הדפסה

זוכרוב נ' טי. אנד. אם סער בטחון בע"מ

לפני:
כב' השופטת יפה שטיין

התובע:
אלכסנדר זוכרוב

ע"י ב"כ: עו"ד אחוה פודים

-
הנתבעת:
טי. אנד. אם סער בטחון בע"מ

ע"י ב"כ: עו"ד דקלה שלום

החלטה

נקבעת בזאת רשימת מוסכמות ופלוגתאות על יסוד הרשימות שהוגשו מטעם הצדדים, וכלל החומר המונח בפני בית הדין.
מוסכמות
התובע הועסק בנתבעת כמאבטח החל מחודש 11/09 ועד יום 02/02/14.
לתובע שולם שכר על בסיס שעתי.
הנתבעת שילמה לתובע עם סיום עבודתו סך של 8,386 ₪ מתוך קרן הפיצויים על שמו.
תלושי השכר של התובע משקפים את הסכומים ששולמו לו בפועל.
פלוגתאות
מה היה היקף משרתו של התובע, האם כטענתו הועסק ב-80% משרה או שמא הועסק בהיקף משרה משתנה ובממוצע 58% משרה כטענת הנתבעת?
מה היה שכרו של התובע בכל תקופת עבודתו, האם שכרו פוצל שלא כדין כטענתו, או שמא נכונה טענת הנתבעת לפיה שכרו של התובע הוא כמפורט בתלושי השכר?
נסיבות סיום יחסי העבודה: האם כטענת התובע הוא התפטר בנסיבות שלא אפשרו לו להמשיך בעבודתו בנתבעת ובשל כך הוא זכאי לפיצויי פיטורים, או שמא נכונה טענת הנתבעת לפיה התובע התפטר מסיבות אישיות והוא אינו זכאי לפיצויי פיטורים?
האם התובע זכאי לתשלום בגין דמי הבראה, דמי חגים, פדיון חופשה שנתית, העדר הפרשות פנסיוניות, כטענתו, או שמא כל זכויותיו הסוציאליות שולמו לו במלואן, כטענת הנתבעת?
האם התובע זכאי להפרשי שכר בגין שעות נוספות בהתאם לאמור בהסכם הקיבוצי בענף השמירה, כטענתו, או שמא נכונה טענת הנתבעת ולפיה התובע קיבל את מלוא השכר המדיע לו בגין כל השעות אותן ביצע בפועל?
האם התובע זכאי לפיצוי בגין הפרת סעיף 24 לחוק הגנת השכר וכן בגין אי מתן הודעה לעובד, כטענתו, או שמא כטענת הנתבעת תלושי השכר נערכו כדין והתובע קיבל עם תחילת עבודתו הודעה בדבר תנאי העבודה?
האם התובע זכאי בפיצוי בגין הלנת שכר ופיצויי הלנת פיצויי פיטורים או שמא לנתבעת טענת הגנה טובה?
2. הצדדים יגישו את העדויות של בעלי הדין וכל יתר העדים בתצהירים. כל צד יעביר למשנהו העתק מהתצהירים שיוגשו.
3. תצהירי הצדדים יתייחסו לכל אחת מהפלוגתאות שנקבעו, תצהירי עדות הנתבעת יתייחסו לכל העובדות שהועלו בתצהירי התביעה.
4. הצדדים יצרפו לתצהיריהם את כל המסמכים אשר הם מבקשים שיהיו בפני ביה"ד. בפרט, יצרפו הצדדים את כל הראיות הנוגעות לתביעה לתמורה בגין עבודה בשעות נוספות, ככל שהיא מהווה חלק מהפלוגתאות בתיק.
5. א. בעל דין שלא מסר פרט בתצהירו, והפרט הוא בתחום ידיעתו האישית, ישקול
ביה"ד לראותו כמודה בפרט שמסר לביה"ד בעל הדין שכנגד בעניין הנדון ולעניין
זה לא די בהכחשה סתמית.
ב. בעל הדין שלא צרף לתצהיריו מסמך שהיה עליו לצרפו, לא יורשה להביא מסמך
זה בפני ביה"ד בעת הדיון, אף לא בחקירה נגדית של עדי הצד שכנגד, אלא באישור בית הדין על פי שיקול דעתו.

6. סדר הבאת התצהירים הוא כדלהלן:
א. התובע יגיש את תצהיריו והצירופים לביה"ד וישירות לצד שכנגד תוך 45 יום.
ב. הנתבעת תגיש את תצהיריה והצירופים לביה"ד וישירות לצד שכנגד תוך 45 יום מיום המצאת תצהירי התובע/ת.
ג. לא הוגשו תצהירי צד במועד שנקבע, ישקול ביה"ד לחייב את הצד בהוצאות לטובת אוצר המדינה או ליתן החלטה לפיה לא יורשה הצד להביא עדויות בע"פ בביה"ד ביום הדיון.
7. למועד שנקבע לדיון להוכחות, ידאג כל צד כי מצהיריו יתייצבו לחקירה נגדית על תצהיריהם, אלא אם כן יודיע הצד שכנגד שאין בדעתו לחקור את העד.
8. סירב עד לאמת את דבריו בתצהיר, או שלא עלה בידי צד לבוא עימו בדברים, יגיש אותו צד לביה"ד יחד עם הגשת תצהיריו בקשה להתיר לו להעיד את אותו עד בע"פ בזמן הדיון. בבקשה יפורטו ניסיונות בעל הדין או בא כוחו לקבל תצהיר מהעד, הסיבות שבגללן מבקש בעל הדין להעיד את העד שלא בדרך תצהיר ותמצית העובדות שהעד יתבקש להעיד עליהן. אם תאושר הבקשה על ידי ביה"ד, על הצד לדאוג להגיש בקשה להזמין את העד ליום הדיון.
9. למען הסר ספק, בקשת להזמנת עדים, תוגש לאחר שייקבע מועד להוכחות. בקשתו של צד להזמנת עדים אשר לא ניתן להגיש את עדויותיהם בתצהיר, תידון ע"י השופט הדן בתיק לאחר הגשת התצהירים. אם לא יוגשו הפרטים הנדרשים עפ"י החלטה זו, לא יוזמן העד.
10. צד הנזקק למתורגמן יגיש בקשה מתאימה לבית הדין עם הגשת התצהירים. אם לא תוגש בקשה כאמור לא יוזמן מתורגמן, ולא תהיה זו סיבה לדחיית מועד הדיון.
11. התיק מועבר לשופט/ת לקביעת מועד להוכחות. נוכח המחלוקות המתעוררות בתיק והיקפו, בית הדין מעריך את הזמן הדרוש לשמיעת ראיות הצדדים, בכשעתיים וחצי.
ניתנה היום, כ"ג ניסן תשע"ה, (12 אפריל 2015), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.