הדפסה

הורן נ' המוסד לביטוח לאומי

שושנה הורן
המערערת בבית הדין האזורי
-
המוסד לביטוח לאומי
המשיב בבית הדין האזורי

החלטה

הנשיא יגאל פליטמן
ביום 14.9.14 הגישה הגב' שושנה הורן, המערערת בבית הדין האזורי בחיפה (להלן - המערערת), ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים מיום 17.8.14, אשר קבעה כי לא חלה החמרה במצבה (ב"ל 33614-09-14).
בדיון בבית הדין האזורי מיום 2.12.14 הודיע בא כוח המערערת כי המערערת משמשת כנציגת ציבור בבית הדין האזורי. בא כוח המשיב, המוסד לביטוח לאומי (להלן - המשיב), ביקש כי התיק יועבר להכרעה בפני נשיא בית הדין האזורי, משהוא סבור כי קיימת מניעות שבית הדין בו מכהנת המערערת כנציגת ציבור ישמע את תיקה של המערערת. הרשמת שגית דרוקר, בהחלטתה במעמד הדיון, קבעה כי בקשת המשיב תועבר להחלטת נשיא בית הדין האזורי, השופט רמי כהן, ובהתאם להחלטתו יקבע אופן המשך ההליכים בתיק.
בהחלטת הרשמת דרוקר, מיום 3.12.14, נקבע כי "בטרם תועבר הבקשה להחלטת הנשיא יודיעו הצדדים תוך 10 ימים באיזה בית דין יעדיפו את שמיעת התיק".
ביום 7.12.14 הודיעה המערערת כי היא מעדיפה לקיים את הדיון בתיק בבית הדין האזורי בנצרת.
ביום 16.12.14, משטרם הוגשה הודעת המשיב, ניתנה החלטת הרשמת דרוקר לפיה המועד להגשת ההודעה מוארך בעשרה ימים נוספים.
ביום 18.12.14 הודיע בא כוח המשיב כי הוא מותיר לשיקול דעתו של בית הדין את קביעת מקום מושבו של בית הדין הנעבר, וזאת כל עוד המערערת אינה מכהנת בבית הדין הנעבר כנציגת ציבור.
ביום 22.12.14 ניתנה החלטת הרשמת דרוקר בה נקבע כדלקמן:
" המערערת הגישה ביום 14.9.14 ערעור כנגד המוסד לביטוח לאומי. במסגרת דיון שהתקיים בתיק ציין ב"כ המערערת כי המערערת משמשת כנציגת ציבור בבית דין זה ועדיין פעילה במסגרת תפקידה זה.
משהמערערת משמשת כנציגת ציבור בבית דין זה, מתקיים על פניו קשר בינה לבין ההליך לאורו יש לשקול להעביר את הדיון בתביעה לבית דין אזורי לעבודה אחר (המ"ד (ארצי) 3366-05-13 וידל - עיריית רמלה (8.5.13)).
המערערת ביקשה במסגרת הודעתה מתאריך 7.12.14 להעביר את הדיון בערעור לבית הדין האזורי לעבודה בנצרת.
במסגרת הודעתו מתאריך 18.12.14 טען המשיב כי הוא מותיר לשיקול דעתו של ביה"ד את קביעת מקום מושבו של ביה"ד הנעבר וזאת ככל שהמערערת אינה מכהנת בבית הדין הנעבר כנציגת ציבור.
לאחר שנתתי דעתי לכך כי הדיון בערעור טרם החל לפניי, ולאור הטעמים שפורטו לעיל, הנני קובעת כי אין לי התנגדות שהדיון בתובענה יועבר לבית דין אזורי לעבודה אחר.
משכך, מועבר התיק לכב' הנשיא רמי כהן לשם מתן החלטה בעניין"
על רקע האמור ניתנה, ביום 23.12.14, החלטת נשיא בית הדין האזורי בחיפה, השופט רמי כהן, בה נקבע כזאת:
