הדפסה

דקל נ' איזי ליין בע"מ

13 אוגוסט 2014
לפני:
כב' השופטת אורנית אגסי
התובעת:
שרון דקל, ת.ז. XXXXXX165
ע"י ב"כ: עו"ד אורן הירש

-
הנתבע:
איזי ליין בע"מ, ח.פ. 51-313486-6
ע"י ב"כ: עו"ד דורון לפק
החלטה

1. לבית-הדין הוגשה בקשת התובעת בה ביקשה שיינתן תוקף של פסק-דין לקביע ות חוות דעת רואה החשבון אהוד רצאבי, כפי הסכמת הצדדים בהסכם הפשרה וצרפה פסיקתא.

2. מנגד טענה הנתבעת, בתגובה לבקשה כי היא מתנגדת לה בשל החלטת בית-הדין וכן הסכמת הצדדים קודם להחלטה זו, כי הצדדים יהיו רשאים להפנות למומחה לאחר קבלת חוות הדעת שאלות הבהרה. זאת ועוד אף נקבע בהחלטת בית הדין למומחה כי יאפשר הפניית שאלות הבהרה, אולם אלו יועברו ראשית בפני ביה"ד אשר יקבע מהן שאלות ההבהרה.
הנתבעת טוענת כי נפלו פגמים מהותיים בחוות הדעת ובכוונתה לנקוט בהליכים בקשר לכך וכי חוות הדעת תועבר לרואה חשבון מטעמה והיא תגיש שאלות הבהרה למומחה.

3. התובעת השיבה לתגובת הנתבעת והסכימה כי אכן בית-הדין קבע בהחלטתו אפשרות להפניית שאלות הבהרה, אולם אפשרות שאלות ההבהרה לטענתה מוצתה בתכתובת הסכמות הצדדים והערותיהם למומחה בטרם הציג את חוות דעתו הסופית, בכל הקשור לפרק העובדתי וכן בכך כי המומחה נפגש בנפרד עם כל אחד מהצדדים וקיבל את כל המידע הנדרש להכנת חוות דעתו. עוד נטען כי ניתנה לצדדים יומם להעיר על חוות הדעת ישירות למומחה , לכן חוזרת על בקשתה ליתן תוקף של פסק-דין לחוות הדעת ולא לאפשר הפניית שאלות הבהרה.

4. עוד בטרם ניתנה החלטה בבקשה הנ"ל, הוגשה הודעת הנתבעת כי בכוונתה להפנות למומחה שאלות הבהרה והנתבעת פרטה את השאלות למומחה.
התובעת התנגדה לשאלות כמכלול לאור טענותיה כאמור לעיל, אולם יחד עם התנגדותה נתנה עמדתה כי ככל שיתיר בית-הדין הפניית שאלות, אזי שכר הטרחה של המומחה בגין העבודה שהוא ישקיע יוטל רק על הנתבעת וכן כי הסכום לו זכאית התובעת כפי שקבע המומחה בחוות דעתו ישא הפרשי הצמדה וריבית מיום 29.6.14 ועד לתשלום בפועל.

5. לשם הכרעה בשתי הבקשות העומדות בפני, היה עלי לקרוא הן כתבי הטענות, החלטותי בתיק ובפרט את חוות דעתו של המומחה וטענות הצדדים המפורטות לעיל .
לאחר שבחנתי את כל האמור אני סבורה כי יש לאפשר לנתבעת להפנות שאלות הבהרה למומחה.
אמנם, חוות דעתו של המומחה בהירה, מובנית ומנומקת, ואמנם הצדדים פעלו בהתאם להחלטתי ושיתפו פעולה במהלך בדיקת רואה החשבון אהוד רצאבי והעבירו הערותיהם לפרק העובדתי של חוות הדעת, אך כל זאת אינו מאיין את הזכות למ י מהצדדים להפנות שאלות הבהרה על מנת לאפשר לנתבעת להשלים את הבנתה בקביעות המומחה בחוות הדעת.
אוסיף ואומר, כי יש לקבל את התניית התובעת כי שכר הטרחה למומחה על שאלות ההבהרה י שולמו ע"י הנתבעת. באשר לבקשה לשינוי ההסכמות בדבר הפרשי הצמדה וריבית אזי הינה עומדת בניגוד להסכם הפשרה לו ניתן תוקף של פסק דין והיא נדחית.

6. התובעת לא העירה דבר לגופן של שאלות ההבהרה, אולם לאחר עיון בחוות הדעת ובשאלות ההבהרה אני קובעת שאין מקום להעביר למומחה את שאלה מס' 2 בהעדר רלבנטיות וכן יש לנסח באופן שונה את יתר השאלות, על מנת שכל תשובה שתימסר ע"י המומחה תאפשר לבית הדין להכריע וליתן פסק-דין לסכום לו זכאית התובעת עבור שווי המניות שיוחזרו על ידה לחברה.

לכן, למומחה יופנו השאלות הבאות:
א. לאור קביעתך בעמ' 12 לחוות הדעת, שורות 3-5 וקביעתך כי בשל המחלוקת העובדתית שבין הצדדים יש השפעה על חישוב שווי החברה, באם היית קובע את שווי המניות של החברה על-פי הדוחו"ת המאושרים ונתוני השכר של משפחת פלבינסקי ולא באופן בו נקטת (ראה הבהרה במסגרת בתחתית העמוד), האם היה שינוי לשווי המניות, ואם כן מהו שווי המניות?

ב. האם בעת בחינת שיעור הרווח התפעולי, קבעת את הרווח התפעולי על סמך השוואה לדוחו"ת הכספיים של חברת אבוט וחברת מו צרי מעברות (בתחום שיווק המטרנה) בלבד , והתעלמת מהדוחו"ת הרשומים של החברה?

ג. ככל שתשובתך לשאלה ב' חיובית, האם במסמכי ההשוואה שעליהם הסתמכת, האם יש רלבנטיות למחזור השנתי של חברת אבוט והאם ניתן לקבוע ממסמכים אלו את שווי חברת אבוט לשנת 2010?

ד. ככל שתשובתך לשאלה ב' חיובית, האם במסמכי ההשוואה שעליהם הסתמכת, האם יש רלבנטיות למחזור השנתי של חברת מוצרי מעברות (בתחום שיווק המטרנה) והאם ניתן לקבוע ממסמכים אלו את שווי חברת מוצרי מעברות בע"מ (בתחום שיווק המטרנה) לשנת 2010.

ה. האם לאור תשובותיך לשאלות הבהרה אלה, היית קובע שווי אחר למניות החברה למועד הרלבנטי?

7. לאור קביעותיי דלעיל, למומחה תופנה החלטה נפרדת והמומחה יתבקש להשיב לשאלות בתוך 30 יום, מקבלת ההחלטה.

ניתנה היום, י"ז אב תשע"ד, (13 אוגוסט 2014), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.