הדפסה

המוסד לביטוח לאומי נ' יום טוב

ניתנה ביום 10 דצמבר 2013

המוסד לביטוח לאומי
המבקש
-
יואל יום טוב
המשיב

החלטה

השופטת רונית רוזנפלד
1. לפני בקשה לעיכוב ביצוע פסק דינו של בית הדין האזורי בחיפה מיום 24.7.13 ( הנשיא רמי כהן; בל' 2622/08). בפסק הדין קיבל בית הדין האזורי את תביעת המשיב על יסוד חוות דעתו של המומחה היועץ הרפואי שמונה בתיק וקבע כי יש להכיר בפגיעת המשיב בצווארו כפגיעה בעבודה על דרך תורת המיקרוטראומה.

2. המוסד לביטוח לאומי הגיש ערעור על פסק דינו של בית הדין האזורי בו טען, בין היתר, כי בתשובותיו לשאלות ההבהרה שנשאל סטה המומחה מן התשתית העובדתית שנקבעה על ידי בית הדין האזורי. משכך, היה מקום למנות מומחה אחר בתיק. לאחר הגשת הערעור ביקש המוסד לביטוח לאומי לעכב את ביצוע פסק דינו של בית הדין האזורי. בבקשתו נטען כי נוכח השאלה המשפטית שבמחלוקת וטענות הערעור, אין טעם להעמיד את המשיב לפני וועדה רפואית בשלב זה. אם יתקבל הערעור יהא כינוסה של הוועדה לשווא. זכויותיו של המשיב לא תפגענה מאחר שבסמכות הוועדה לזכות את המשיב בגמלה באופן רטרואקטיבי מן המועד הרלוונטי.
המשיב הודיע על התנגדותו לבקשה מן הטעם שפסק הדין מבוסס על חוות דעתו של המומחה היועץ הרפואי שמונה על ידי בית הדין האזורי. בחוות הדעת נקבע באופן חד משמעי שפגיעתו של המשיב קשורה קשר ישיר והדוק לתנאי עבודתו. הבקשה אינה מפרטת את סיכויי הערעור, ומכל מקום אלה קלושים. כמו כן ומבחינת מאזן הנוחות נטען כי יגרם למשיב נזק משמעותי וכבד אם יחול עיכוב נוסף לתשלומים המגיעים לו והמעוכבים כבר למעלה משש שנים, במהלכן התבררה תביעתו בבית הדין האזורי. מנגד, המוסד לא הוכיח כי יגרם לו נזק כלשהו מלבד עלות העמדת המשיב לבדיקת הוועדה הרפואית. משכך, אין הצדקה לעיכוב ביצוע פסק הדין.

3. לאחר ששקלתי את כלל הטענות שבבקשה ובתגובה לה, הגעתי לכלל החלטה כי יש לעכב את ביצועו של פסק הדין, וזאת עד למתן החלטה אחרת בערעור. אשר לסיכויי הערעור – במסגרת הערעור עולה שאלה בדבר חריגה של המומחה מן התשתית העובדתית כפי שנקבעה על ידי בית הדין, עליה ראוי שערכאת הערעור תיתן דעתה. ככל שאכן ישנה חריגה כאמור, אפשר שיש בכך כדי להשליך על ההכרה בליקוי ממנו סובל המשיב בעמוד השדרה הצווארי כפגיעה בעבודה. בבחינת מאזן הנוחות שוכנעתי כי אין טעם בשלב זה להורות על כינוס הוועדה הרפואית. זאת באשר כינוס הוועדה טרם הכרעה כאמור עלול להפוך את הדיון בוועדה לדיון תיאורטי. נוכח שיקולים אלה מצאתי לנכון להורות על עיכוב ביצוע פסק דינו של בית הדין האזורי עד למתן החלטה אחרת.
בשים לב לכך שתביעת המשיב הוגשה בשנת 2008 ולמהות הסעד המעוכב, מצאתי לנכון להורות על קביעת התיק לדיון במסגרת תיקי 'קדם ערעור' במועד מוקדם ככל האפשר.

4. נוכח כלל האמור, הבקשה לעיכוב ביצוע מתקבלת כאמור בסעיף 3 לעיל.
המזכירות תקדים את מועד הדיון שנקבע. במידת האפשר יקבע הדיון לחודש ינואר 2014 .

ניתנה היום, ז' טבת תשע"ד (10 דצמבר 2013) בהעדר הצדדים ותישלח אליהם .