"1. המערערת בתיק זה מכהנת כנציגת ציבור בבית הדין האזורי לעבודה בחיפה, ועל כן מבקשת היא להעביר את התיק לדיון בבית הדין האזורי לעבודה בנצרת.
2.הבקשה הועברה לתגובת המשיב, אשר הודיע כי הוא מותיר את עניין קביעת מקום מושבו של בית הדין אליו יועבר התיק, לשיקול דעת בית הדין, זאת ככל שהמערערת אינה מכהנת בבית הדין הנעבר כנציגת ציבור.
3. מכיוון שגב' הורן ישבה במותבים אצל מרבית השופטים והינה נציגת ציבור פעילה בבית הדין האזורי לעבודה בחיפה - אין מנוס אלא להעביר את התיק לבית דין אזורי אחר. בהחלטתו על קביעת בית הדין האזורי הנעבר, בודאי תינתן הדעת לאמור בבקשה ובתגובה.
4.אשר על כן, מועבר התיק לנשיא בית הדין הארצי לעבודה, כב' השופט יגאל פליטמן, על מנת שיקבע באיזה בית דין אזורי ידון ערעורה של המערערת"
דיון והכרעה
המערערת בבית הדין האזורי, משמשת כנציגת ציבור פעילה בבית הדין האזורי בו הוגש הערעור, ככזה מתקיים בה "קשר להליך" כמשמעותו של מונח זה בכלל ג'1 לכללי התנהגות ואתיקה של נציגי הציבור בבתי הדין לעבודה (נוסח מעודכן - מאי 2011; וראו הנחיות נשיאת בית הדין הארצי לעבודה בנוגע לכלל ג'(1) בפרק ג' לכללי התנהגות ואתיקה של נציגי ציבור: "קשר" של נציג ציבור להליך המתנהל בבית דין לעבודה (נוסח מעודכן - נובמבר 2012); ועוד ראו: המ"ד 3366-05-13 אליהו וידל - עיריית רמלה ואח' , ניתן ביום 8.5.13; המ"ד 32491-01-13 רוזאן מזארייב - פסגות איתן בע"מ , ניתן ביום 17.1.2013, להלן - עניין מזארייב). בנסיבות אלה, אין מנוס מהעברת הדיון בתביעה לבית דין אחר, לשם הסרת חשש ממשי לפגיעה במראית פני הצדק, ולשם הסרת חשש לניגוד עניינים ולו נחזה.
השלב בו מצוי ההליך מהווה אף הוא שיקול רלבנטי שעה שמתעורר הצורך בהעברת מקום דיון (המ"ד 46129-10-12 זהבה כרובי - שירותי בריאות כללית בע"מ , ניתן ביום 30.10.12; וכן עניין מזארייב). בענייננו, טרם התקיים דיון בערעור. לפיכך, משבירור התביעה נמצא בשלב מקדמי, לא יהיה בהעברת ההליך משום פגיעה ממשית בבעלי הדין או הכבדה יתירה עליהם. זאת, במיוחד נוכח עמדות הצדדים באשר למיקום השיפוט בתובענה. משהמערערת ביקשה כי התיק יועבר לדיון בבית הדין האזורי בנצרת ואילו המשיב הודיע כי הוא מותיר לשיקול דעת בית הדין את קביעת מקום השיפוט בערעור.
סוף דבר - לאור כלל האמור לעיל, ומתוקף סמכותי הקבועה בסעיף 78 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984 החל בבית הדין לעבודה מכוח סעיף 39 לחוק בית הדין לעבודה, התשכ"ט-1969, הריני מורה בזאת כי הדיון בתיק ב"ל 33614-09-14 יועבר מבית הדין האזורי בחיפה, לבית הדין האזורי בנצרת, לשם המשך הדיון בהליך, באופן שתקבע הנשיאה ורד שפר.
ניתנה היום, ח' טבת תשע"ה (30 דצמבר 2014) בהעדר הצדדים ותישלח אליהם .