הדפסה

ויכנר נ' בלסקי

מספר בקשה:10
בפני
כב' השופט סוהייל יוסף- סגן נשיא

המבקשים/הנתבעים

  1. שי גרשום בלסקי
  2. יוסף בלסקי

נגד

המשיב/התובע יוסף ויכנר

החלטה

1. לפני בקשה לסילוק על הסף בשל העדר עילה.

2. קדמה לבקשה שלפניי בקשה שהוכתרה כ-"בקשה לסילוק על הסף של בקשת הביצוע וסגירת תיק ההוצאה לפועל ו/או בקשה להתנגדות לביצוע שטר ובקשה להארכת מועד להגשתה", אשר הוגשה במסגרת תיק הוצאה לפועל 10-05594-1 (להלן: " הבקשה").
על פי הנטען בבקשה, השטר ניתן כשטר פתוח, כבטחון להחזרת הלוואה בסך 50,000 ₪ שנטל הנתבע 1 מהתובע, והסכום בו מולא בתרמית על ידי הזוכה או מי מטעמו. לטענת ה מבקש, נגבתה ממנו ריבית קצוצה, משכך, עסקת היסוד בגינה נמסרו השיקים בטלה מעיקרה. בנוסף, הוא שילם לתובע מעל 100,000 ₪, בנוסף להעברות בנקאיות שביצע לטובתו ואינו חייב מאומה . כן טען, כי התובע השתהה בהגשת בקשת הביצוע להוצאה לפועל . המבקש טען עוד, יש לסלק את בקשת הביצוע על הסף בשל העדר עילה, ובשל פגם בבקשת הביצוע, משלא הוזכרה בה עסקת היסוד.

3. בהחלטתו מיום מיום 23.05.12, קבע כב' הרשם הבכיר ריאד קודסי , כי יש בטענת הפרעון שהועלתה כדי להוות הגנה לכאורה, המזכה ברשות להתגונן, והאריך את המועד להגשת ההתנגדות, למועד בו הוגשה. בנוסף נקבע, בהתייחס לטענה בדבר פגם בבקשת הביצוע, כי "נראה לי שמחיקה על הסף בעילה זו הינה סעד חמור ואין לומר שבגלל פגם זה אין לתביעה השטרית סיכוי, על כן אני דוחה את הבקשה לדחייה ו/או למחיקה על הסף " (להלן: "ההחלטה").

4. בדיון שהתקיים לפני ביום 13.11.12, טען ב"כ הנתבעים, כי דין התביעה להימחק, מאחר וכתב התביעה אינו מגלה עילה. בנוסף, טען, כי העסקאות שבוצעו בין הצדדים בלתי חוקיות ולכן בטלות; כי התובע קיבל את כל כספו, וכי החתימה על השטר מושא התביעה אינ ה חתימתו של הנתבע.
ב"כ הנתבעים טען בתגובה, כי החלטת כב' הרשם הבכיר ניתנה בחוסר סמכות. לטענתו, היה עליו להעבירה לשופט , המוסמ ך לדון בסעד של דחיית תובענה על הסף , משלא עשה כן, החלטתו בטלה.
עוד נטען, כי הטענה למחיקה על הסף, כבר נידונה בהחלטת כב' הרשם הבכיר קודסי.

5. בסיום הדיון, ולאור הערות בית המשפט, היו הצדדים תמימי עדים, כי כב' הרשם הבכיר לא היה מוסמך מלכתחילה להכריע בטענה בדבר דחייה על הסף. בנסיבות אלה, ולאחר פניית ב"כ התובע בבקשה להתיר לו להגיש בכתב טענותיו בעניין, ניתנה החלטה, במסגרתה נקבע, כי התובע יגיש תגובתו תוך 20 ימים. לנתבעים זכות תשובה לתגובה תוך 10 ימים.

6. בתגובתו טען התובע , כי הנתבע התייחס במסגרת הבקשה לעיל, למחיקת הבקשה בשל העדר עילה, ואליה נדרש כב' הרשם , בהתאם לסמכותו. זאת ועוד, על פי הפסיקה, סעד המחיקה הינו סעד מרחיק לכת מאוד, ובית המשפט יעתר לו רק במקרים בהם ברור כי על פי העובדות והטענות העולות מהתביעה, אין התובע יכול לקבל את הסעד המבוקש. אין זה המקרה.

הנתבעים לא השיבו לתגובה.

דיון והכרעה
7. אקדים ואומר, כי יש להעמיד דברים על דיוקם. טעיתי לסבור כי כב' הרשם הבכיר קודסי נתן החלטתו בחוסר סמכות, ולא כך הוא.
7. בהתאם להוראות סעיף 100(1) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ "ד-1984 (להלן: "התקנות") מוסמך רשם שאינו שופט לדון בבקשה למחיקת תובענה כאשר אין הכתב מראה עילת תביעה , אך אין הוא מוסמך לדון בבקשה לדחיית תובענה על הסף (תקנה 101 לתקנות) .
בעניינינו, על אף שמכותרת הבקשה עולה, כי הנתבעים ביקשו מבית המשפט להורות על סילוק הבקשה על הסף, הרי הלכה למעשה ביקשו מחיקת התובענה מחמת העדר עילה ( סעיף 2 לבקשה). מאחר וסעד זה מצוי בתחום סמכות הרשם הבכיר ( תקנה 100(1) לתקנות ), הרי לא חרג כבוד הרש ם הבכיר מסמכות ו שעה שד ן בבקשה. מצאתי עוד , כי החלטת כב ' הרש ם הבכיר מנומקת דיה והתוצאה אליה הגיע, היא המתבקשת והנכונה בנסיבות העניין ובוודאי בשלב זה.

8. יוער בנוסף , כי מקום בו ניתן להתגבר על פגמים שנפלו בכתב התביעה, לו נפלו כאלו, בדרך של תיקון כתב התביעה יורה בית המשפט לעשות כן ולא יבחר בסעד קיצוני של מחיקת כתב התביעה.

9. לאור האמור, מצאתי כי החלטת כב' הרשם הבכיר לעניין הבקשה לסילוק הבקשה לביצוע על הסף בשל העדר עילה, ניתנה במסגרת הסמכות המוקנית ל ו.

בנסיבות, איננו עושה צו להוצאות.

10. נקבע להוכחות, ולסיכומים בעל פה, לתאריך 7/7/13 בשעה 11:00.

המזכירות תמציא לצדדים.

ניתנה היום, כ"ג שבט תשע"ג , 03 פברואר 2013 , בהעדר הצדדים.