביעה כנגד פיצוי התובע בסך 3,000 ש"ח, בפשרה, לפי הסכם אליו הגיעו הצדדים וקבל תוקף של פסק דין ביום 8.5.14.
15. אם כן באף אחת מהתביעות הנ"ל לא התקבלה החלטה בדבר הפעולות שבגינן תובע התובע את הנתבעת כעת - ולא ניתנה בהן הכרעה המשתיקה את התובע מהגיש תביעתו בתיק זה.
16. החלטות הארנונה הן מתקופה היסטורית אך מכתב התביעה עולה כי הנזק הנטען על ידו שנגרם לו עקב אי קיום החלטות הועדה, "אי מתן השירות לאזרח" לו הוא טוען, נעשה בתקופה שטרם התיישנה.
17. כתב התביעה כתוב בצורה שמקשה על הבנתו ואינו מפרט את עילת התביעה דבר דבור על אופניו. למרות זאת בסעיף 13 לכתב התביעה מדובר בפעולות שנעשו לאחר קבלת פסק הדין ממאי 2014. כמו כן לטענת התובע נודע לו על גובה החוב הנדרש – המופרז לטענתו - מתצהיר שהגישה נציגת הנתבעת בשנת 2012 במסגרת התביעה השלישית המפורטת לעיל. כך שרק אז נודע לו כי הנתבעת "אינה מקיימת את החלטות הועדה".
18. כאשר גוף פועל לגביית חוב במשך שנים, יכול להיווצר מצב בו תתגבש עילת תביעה בגין פעולות בהן הוא נוקט/מחדלים מצדו במהלך גביית החוב ואין לכך קשר עם החוב עצמו או עם מועד הווצרותו.
19. אם הנתבעת פועלת לגביית סכום הגבוה מהסכום אותו אמור היה התובע לשלם בגלל הנחות שקבל ודבר זה מתברר לנתבע באיחור (פה – בשעת הגשת התצהיר של נציגת הנתבעת בשנת 2012), אין נפקות לשאלה מתי נוצר החוב אלא איך נתפס החוב (מה גבהו) בעיני הנושה (פה – הנתבעת) בשעת גבייתו , בתנאי שממועד "שעה" זו טרם עברו 7 שנים. הצדדים עצמם הודיעו לבית המשפט, במהלך הגעתם להסכמה לגבי פסק הדין, כי "גובה החוב, קיומו של החוב וכיו"ב, עדיין שנויים במחלוקת ביננו" (עמ' 20 שורות 30-31 לפרוטוקול הדיון מתאריך 8.5.14).
19. צודקת הנתבעת כי התביעה הוגשה שלא בהתאם לתקנות סדר הדין האזרחי הדנות בדרך שבה יש להגיש תביעה בסדר דין מהיר, אך דבר זה ניתן לתיקון.
20. יוזכר כי סילוקה של תובענה על הסף הוא צעד דרסטי שיש להשתמש בו רק כאשר ברור שהתובע לא יוכל לקבל את הסעד שביקש, אפילו הוכיח את כל העובדות הכלולות בכתב התביעה.
(ראה: ע"א 109/84 ורבר ואח' נ' אורדן תעשיות בע"מ ואח', פ"ד מ"א (1) 577;ע"א 642/89 עזבון המנוח מאיר שניידר ז"ל נ' עיריית חיפה פ"ד מו (1) 470; ע"א 50/89 פרופ' רות ליטן נ' פרופ' חיים אילתה ואח',פ"ד מה (4) 18; ע"א 450/78 מדינת ישראל נ' זאב יוליס, פ"ד כד (2) 522; ע"א 693/83 שמש נ' רשם המקרקעין תל-אביב -יפו,פ"ד מ(2) 668).
21. לאור האמור לעיל הבקשה לסילוק על הסף נדחית. התובע יגיש כתב תביעה מתוקן בהתאם לאמור בפרק טז1 לתקנות סדר הדין האזרחי התשמ"ד-1984 - תוך 14 יום מהיום.
22. אני חוזרת על המלצתו של כב' השופט הולצמן מתאריך 23.9.14, כי התובע יטול יעוץ משפטי.
23. הוצאות הבקשה בסך 1500 ₪ יחולו לפי התוצאות.
24. קדם המשפט שהיה אמור להתקיים בתאריך 25.5.15 לפי החלטתי מיום 6.3.15 יתקיים בתאריך 15.10.15 בשעה 15:00.

ניתנה היום, כ"ט אלול תשע"ה, 13 ספטמבר 2015, בהעדר הצדדים.