הדפסה

דעדוש נ' מועצה אזורית מטה אשר ואח'

01 יוני 2014
לפני: כב' השופטת מיכל פריימן

התובעים:
אופיר דעדוש
חויאר קריספלו
ישי ברקוביץ
ארז זכריה רחמים זיזוב
ברק מן
ע"י ב"כ: עו"ד ערן אגו ואח'
-
הנתבעים:
1. מועצה אזורית מטה אשר
ע"י עו"ד איתן מימוני ואח'
2. ענבל שירותי בריכה
ע"י עו"ד אופיר הררי ואח'
3. א.ר.ן. ניהול ואחזקות בע"מ
ע"י עו"ד גיל ורגון
4. הסתדרות המעו"ף- עובדי מנהל משק הפקידים
ע"י ב"כ: עו"ד ורד וייץ

החלטה
כללי

1. התובעים עבדו בתקופות שונות שבין שנת 2000 ועד היום כמצילים בחופי הים אשר בשליטת המועצה.
התובעים עבדו באמצעות חברות כגון: "למון ביץ הפקות וארועים בע"מ" וחברת "חוף איפמנה אכזיב בע"מ" ו/או קבלנים חיצוניים, כדוגמת הנתבעת 2 או הנתבעת 3.

2. לטענת התובעים בתביעתם, המועצה היא מי שהייתה אחראית ע"פ דין להפעיל את שירותי ההצלה בחופים ועל כן היא למעשה מעסיקתם.
לטענתם, העסקתם באמצעות חברות ו/או קבלנים חיצוניים הינה העסקה פיקטיבית ונעשית במטרה הפסולה, למנוע את תחולת ההסכמים הקיבוציים שחלים על עובדי המועצה גם עליהם.

3. בתביעה שבפנינו, התובעים מבקשים כי ינתן צו הצהרתי לפיו הם עובדי המועצה ועל כן הם זכאים לזכויות מכוח ההסכמים הקיבוציים אשר רלוונטיים לתנאי העסקתם ו/או לאופן העסקתם של מצילי ים.

4. כן תובעים הם סעדים כספיים בגין הפרשי השכר ובגין כל התנאים הסוציאליים הקבועים בהסכם הקיבוצי מס' 7058/2000 מיום תחילת עבודתם בתוספת ריבית והפרשי הצמדה ולכל תקופת עבודתם.

5. בנוסף, טוען תובע מס' 5, כי פיטוריו נעשו שלא כדין בבושת פנים ובחוסר תום לב ותוך שלילת זכות השימוע וזאת אך בשל העובדה, שהיה מראשי ומיוזמי התארגנותם של המצילים.

6. המועצה טוענת, כי ביצעה מיקור חוץ אותנטי של פונקציה בפעילותה והוציאה מתחום המסגרת הארגונית שלה את הפעלת חופי הים בתחומה לקבלני שירותים חיצוניים.

טוענת המועצה, כי מכוח מיקור החוץ שביצעה לא מתקיימים בינה לבין מי מהתובעים יחסי עבודה וכל העובדים בהפעלת חופי הים בתחומי הנתבעת הינם עובדיו של קבלן השירותים. לפיכך, אין להחיל על עובדי הקבלן הסכמים קיבוציים שהיא צד להם.

7. הנתבעת 3 – ארן בע"מ טענה בכתב ההגנה, כי היא עסק להפעלת חופים ומפעילה את חוף אכזיב בהתאם להסכם בינה ובין המועצה. ארן טוענת, כי העסיקה את התובעים 1 ו – 2 כמצילים בחוף בננה ביץ באכזיב וכי מדובר בהעסקה אמיתית והיא מקיימת את הסכמי העסקתם וההסכם הקיבוצי אינו חל עליה.

8. בד בבד עם הגשת התביעה העיקרית הוגשה בקשה לסעד זמני כנגד פיטוריו של מר ברק מן (התובע בתיק ס"ע 11574-06-11) בטענה שפוטר שלא כדין על רקע פעילותו הארגונית. ההליך הזמני נמחק במהלך הדיון בבקשה.

