הדפסה

זנגריה נ' חליל נג'ם ואח'

בפני
כב' השופטת רבקה איזנברג

תובעים

חאלד זנגריה

נגד

נתבעים

  1. פהד חליל נג'ם
  2. עירית צפת

החלטה

1. בפניי בקשתו של נתבע 1( להלן:"הנתבע"),לפסילת חוות דעת רפואית שהגיש התובע.
לטענת הנתבע, חוות הדעת הוגשה באיחור ללא שצורפה לה בקשה להארכת מועד.
עוד נטען כי חוות הדעת אינה ערוכה לפי הדרישות הקבועות בסעיף 24 לפקודת הראיות (נוסח חדש), תשל"א- 1971.
בנוסף הלין הנתבע על תוכנה של חוות הדעת, אשר לחלקה אין, לטענתו,רלונטיות ואף טומנת בחובה עדויות מפי השמועה תוך הסקת מסקנות משפטיות שאינן ממין מומחיותו של המומחה.
2. התובע הודה כי חוות הדעת שהגיש אינה ערוכה כדין וביקש מבית המשפט לאפשר לו לתקן את הפגם תוך 7 ימים.
הכרעה:
3. לא מצאתי כי בנסיבות העניין קיים טעם להוציא את חוות הדעת מן התיק הואיל ולא הוגשה במועד. המדובר במועד שנקבע על ידי בית המשפט ואין מניעה להאריכו מבלי להזדקק לטעמים מיוחדים. חוות הדעת הוגשה ביום 14.4.13 , ועד היום, חרף בקשות שונות שהגיש הנתבע מאז, לא הלין הנתבע על הגשת חוות הדעת באיחור. זאת ועוד, ביום 30.8.13 הבהרתי שהדיון יידחה ליום 4.11.13 על מנת ליתן לנתבע שהות מספקת להגיש חוות דעת נגדית. רק בסמוך למועד הדיון, כלומר בסמוך למועד שהיה עליו להגיש חוות דעת נגדית, הגיש הנתבע בקשה זו.
מאחר שמדובר במועד שנקבע ע"י ביה"מ ועל מנת לא למנוע מהתובע את יומו בביה"מ ואת האפשרות להוכיח את נכותו, אני מאריכה את המועד להגשת חוות הדעת עד למועד הגשת חוות הדעת המתוקנת כמפורט להלן.

4. לגופם של דברים-חוות הדעת אכן לא נערכה בהתאם להוראות הדין. על יסוד סעיף 24 לפקודת הראיות חוות דעת תיערך לפי הטפסים הקבועים בתוספת הראשונה או בדומה להם ככל האפשר. חוות הדעת תכלול התייחסות המקצועית לשאלה שנתעוררה בבית המשפט תוך פרוט השכלתו וניסיונו של המומחה. נותן חוות דעת יצהיר כי זו ניתנה במקום עדות בבית המשפט וכי ידוע לו היטב שלעניין הוראות החוק הפלילי בדבר עדות שקר בשבועה בבית המשפט, דין חוות דעתו כדין עדות בשבועה בבית המשפט.
לפיכך יש מקום להורות לתובע להתאים את חוות דעת לדרישות הדין.
לעניין תוכנה של חוות הדעת, אין בהתייחסות המומחה לשיעור נכות האורטופדית של התובע ברגלו כדי לפגום בה, שכן ממילא אף לשיטת הנתבע אין בקביעה זו כל רלבנטיות הואיל ותחום מומחיותו וקביעותיו של המומחה מתייחסות אך לנכות בעין שמאל ואף כתב התביעה מתייחס לנזק נטען לעינו של התובע בלבד. כמו-כן המומחה אף הבהיר שאין ביכולתו להעריך את הנזק הנפשי שנגרם, ובצדק, שכן גם תחום זה אינו במומחיותו.
ככל שחוות הדעת אינה מבוססת דיה ,לטענת הנתבע, יוכל לטעון כי אין לקבל מסקנותיה,אך אין בכך כדי להביא לפסילת חוות הדעת.
לאור האמור,ניתנת לתובע שהות של 5 ימים להתאים את חוות דעתו להוראות הדין.
הבקשה נדחית. הוצאות הבקשה יובאו בחשבון בסיום ההליך.

ניתנה היום, כ"ב חשון תשע"ד, 26 אוקטובר 2013, בהעדר הצדדים.