הדפסה

וולדנר נ' המוסד לביטוח לאומי

התובע:
מאור וולדנר
ע"י ב"כ: עו"ד

-
הנתבע:
המוסד לביטוח לאומי
ע"י ב"כ: עו"ד
החלטה

1. ענינה של התביעה להכיר באירוע תאונתי שארע לתובע כתאונת עבודה .
 
בהתאם להנחיות כב' נשיאת בית הדין:
 
2. ב"כ הצדדים מתבקשים להודיע לבית הדין, תוך 45 יום מהיום, אם יש הסכמה לבירור התביעה הנ"ל, באחת הדרכים הבאות:
 
א. במידה ואין מחלוקת עובדתית בין הצדדים - החלטה או פסק דין כדין על סמך מסמכים, לרבות הודעות שנגבו ע"י חוקר המל"ל, לאחר סיכומים שיוגשו ע"י הצדדים.
 
ב. מינוי מומחה רפואי לענין שאלת הקשר הסיבתי.
 
3. חוסר תגובה במועד כאמור יוביל למסקנה כי ב"כ הצדדים לא הגיעו להסכמה לאחת מהדרכים הנ"ל ובמקרה זה על ב"כ הצדדים לפעול כדלהלן:
 
א. התובע יגיש את העדויות הראשיות של כל עדיו (לרבות שלו), בתצהירים.
 
ב. התובע יצרף לתצהיריו את כל המסמכים שהוא מבקש לעשות בהם שימוש במסגרת פרשת ראיותיו. כל מסמך אשר צורף לתצהיר יחשב כראיה שהוגשה כדין לתיק, אלא אם הצד שכנגד יביע במפורש את התנגדותו לכך בטרם סיום שלב הראיות.
 
ג. העתקי התצהירים והמסמכים יועברו ישירות לצד השני בידי המגיש אותם, יש לציין את התאריך והדרך בהם הועברו התצהירים כאמור.

ד. על התובע להגיש התצהירים כאמור תוך 30 יום מתום המועד שפורט בסעיף 2 לעיל, הנתבע יגיש תצהירים תוך 21 ימים מקבלת תצהירי התובע.
 
הנתבע יהיה פטור מהגשת תצהירים אם הגנתו מבוססת על הודעות שגבה חוקר המוסד ואלה (מוסרי ההודעות), יתייצבו לחקירה, אלא אם התובע ויתר על זימונם.
ככל שבכוונת הנתבע להגיש כראייה הודעות שגבו חוקרי המוסד, עליו להמציא עותק מהן לב"כ התובע ולבית הדין בתוך 14 יום מקבלת תצהירי התובע, כאמור
 
לגבי מוסרי תעודת עובד ציבור כמשמעותם בדין, מגישיהם יהיו פטורים מהתייצבות אלא אם התובע ביקש זימונם.
 
                                                                    (2)
 
ה. לא יוגשו תצהירי התובע במועד, ישקול ביה"ד מחיקת התובענה על הסף עפ"י תקנה 44 לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין) תשנ"ב - 1991 בלי אזהרה נוספת.
לא יוגשו תצהירי הנתבע במועד, ישקול ביה"ד מתן פס"ד על יסוד תקנה 43 לתקנות הנ"ל.
ו.  על התובע ועדיו להתייצב לחקירה שכנגד במועד שנקבע לעיל אלא אם כן הודיע הנתבע בכתב שהוא מוותר על חקירת אותו עד והתצהיר של אותו עד יתקבל כאילו הודו בכל העובדות שפורטו בו.
ז. סירב עד לאמת דבריו בתצהיר או שלא עלה בידי צד לבוא עימו בדברים יגיש אותו צד למזכירות ביה"ד בקשה להזמנת אותו עד שיעיד בפני ביה"ד עם העתק שישלח ישירות לצד השני, בתוך המועד להגשת תצהיריו, בקשה להזמנת אותו עד שיעיד בפני ביה"ד במועד הנ"ל.
בבקשה האמורה יפורטו הסיבות בגינן מבוקש להעיד עדים שלא בתצהיר וכן העניינים לגביהם ידרש אותו עד להתייחס בעדותו.
ח. אין להזמין לעדות רופא או כל מומחה אחר, אלא בהתאם להחלטת ביה"ד שתנתן, במידה ותנתן, לאחר שתוגש בקשה מיוחדת ומנומקת בכתב להזמנת אותו רופא או מומחה, בה יפורטו הסיבות להזמנתו.
 
4. מועד להוכחות יקבע לאחר קבלת התצהירים בהתאם לאמור לעיל.
 
5. באחריות כל צד להעביר למשנהו ישירות תגובתו ו/או התצהירים ולציין עובדה זאת בעותק המועבר לבית הדין.
 
6. לתזכורת מנ"ת ביום 20.01.14.

ניתנה היום, ב' טבת תשע"ד, (05 דצמבר 2013), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.