ביום 22.8.2011 הוגשה בקשה לסעד זמני כנגד פיטוריו של מר ישי ברקוביץ (התובע בתיק ס"ע 11553-06-11) בטענה שפוטר ממניעים פסולים, על רקע ההתארגנות.
במהלך הדיון בבקשה הגיעו הצדדים להסכמה לפיה מר ברקוביץ יחזור לעבודה בחוף אחר, תוך ביצוע חילופים עם מציל אחר, מר ארז זיזוב (התובע בס"ע 11566-06-11).

שתי הבקשות לסעדים זמניים כמתואר לעיל, הוגשו כנגד חברת ענבל שירותי בריכה בע"מ, הנתבעת 2 בתביעה העיקרית.

9. ביום 25.7.13, הוגשה בקשה נוספת לסעד זמני כנגד פיטוריו של מר חויאר קרספילו (התובע בס"ע 11543-06-11), בטענה שפוטר ממניעים פסולים, על רקע ההתארגנות. כב' הש' איריס רש, אשר ההליך הזמני נדון בפניה, קבעה בהחלטתה מיום 8.8.13 :

"שוכנענו שהמבקש פוטר על רקע פעילותו בהתארגנות מצילי הים ועל כן אנו נעתרים לבקשה להחזרת המבקש לעבודתו כמציל בחוף וזאת עד למתן הכרעה בתיק העיקרי."

באשר לטענות שהועלו על ידי המשיבה 2,נקבע באותה החלטה:

"לנוכח אישורי המחלה שהוגשו על ידי המבקש ואשר לא נסתרו על ידי המשיבה 2, אנו קובעים לכאורה כי המבקש היה חולה ביום 12/7/13 ועד ליום 17/7/13.
כאמור לעיל, לא שוכנענו שהמבקש איים על מר עידן תורג'מן, המציל הנוסף בחוף (שהחליף את מר דעדוש שנעדר עקב תאונת עבודה). "

בסיום ההחלטה נקבע כי " על המבקש להגיש תביעה מתוקנת בתיק העיקרי עד ליום 1.9.13".

10. ביום 1.9.13, הגישו התובעים כתב תביעה מתוקן בהתאם להוראת בית הדין מיום 8.8.13.
בכתב התביעה המתוקן הוספה טענת התובעים באשר לנסיבות פיטוריו של התובע 2 ותביעה לתשלום שכרו ממועד כניסת פיטוריו לתוקף ועד למועד השבתו לעבודה כמציל בחוף ע"פ הוראת ביה"ד.

11. הנתבעות הגישו כתבי הגנה מתוקנים.

12. בכתב ההגנה המתוקן שהוגש על ידי המועצה טענה המועצה, כי במסגרת הדיונים לצו עשה התברר לה כי התובע 2 הורשע בפלילים ומרצה עבודות שירות ועל כן ממילא לא יוכל להתקבל כעובד על פי הוראות סעיף 29 לצו המועצות המקומיות (שירות עובדים) תשכ"ב- 1962.

13. במהלך הדיון שהתקיים בפניי ביום 13.10.13, הצהיר ב"כ המועצה כי בכוונתו לבקש גילוי ספציפי של מסמכים בעניין עובדות שהתבררו למועצה במהלך הדיון בצו עשה ואשר רלוונטיים לתביעה.
נציג ארן ביקש במהלך הדיון "הליך מקדמי של גילוי מסמכים" בהתייחס לתובעים 1 ו-2 לתקופה הנטענת בכתב התביעה המתוקן. לטענתו, בקשה זו הינה בעקבות תיקון כתב התביעה וכתבי ההגנה.
ב"כ התובעים טען כי אין מדובר כלל בעובדות חדשות.

14. ביום 13.10.13, הורינו על גילוי מסמכים הדדי, תוך שקבענו כי במידה שלמי מהצדדים תהיינה טענות בנוגע לאי גילוי מסמך כלשהו מהמסמכים המבוקשים, יגיש בקשה לגילוי ספציפי.

הבקשות שבפנינו:

15. בפנינו מונחות 3 בקשות לגילוי מסמכים ספציפי. אחת שהוגשה ע"י התובע חויאר קריספלו, אחת שהוגשה ע"י המועצה, ואחת שהוגשה מטעם ארן.

