הדפסה

הסתדרות הכללית מרחב נתניה נ' מועצה מקומית אבן-יהודה ואח'

מספר בקשה:20
בפני
כב' השופט בנימין ארנון

התובעת:

ההסתדרות הכללית החדשה מרחב נתניה
ע"י עו"ד דוד קירשנבוים ואח'

נגד

הנתבעים:

1. מועצה מקומית אבן-יהודה
ע"י עו"ד חיה גוגיג (רזניק) ו/או אברהם גוגיג ואח'

2. הוועדה המקומית לתיכנון ובנייה "שרונים"
ע"י עו"ד יעקב בן-צבי ו/או יפעת בר-צבי

החלטה

נוכח הסכמת הצדדים ובקשתם המשותפת למינוי שמאי מומחה הנני נעתר לבקשה בהתאם למבוקש.

שמאי המקרקעין, מר יוסי אגסי, משוהם (טל. 03-XXXX111, 050-XXXX334) ממונה בזאת כמומחה מטעם בית המשפט לשם מתן חוות דעתו במחלוקות השמאיות שבין הצדדים בכל הנוגע לתובענה זו בהתייחס לסוגיית קביעת סכום פיצויי ההפקעה.

בהתאם למוסכם בין הצדדים - חוות דעתו של השמאי מר יוסי אגסי תהיה חוות דעת מכרעת.
כל הצדדים לתובענה ימציאו לשמאי יוסי אגסי בתוך 10 ימים כל מסמך וחוות דעת שברשותם אשר לדעתם הינם רלוונטיים לצורך הכנת השומה המכרעת על ידי השמאי אגסי.
השמאי אגסי יחווה דעתו אך ורק לגבי המחלוקות השמאיות שבין הצדדים.
מובהר כי מחלוקות משפטיות תוכרענה ע"י בית המשפט.
לשם עריכת חוות דעתו יפעל השמאי אגסי אך ורק על פי שיקולים שמאיים מקצועיים ויפרט את הקריטריונים לפיהם נערכה שומתו.
במסגרת חוות דעתו השמאית יתייחס השמאי אגסי לכל חלופה אשר יתבקש להתייחס אליה על ידי מי מבין הצדדים לתובענה.

שכר טרחתו של השמאי יהיה טעון אישור מראש של כל הצדדים לתובענה.
בהתאם להחלטת בית המשפט מיום 13.11.14 שכר הטרחה אשר יסוכם בין השמאי יוסי אגסי לבין הצדדים לתובענה ישולם באופן הבא: מחצית אחת תשולם ע"י התובעת, ואילו המחצית השנ ייה תשולם ע"י שתי הנתבעות, בחלקים שווים ביניהן.

בטרם יקבל על עצמו לבצע את תפקידו - יודיע השמאי אגסי בכתב לבית המשפט ולצדדים כי אין שום מניעה אישית, מקצועית או אתית המונעת ממנו מלבצע תפקידו זה.

המזכירות תמציא לשמאי ולצדדים החלטה זו באמצעות הפקסימיליה, ובדואר רשום.

ניתנה היום, כ"ה כסלו תשע"ה, 17 דצמבר 2014, בהעדר הצדדים.