הדפסה

זריהן ואח' נ' עיצובים ואח'

בפני
כב' השופט מוחמד חאג' יחיא

התובעים

1.ענת זריהן
2.אייל זריהן

נגד

הנתבעים

1.אגם עיצובים
2.גיא הינדרי

פסק דין

1) התביעה היא לחיוב הנתבעים בסך 12,000 ₪ בגין מוצר (אריחי זכוכית במטבח) תקול שלטענת התובעים, סיפקו להם הנתבעים, במסגרת עסקה לרכישת אריחי זכוכית לבית.

2) בשל החובה והצורך לחסוך זמן שיפוטי, לא אדון אלא בטענות ובראיות שמצאתי נחוצות להכרעה. יש לגזור הסדר-שלילי לגבי השאר.

טענות הצדדים

3) התובעים טוענים בתביעתם בין השאר, כי הנתבעים ביצעו בביתם עבודות חיפוי זכוכית במטבח. לטענתם, לאחר שלושה חודשים החלו להופיע על הזכוכית במטבח כתמים חומים. לטענת התובעים הם פנו לנתבע 2 (להלן: "הנתבע") מספר פעמים אך למרות הבטחותיו הוא לא הגיע להחליף את הזכוכיות. לטענת התובעים כל ההתקשרות מול הנתבעים נעשתה בעל-פה. בעקבות החלטת בית המשפט מיום 21.5.14 נימקו התובעים כיצד כומתה התביעה, שהועמדה כאמור על סך 12,000 ₪, כלהלן: סך של 8,000 ₪ עבור העבודה של החיפוי; סך של 2,000 ₪ עבור פירוק חיפוי הקיר וסך של 2,000 ₪ עבור הפסד ימי עבודה ועוגמת נפש.

4) הנתבעים טוענים להגנתם בין השאר, כי הנתבעת היא עסק פרטי לשיווק, למכירה ולהתקנה של זכוכיות ומקלחונים. הנתבעים טוענים כי בתחילת חודש מרץ 2013 הזמינו התובעים עבודות שונות לרבות מעקה, מקלחונים וחיפוי קירות זכוכית במטבח. הנתבעים טוענים כי העבודה בוצעה לשביעות רצונם של התובעים. מוסיפים הנתבעים בלטעון כי הנתבע הבהיר לתובעים הוראות זהירות ביחס לזכוכית ובין היתר, להימנע ממגע עם חום כגון סירי בישול וכן איסור לעשות שימוש בחומרים כימיים שעלולים לפגוע בצבע. הנתבעים טוענים כי ביום 30.9.13 פנתה התובעת אל הנתבע בטענה כי באחת הזכוכיות התגלה כתם שמקורו אינו ידוע לה. הנתבעים טוענים כי למרות שהפניה נעשתה זמן רב לאחר ביצוע העבודות ולמרות שהנתבע לא העניק לתובעים אחריות ביחס לעבודה, הנתבע בדק את טענות התובעת והתברר כי אחת הזכוכיות שהותקנה בסמוך לכיריים נשרפה בשל הצמדת סיר בישול רותח לזכוכית. מכאן, לדידם של הנתבעים, הליקוי הנטען נובע כתוצאה ממחדל אשר מקורו בתובעים שפעלו בניגוד להוראות שניתנו להם. חרף האמור, הנתבע החליף את הזכוכית על חשבונו. לטענת הנתבע, התובעים הם אלו שבחרו את הדוגמא שהותקנה והעבודה התבצעה בנוכחותם והם אף הביעו את שביעות רצונם מהעבודה. לטענת הנתבע, כמה ימים לאחר סיום העבודה פנו התובעים אל הנתבע בטענה כי הם אינם שבעי רצון מהדוגמא. הנתבע הודיע לתובעים כי הדוגמא נבחרה על-ידם ואין זה מאחריותו להחליף אותה ללא תשלום מצדם.

