הדפסה

הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בעמ נ' רכב אפי את עוז בע"מ ואח'

בעניין:
חברת אפי את עוז בע"מ ח.פ. 514385905
להלן: "החברה"
בעניין:
עו"ד יוסי בן נפתלי
להלן: "כונס הנכסים"
בעניין:
הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ
להלן: "הבנק"
בעניין:
דידי יורם ע"י ב"כ עוה"ד דוד גולן ואורן גולן
להלן: המשיב"

החלטה
בקשה למתן הוראות מטעם כונס הנכסים של חברת רכב אפי את עוז בע"מ ( להלן – " החברה"), להורות כי ה"פ 31320-0 9-13 דידי יורם נ' רכב אפי את עוז בע"מ, שהוגשה בבית משפט השלום באשקלון, תידון בפני בית משפט זה, במסגרת תיק כינוס הנכסים של החברה.

החברה הינה חברה למסחר ברכבים משומשים, אשר נכסיה העיקריים הינם רכבים למכירה. אפרים בן כליפה ( להלן - " בן כליפה") הינו מנהל החברה ובעל המניות היחיד בה. כל נכסי החברה וזכויותיה משועבדים בשעבוד שוטף לבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ ( להלן - " הבנק"); כן נרשמו משכונות לטובת הבנק על זכויות בן כליפה ואשתו, כוכבא, ברכבים שונים המצויים במגרש החברה שנועדו למכירה.
ביום 23.7.13, נכרת הסכם בין המשיב, דידי יורם ( להלן -"המשיב") לבין החברה לרכישת רכב מסוג מרצדס מ.ר. 31-350-76 (להלן - " הרכב") בתמורה ל - 290,000 ש"ח. המשיב טוען כי על פי תנאי ההסכםהוא שילם 220,000 ש"ח עם חתימת ההסכם, וסכום נוסף של 30,000 ש"ח ביום 1.8.13, עם קבלת החזקה ברכב, וסוכם שהתשלום האחרון בסך של 40,000 ש"ח, ישולם עם הסרת השעבוד, שהובטח לו ע"י בן כליפא כי יוסדר עד ליום 23.8.12.
ביום 22.8.13 מונה עו"ד יוסי בן נפתלי ככונס נכסים זמני לחברה, לאור הקשיים הכלכליים אליהם נקלעה. ביום 10.9.13 מונה ככונס נכסים קבוע לנכסיה המשועבדים.
משהסתבר למשיב כי החברה בהליכי כינוס נכסים, וכי השעבוד על הרכב לא יוסר על ידי בן כליפא כפי שהובטח לו, הגיש תביעה לבית משפט השלום באשקלון ( ה"פ 31320-09-13)

(להלן - " התביעה"). בתביעה טען המשיב, כי מתקיימים בעניינו הוראות תקנת השוק הקבועה בסעיף 34 לחוק המכר, תשכ"ח - 1968, לפיהן זכאי הוא לקבל את הרכב כשהוא נקי מכל שעבוד מאחר ורכש אותו ממי שעוסק במכירת נכסים מעין אלה, במהלך הרגיל של עסקיו, שילם את מרבית התמורה וקיבל את הרכב לחזקתו בתום לב.
ביום 16.9.13 ניתן, לבקשתו של המשיב, צו מניעה זמני האוסר על הוצאת הרכב מרשותו או שינוי מצב הזכויות בו, עד להחלטה אחרת.