בקשת ארן – הנתבעת 3

16. הנתבעת 3, - א.ר.ן ניהול ואחזקות בע"מ (להלן "ארן"), עתרה לחייב את התובע 2, מר חויאר קרספילו לגלות את המסמכים הבאים:

א. דו"ח מעסיקים מהמוסד לביטוח לאומי לכל תקופת עבודתו של התובע 2 אצל ארן.
ב. טפסי 106 של התובע 2 לכל תקופת עבודתו: לפני תחילת עבודתו אצל ארן, בתקופות בהן לא עבד בארן ולאחר מועד סיום עבודתו אצלה.
ג. דו"ח ביצוע עבודות שירות על ידי התובע 2, לרבות שעות העבודה.
ד. מסמכים רפואיים של התובע 2, לרבות סיכומי ביקור לשנה אחרונה, לחילופין – טופס ויתור על סודיות רפואית.

ארן טוענת בבקשתה, כי מאחר והתובע 2 מעלה בכתב תביעתו טענות רבות באשר למצב בריאותו אשר מנע את התייצבותו למשמרת ביום 12.7.13, ובהמשך, לעניין מצבו הרפואי במועד השימוע ובמועד קבלת מכתב הפיטורים ואף לאחר מכ ן, היא מבקשת כי יגלה את כל המסמכים הרפואיים שבידו לרבות סיכומי ביקור לשנה האחרונה או לחילופין, יחתום על טופס ויתור סודיות.

17. עוד טוענת ארן, כי על התובע 2 לגלות דו"ח ביצוע עבודות שירות, לרבות שעות עבודה, וזאת על מנת שתוכל להוכיח טענתה כי בעת שהותו בתקופת מחלה ביצע התובע עבודות שירות.

18. כן טוענת ארן כי נוכח העובדה כי תביעתו של התובע 2 הינה לפיצוי בגין פיטורים שלא כדין היא מבקשת לעיין במסמכים הקשורים להעסקתו במקומות עבודה נוספים ולשם כך היא מבקשת גילויים של מסמכים 1 ו-2 בבקשה.
ארן טוענת, כי המסמכים המבוקשים רלוונטיים לתביעה וגילויים נדרש לצורך הכרעה במחלוקות הנטושות בין הצדדים.

19. בתגובתו טען התובע 2, כי כתב התביעה תוקן אך ורק בכל הנוגע לסוגיית פיטוריו של התובע 2 ואין כל רלבנטיות למסמכים המבוקשים על ידי ארן.
התובע 2 טוען כי אין רלוונטיות למסמכים הקשורים להעסקתו במקומות עבודה נוספים לפני תחילת עבודתו ותביעתו אינה נוגעת לוותק עבודתו אצל ארן.
לטענתו, סוגיית עבודות השירות שביצע כלל לא הועלתה על ידי ארן בהתייחס לפעולות שביצע בעת תקופת המחלה, אלא, סוגייה זו הועלתה על ידי ארן במטרה להוכיח כי עשתה מעל ומעבר עבור התובע עת איפשרה לו לצאת לעבודות שירות.
עוד טוען התובע 2 כי עבודות השירות שביצע כלל לא נגעו לפיטוריו נשוא כתב תביעתו המתוקן.

20. לטענת התובע 2, גם דינה של דרישת ארן כי יגלה מסמכים רפואיים נוספים- להידחות.
לטענתו, הציג בפני נציגי ארן תעודות מחלה מאת הרופאה המטפלת בו, חתומות בידה ואף הציג בפניה "רישום ביקורים", חתום ומאושר על ידי קופ"ח.
לאור האמור, אין רלוונטיות לדרישת ארן לקבל לעיונה מסמכים רפואיים נוספים במיוחד לנוכח הפגיעה בפרטיותו של התובע 2.

להלן החלטתנו-

21. באשר לבקשה לגילוי דו"ח מעסיקים מהמוסד לביטוח לאומי לכל תקופת עבודתו של התובע 2 אצל ארן;טפסי 106 של התובע 2 לכל תקופת עבודתו: לפני תחילת עבודתו אצל ארן, בתקופות בהן לא עבד בארן ולאחר מועד סיום עבודתו אצלה, הבקשה נדחית בהעדר רלוונטיות.