דיון והכרעה

5) לאחר שנתתי את דעתי למכלול טענות הצדדים בכתבי בי-דין מטעמם וממכלול החומר הקיים בתיק ולאחר ששמעתי את טיעוניהם בדיון לפניי והתרשמתי מדבריהם, נחה דעתי, כי בדין לדחות את התביעה, כפי שיוטעם להלן ובשים לב להוראת תקנה 15(ב) בתקנות שיפוט בתביעות קטנות (סדרי הדין), התשל"ז-1976, לפיה הנימוקים לפסק הדין יובאו באופן תמציתי.

6) לאחר עיון במכלול החומר שהוצג בבית המשפט, התביעה אינה מגלה עילה ממוקדת וברורה כנגד הנתבעים, ולא רק. מלבד תמונה אחת שהציגו התובעים באמצעות מכשיר הטלפון הנייד לעניין החלק התקול באריחים במטבח, לא צירפו התובעים תמונות או ראיות כלשהן שיש בהן להעיד על טיב ואיכות השירותים שסיפקו הנתבעים, כך לא הוכחה טענת התובעים בדבר איכות העבודות שביצעו הנתבעים בדירתם, הן לעניין העבודה המקורית והן לעניין החלפת החלק התקול. מטיעוני הצדדים בדיון בבית המשפט, עולה כי הנתבעים פעלו להחליף את החלק התקול האמור, זאת לאחר קבלת הסכמת התובעים לגוון של החלק החדש [שורה 10 בעמוד 2, ושורה 1 בעמוד 3 בפרוטוקול]. אי לכך, בהעדר עילה ממוקדת וברורה כנגד הנתבעים, לא כל שכן עילה מוכחת, דין התביעה להידחות.

7) למעלה מכך ולמען ההנחה הזהירה שמא שגיתי במסקנתי דלעיל, הגם תימצא עילה בתביעת התובעים, סבורני כי דין התביעה להידחות גם בשל הקשיים שמעוררת התביעה בשאלת הנזק. בדיון בבית המשפט עלה בין השאר כי אריח הזכוכית התקול במטבח הוא חלק אחד מתוך שבעה חלקים, כאשר עלות האריחים במטבח היא כ-8,000 ₪ [שורה 1, עמוד 2 בפרוטוקול]. זאת ועוד, מעדות התובעת עלה כי היקף העסקה בין התובעים לנתבעים הוא קרוב לסך 38,000 ₪ כאשר עסקה זו כללה עבודות ואריחים לחלקים נוספים בדירה, והתובעים לא העלו טענות מוכחות לעניין איכות וטיב עבודות הללו. מכאן, לא ברורה תשובת התובעים לעניין כימות התביעה והעמדתה על סך 12,000 ₪, כאשר למעשה, לפי הכימות האמור נראה כי מבוקש פיצוי עבור כל העבודות שבוצעו במטבח בשעה שהחלק התקול - ואשר כבר הוחלף כאמור - הוא חלק אחד מתוך שבעה חלקים.

8) אשר על כן, בהעדר עילה מוכחת לפי מאזן ההסתברויות במשפט האזרחי, וכן משלא פעלו התובעים להרים את הנטל המוטל עליהם להוכיח את נזקם הנטען, דין התביעה להידחות.

סיכום

9) לאור האמור - התביעה נדחית.

התובעים יישאו בהוצאות הנתבעים בסך כולל של 600 ₪ כאשר הסכום האמור ישולם לנתבעים תוך 30 יום, שאם לא כן, הסכום האמור יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק, ממועד פסק הדין ועד מועד ביצוע התשלום בפועל.

על-פי הוראת תקנה 16 ב תקנות שיפוט בתביעות קטנות (סדרי דין), התשל"ז-1976, ניתן להגיש בקשה לרשות ערעור על פסק הדין אל בית המשפט המחוזי בירושלים תוך חמישה-עשר יום.

המזכירות תמציא את פסק הדין לצדדים באמצעות דואר רשום.

ניתן היום, ל' כסלו תשע"ה, 22 דצמבר 2014, בהעדר הצדדים.