כונס הנכסים טוען, כי הרכב היווה חלק מהמלאי העסקי של החברה ושועבד לבנק, ו הינו חלק מקופת כינוס הנכסים ממנה צפויים הנושים להיפרע; משכך, יש עדיפות שטענות המשיב יתבררו בפני בית משפט זה, העוסק בהליכי כינוס הנכסים ובפניו מונחת התמונה המלאה להתנהלות החברה.
כונס הנכסים מוסיף, כי הקריטריונים שנקבעו בפסיקה לשמיעת בקשות מסוג זה במסגרת בית המשפט של כינוס הנכסים מתקיימים כולם במקרה זה. סמכותו של בית המשפט לדון בעניין זה הינה חלק מסמכותו הטבועה, ויש להחיל את סעיף 267 לפקודת החברות [ נוסח חדש], התשמ"ג – 1983, הנוגע לריכוז ההליכים נגד החברה בפירוק בפני בית המשפט בו מתנהל תיק הפירוק - גם בהליכי כינוס נכסים, הדומים להליכי פירוק. כונס הנכסים מוסיף, כי המשיב היה מודע לקיום השעבוד על הרכב ולהליכי הכינוס שננקטו, ואף על פי כן בחר להגיש את תביעתו בבית משפט אחר.

המשיב סבור, כי בית משפט זה אינו הפורום הנאות לדון בתביעה, בשל מהותה ומורכבותה. לטעמו, על מנת לברר האם חוסה הוא תחת המטריה של הגנת תקנת השוק, נדרש בירור מעמיק ופרטני לגופן של עובדות, לרבות חקירות המצהירים; המשיב מעוניין גם להגיש בקשה להוספת ראיות ותצהירים, אשר לא צורפו לתביעה מלכתחילה בשל המהירות בה נאלץ להגישה. תיק הכינוס לא נועד לבירור מחלוקות עובדתיות ובחינת ראיות, ובירור התביעה במסגרתו יפגע בזכותו של המשיב להוכיח את התובענה ויכביד על בירור תיק הכינוס. כן מציין הוא, כי הרכב נשוא התובענה שועבד ממילא בשעבוד ספציפי.

דיון
הליך של בקשה למתן הוראות נועד לאפשר בירור מהיר ויעיל של בקשות הנוגעות לפיקוח והנחיות בית המשפט כלפי בעלי תפקיד שונים כמו כונסי נכסים, מפרקי חברות, נאמנים בפשיטת רגל, ועוד.
ברע"א 259/99 פליצ'ה נ' סופיוב, פד"י נה(3) 385, 394-396 (11.3.01), נקבע, כי ככלל, הליך של בקשה למתן הוראות לא נועד לפתרון מחלוקות מהותיות בין בעל התפקיד לצדדים שלישיים, כאשר מחלוקת זו דורשת בירור עובדתי מורכב; עם זאת, בית המשפט יכריע במסגרת בקשה למתן הוראות במחלוקת בין נושא תפקיד לצד שלישי בהתקיים התנאים הבאים -
בירור הסוגיה נדרש על מנת ליתן לבעל התפקיד הוראות לביצוע יעיל של תפקידו;
בירור המחלוקת אינו מחייב בירור עובדתי מורכב;
בניהול ההליך באופן מקוצר אין כדי לגרום לעיוות דין או לפגיעה בזכויות הדיוניות והמהותיות של הצדדים לבקשה.
עוד נקבע, כי ישנם נושאים אשר - גם אם מעורבים בהם צדדים שלישיים - ראויים הם על פי טבעם להתברר בפני בית המשפט, המפקח על תיק כינוס הנכסים. מחלוקת בין היקף הנכסים העומדים לחלוקה הינה אחת הדוגמאות המובהקות בהקשר זה:
"סוג אחר של מקרים נוגע לבקשות למתן הוראות בהן עולה שאלה בדבר היקף מסת הנכסים העומדים לחלוקה בהליך פירוק או בהליך פשיטת רגל. שאלות כאלה אופייניות להליכי חדלות פירעון, אך אין מדובר בעילה ייחודית להליכים כאלה. במקרים אלה יש להעדיף, ככלל, שהבירור ייערך בגדרו של תיק חדלות הפירעון ( ראו, רע"א 2100/04 בלאס נ'עו"ד יעקב בויאר, הנאמן על נכסי החייבים ( לא פורסם)). הסיבה שראוי לברר שאלות כאמור בגדר בקשה למתן הוראות הינה זו: לעיתים קרובות, העניין נוגע למספר לא קטן של גורמים, למשל נושים, המצפים בכיליון עיניים לקידום הליך חדלות הפירעון על מנת שיוכלו לקבל דיבידנד. הפניית הבירור להליך אזרחי רגיל, אפשר לפני בית משפט אחר, עלולה להביא לכך שיחלוף זמן רב מאוד עד שהנושים יזכו לקבל את מבוקשם. כלומר, משיקולי יעילות רצוי, על כן, לפעול בגדר תיק חדלות הפירעון ולא בתביעה נפרדת..."

