הדפסה

ח'דר זערורה ואח' נ' טאטור(המנוח) ואח'

מספר בקשה:1
בפני כבוד הרשם ערפאת טאהא

התובעים

  1. סעיד אחמד ח'דר זערורה
  2. עז' אחמד ח'דר זערורה ז"ל

באמצעות נכדיו ויורשיו:
3. מוחמד פייסל זערורה
4. אחמד ג'מאל זערורה

נגד

הנתבעים
1. עז' אחמד עלי טאטור ז"ל
באמצעות בניו ויורשיו:
2. עלי אחמד עלי טאטור
3. סעיד אחמד עלי טאטור
4. תאופיק אחמד עלי טאטור
5. חסן אחמד עלי טאטור
6. סלים אחמד עלי טאטור
7. האני אחמד עלי טאטור

8. משרד האוצר – אגף מס שבח ומס רכוש נצרת
9. רשם המקרקעין נצרת עילית

החלטה

לפניי בקשה למתן פסק דין בהיעדר הגנה. בשלב זה לא ניתן ליתן פסק דין בהיעדר הגנה מהטעמים שיפורטו להלן.

מעיון באישורי המסירה עולה, כי המסירה לנתבע מס' 3, סעיד אחמד עלי טאטור , בוצעה לכאורה לידי "מורשה מטעמו" ואולם לא צוינו פרטי המוסר, לא צוינו פרטי הנמען וגם לא צורף ייפוי הכוח המייפה לכאורה את כוחו לקבל כתבי בי-דין בשם הנתבע 3. יש לבצע מסירה כדין של כתב התביעה וההזמנה לדין בהתאם להוראות תקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד - 1984.

מעיון בנסח רישום המקרקעין עולה, כי אין התאמה בין שם הנתבע 1 כפי המצוין בכתב התביעה "המנוח אחמד עלי טאטור ז"ל ת.ז. XXXX368" לבין שם הבעלים הרשום של 1/4 מהזכויות בחלקה נשוא התביעה חלקה 9 בגוש 17522 הרשום כ"אחמד עלי איברהים אחמד" ללא ציון תעודת זהות. בהיעדר התאמה כאמור לא ניתן ליתן פסק דין בהיעדר הגנה נגד יורשי המנוח אחמד עלי טאטור.

על התובעים להגיש הודעה המסבירה את חוסר ההתאמה האמור בצירוף מסמכים מתאימים, ולפעול לתיקון אי ההתאמה, וזאת תוך 30 ימים מהיום, ולא אורה על מחיקת התביעה.

מכתב התביעה עולה, כי התובעים קיבלו את המקרקעין נשוא התביעה מהמנוחה ג'מילה זערורה. לתביעה לא צורף צו ירושה או צו קיום צוואה של המנוחה ג'מילה, וגם לא צורף צו מנהל עיזבון זמני או קבוע לעיזבון המנוחים.

בהתאם לסעיפים 121 – 122 לחוק הירושה תשכ"ה – 1965 (להלן: "חוק הירושה") יש לצרף לתביעה את מנהל העיזבון הזמני או הקבוע של עיזבון המנוחה ג'מילה ככל שמונה, או במידה שלא מונה, יש לצרף כנתבעים את כלל היורשים בהתאם לצו ירושה או צו קיום צוואה שהוצא בהתאם להליכים הקבועים בחוק הירושה.

לאור האמור הנני מורה לתובע להגיש לתיק בית המשפט צו ירושה או צו קיום צוואה או לחלופין צו מינוי מנהל עזבון זמני של המנוחה ג'מילה, ובהתאם לתקן את כתב התביעה ולצרף לו כצדדים נדרשים את כל יורשי המנוחה ג'מילה בהתאם לצו הירושה או קיום הצוואה, או לחלופין מנהל העיזבון הזמני של המנוחה ג'מילה, וזאת תוך 90 ימים מהיום. לא יצורף הצו האמור אורה על מחיקת התביעה.

את כתב התביעה המתוקן בהתאם לאמור לעיל והזמנה לדין יהיה על התובעים להמציא לידי כל אחד מהנתבעים במסירה אישית ולהגיש לתיק בית המשפט אישור מסירה בצירוף תצהיר מוסר. רק לאחר שיחלוף המועד הקבוע בתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד - 1984 להגשת כתב הגנה, ובמידה שלא יוגש כתב הגנה מטעם הנתבעים יהיו התובעים רשאים להגיש בקשה חוזרת למתן פסק דין בהיעדר הגנה.

על התובעים להגיש לתיק בית המשפט תרגום המאומת על ידי עורך דין של צוואת המנוח אחמד עלי טאטור ז"ל. כמו כן הריני מורה לתובעים להגיש לתיק בית המשפט את ההסכם שנערך לטענת התובעים בין הנתבעים לבין המנוח נאיף טאטור ז"ל ואת ההסכם שנערך לטענתם בין המנוחה ג'מילה אחמד ח'דר זערורה לבין התובעים, מסמכים אשר נזכרו בכתב התביעה ואולם לא צורפו לו. כן יש להגיש נסח רישום מלא ועדכני של החלקה נשוא התביעה.

נוסף על האמור, ובטרם יינתן פסק דין על התובעים לדאוג להגיש לתיק בית המשפט את מקור כל המסמכים שהוגשו או יוגשו לבית המשפט ובכלל זה צווי קיום צוואה או ירושה, ייפויי כוח ותרגומם המאומת על ידי עורך דין, אשורי מיסים, אישורי מסירה ותצהירי מוסר, נסח טאבו מלא עדכני וכיוצ"ב. את מקור המסמכים יש להגיש בתיאום עם מזכירות המדור האזרחי.

ככל שיבקשו התובעים לקבל לידיהם חזרה את מקור המסמכים שיוגשו על ידו לתיק בית המשפט, עליהם להגיש עותק מקורי של המסמך למזכירות המדור האזרחי בבית המשפט המחוזי בצירוף הודעה מתאימה. מקור המסמך יוחזר לידי התובעים לאחר אימות המקור על ידי בית המשפט.

ניתנה היום, א' אלול תשע"ה, 16 אוגוסט 2015, בהעדר הצדדים.

ערפאת טאהא ,שופט
רשם בית המשפט המחוזי-נצרת