הדפסה

חגג עמוס נ' זרואשה עומר ואח'

מספר בקשה:4
בפני
כב' הרשם הבכיר צוריאל לרנר

מבקש
דראושה עמאד

נגד

משיב

חגג עמוס

החלטה

המבקש עותר לביטול פסק-הדין שניתן נגדו בהעדר התגוננות ביום 25.1.2010, ושתוקן (על דרך תיקון איות שמו של המבקש – שמתחילה נרשם: "זרואשה עומר" – והוספת מס' תעודת הזהות שלו) ביום 9.1.2012. פסק-הדין המקורי ניתן על יסוד אישור מסירה, לפיו נמסר הכתב לידי "כרמית" במשרדי הנתבעת 2 (שאינה בעל דין בבקשה זו). התביעה עניי נה נזקים שנגרמו עקב תאונת דרכים, והיא הוגשה ע"ס 23,913 ₪.

הבקשה הוגשה ביום 14.1.2014, כשנתיים לאחר תיקון פסק-הדין, וכארבע שנים לאחר מתן פסק-הדין השגוי. בבקשה אין כל הסבר למועד הגשתה. הבקשה נתמכת בתצהיר ערוך על דרך ההפניה, שלא כדין. הבקשה נשענת, רובה ככולה, על טענות של פגם במסירה, שכן כתובת הנתבעת 2 אינה כתובת המבקש, ו"כרמית" אינה בת-משפחתו, וכן על טענות של פגם בהליך, לאור היות כתב התביעה נוקב בשם נתבע שגוי, כמפורט לעיל. הבקשה אינה מפרטת את הגנת המבקש לגופו של עניין, ומסתפקת בטענה כי יש לו טענות טובות, שכן התאונה אינה באשמתו.

יוער, כי על יסוד הבקשה לבדה נקבע, כי הליכי הביצוע יעוכבו רק בכפוף להפקדת סך 20,000 ₪ בקופת בית המשפט; ערבון זה לא הופקד, וההליכים לא עוכבו.

על הבקשה הוגשה תגובה, שם טוען המשיב לכל אותם ליקויים בבקשה המקורית, ומוסיף וטוען, כי פסק-הדין (המתוקן) הוגש לביצוע בהוצאה לפועל, ואזהרה נמסרה למבקש ביום 24.4.2013 (צורף בטעות צילום של אישור המסירה שנמסר לנתבעת 2), ולא זו אף זו, אלא שלפניית ב"כ המבקש אל ב"כ המשיב, שלח האחרון לראשון עותק מלא של כתב התביעה ביום 22.5.2013 (צורף אישור משלוח הפקס). חרף כל האמור, נתן המשיב את הסכמתו לביטול פסק-הדין בכפוף להפקדת מלוא סכום התביעה בקופת בית המשפט. לתגובה לא צורף תצהיר.

המבקש הגיב, והכחיש את קבלת כתב התביעה ע"י בא-כוחו, וכן את קבלת האזהרה. הוא טען עוד, שאין באפשרותו הכלכלית להפקיד את מלוא סכום התביעה בקופת בית המשפט. גם לתגובה זו לא צורף תצהיר.

דין הבקשה להימחק על הסף, ואף-על-פי-כן היא תתקבל, בכפוף לתנאים, הכל כפי שיפורט:

על פני הדברים, הוגשה הבקשה באיחור. אמנם, גרסת המשיב, לפיה שלח בא-כוחו לב"כ המבקש את כתב התביעה לא נתמכה בתצהיר (הגם שצורפה לכך אסמכתא), אולם ממילא על המבקש רובץ הנטל להראות כי בקשתו מוגשת במועד 30 הימים הקבוע בתקנות. לפיכך, היה עליו, לכל הפחות, להודיע מתי נודע לו על פסק-הדין, לשיטתו. גרסה כזו לא הוצגה, ואנו עומדים, כפי שכבר נכתב, כשנתיים לאחר מתן פסק-הדין המתוקן וכארבע שנים לאחר מתן המקורי.

זאת ועוד, הבקשה הוגשה שלא כדין, ובתצהיר שצורף אין די. חובה על בעל דין לצרף לבקשותיו תצהיר מפורט (הש' תקנה 521 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984), למעט במקרים בהם הדין מתיר הגשת תצהיר ערוך על דרך ההפניה (כגון: בתמיכה בכתבי טענות בסדר דין מהיר, או בתמיכה בכתבי טענות בבית המשפט לענייני משפחה או בבית המשפט הגבוה לצדק). משכך, אפילו היתה הבקשה מוגשת בדין, הרי שדינה היה מחיקה מטעם זה.

לאור האמור, אפוא, דין הבקשה להימחק על הסף.

אלא, ששני הנימוקים הבאים מצדיקים קבלת הבקשה חרף כל ליקוייה, כפוף לתנאים: ראשית, המשיב עצמו הסכים, כאמור, לביטול פסק-הדין בכפוף להפקדת סכום התביעה בקופת בית המשפט; ושנית, עיון באישור המסירה שעל בסיסו ניתן פסק-הדין המקורי מלמד כי אילו היתה הבקשה מוגשת במועד וכדין, טובים היו סיכוייה להתקבל, באשר ספק אם מסירה למאן דהוא העובד במקום עבודה כלשהו (גם אם עובד או עבד בו המבקש) היא מסירה כדין עבור המבקש.

לפיכך, וגם אם יש בכך משום עשיית חסד עם המבקש, הרי שאני מקבל את הבקשה לביטול פסק-הדין, ובלבד שיופקד בקופת בית המשפט סך של 23,913 ₪, וזאת תוך 30 יום מהיום.

הופקד הסכום האמור – יבוטל פסק-הדין, הליכי ההוצאה לפועל יעוכבו ויבוטלו, , והמבקש יהיה זכאי להגיש כתב הגנה; לא הופקד – תידחה הבקשה, והמבקש ישא בהוצאות המשיב בקשר אליה בסך של 1,800 ₪.

המזכירות תשלח העתק החלטה זו לב"כ הצדדים, ותחזיר התיק לעיוני ביום 10.6.2014.

ניתנה היום, כ"ט ניסן תשע"ד, 29 אפריל 2014, בהעדר הצדדים.