(רע"א 9082/05 שרידב השקעות נ' עו"ד אלקס הרטמן ואח', סעיפים 6-7 ( פורסם בנבו) (26.3.07)).

הבקשה שכאן,מתאימה ונכון לדון בה במסגרת תיק הכינוס כבקשה למתן הוראות. המחלוקת העובדתית בין הצדדים, בניגוד לטענת המשיב, צפויה להיות מצומצמת. אמנם, כפי שפירט המשיב, ישנם שבעה תנאים שונים הנדרשים על מנת להוכיח את קיומה של תקנת השוק, אולם קיומם של רוב התנאים - ככל הנראה - לא יהיו שנויים במחלוקת בענייננו ( כמו למשל, הדרישה כי הנכס יועבר לחזקת הקונה). גם במידה ויבקשו הצדדים לקיים חקירה של עדים בבקשה זו, הרי שהעדים הרלוונטיים לבקשה זו אינם רבים. ככל שיבקש המשיב להוסיף ראיות לבקשה, יוכל לעשות כן במסגרת הבקשה למתן הוראות.
אין בהעברת התביעה לדיון בפני בית המשפט של כינוס, כדי לפגוע בזכויותיו הדיוניות והמהותיות של המשיב. אדרבא, יש לתמוה על בחירתו של המשיב, אשר ידע על צו כינוס הנכסים, בחר להגיש את תביעתו בתיק זה. ישנה עדיפות ברורה לכך שבית משפט זה, הדן בתיק הכינוס ואשר לו הידיעה הטובה ביותר להתנהלות החברה, ידון גם בתביעתו של המשיב.
נימוק נוסף הינו כי ניהול התיק בנפרד מתיק הכינוס עלול לגרום להתמשכות ההליכים, אשר אינה מתיישבת עם לוח הזמנים בתיק הכינוס, שעליו להיות מהיר.
יש להעיר, כי אמנם - הרכב היה רשום על שם כוכבא בן כליפה, ועל כן גם השעבוד נעשה על זכויותיה בו ולא על זכויות החברה; עם זאת, לאור טענות המשיב כי הרכב נמכר על ידי החברה, וזו גם קיבלה את תמורת המכירה, וטענות כונס הנכסים כי הרכב הינו רכוש החברה, יש לדון במחלוקת לגבי הרכב במסגרת תיק הכינוס של כלל נכסי החברה, כפי שנעשה עם טוענים אחרים אשר טענו לזכויות ברכבי החברה.

סוף דבר, אני מקבלת הבקשה. והתביעה תועבר לדיון כבקשה למתן הוראות במסגרת תיק זה. צו המניעה שניתן ביום 16.9.13 יוותר על כנו, בתנאים שקבע בית משפט השלום באשקלון, עד להכרעה בבקשה.

ככל שהמשיב ירצה להשלים עדויות בתצהיר, יעשה כן עד ליום 10.12.13.
קובעת לשמיעת הבקשה ליום 29.12.13 לשעה 9:30.

ניתנה היום, י"ח כסלו תשע"ד, 21 נובמבר 2013, בהעדר הצדדים.

שרה דברת, שופטת,
ס.נשיא