לא ברור מהנימוקים שהגישה ארן כיצד יסייעו לה מסמכים אלה בקשר לתביעתו של התובע לפיצוי בגין פיטורין שלא כדין.

22. באשר לבקשה לגילוי דו"ח ביצוע עבודות שירות על ידי התובע 2, לרבות שעות העבודה, התובע ציין בסעיף 9.3 לתגובתו כי הוא אינו מכחיש כי התייצב לעבודות שירות בעת שהיה בחופשת מחלה.
הנתבעת חולקת על עובדת היותו של התובע 2 חולה ולפיכך, למסמכים המבוקשים יכול ותהיה משמעות לעניין מחלוקת זו.
אשר על כן, התובע 2 יגיש דו"ח ביצוע עבודות שירות לתקופה נשוא המחלוקת לרבות מס' השעות בהן נכח בעבודות השירות בימים אלה.

23. הבקשה לגילוי מסמכים רפואיים של התובע 2, לרבות סיכומי ביקור לשנה אחרונה, לחילופין – טופס ויתור על סודיות רפואית, נדחית.
התובע הגיש אישורי מחלה תקפים והנתבעת לא ביקשה להעמידו בפני רופא מטעמה על מנת לטעון כנגדם. גילוי מסמכים רפואיים לתקופה שאינה במחלוקת אינו נדרש, לא ברור מהי הרלוונטיות לבירור המחלוקת ופוגע בצנעת הפרט של התובע מעבר לנדרש.
עם זאת, וככל שיש בידי התובע מסמכים/ רישומים רפואיים נוספים הנוגעים למחלתו בתקופה הנטענת עליו להציגם לנתבעות.
בקשת התובע חויאר קריספלו

24. התובע 2, עתר לחייב את ארן לגלות בתצהיר ערוך כדין אילו מן המסמכים המפורטים במכתבה מיום 03.11.13 של באת כוח התובע בתיק ס"ע 11543-06-11 מצויים ו/או היו מצויים בשליטתה ושאותרו על ידה לאחר חקירה ודרישה ואם אינם מצויים בידה מה היה עליהם, וכן ליתן לתובע 2 עיון במסמכים האמורים ככל שקיימים בחזקתה או בשליטתה.

25. המסמכים אשר הופיעו במכתבה של ב"כ התובע הם:

א. העתק מכל התכתובות בין ארן ו/או מי מבאי כוחה לבין המועצה האיזורית מטה אשר ו/או מי מבאי כוחה, הנוגעות להעסקתו ו/או המשך העסקתו ו/או הפסקת העסקתו של התובע 2, מר חויאר קרספילו בכל המועדים נשוא כתב התביעה המתוקן השני, לרבות ובין היתר עובר ו/או בסמוך לפיטוריו של מר קרספילו, נשוא הבקשה לצו עשה שהוגשה בעניינו לבית הדין ביום 25.7.13.

ב. ההעתק ממכתב התשובה שהתקבל בידי ארן מאת המועצה, באמצעות מי מנציגיה ו/או מי מבאי כוחה, במענה למכתבו מיום 14.3.12 של ב"כ דאז של ארן, עו"ד גיל ורגון (צורף כנספח 4 לתצהירו של מר נבו דוקטורי שניתן בתמיכה לתגובת ארן לבקשה לצו עשה), לרבות כל חליפת התכתובות בין המועצה ו/או ב"כ לבין ארן ו/או ב"כ בעניין זה.

ג. העתק מכל מסמכי העסקתם של העובדים, אשר התקבלו לעבודה אצל ארן לאחר פיטוריו של התובע 2, לרבות ובין היתר חוזי ההעסקה שנחתמו עמם וכל המסמכים הנוגעים להעסקתם ו/או לתנאי העסקתם ו/או להפסקת העסקתם.

26. לטענת התובע 2, המסמכים המבוקשים רלוונטיים ביותר לתיקון כתב התביעה ונוגעים במישרין להעסקתו ו/או לפיטוריו שלא כדין של התובע 2 ומשכך קיימת נחיצות ברורה בגילויים.

27. בתגובה לבקשה השיבה ארן, כי מלוא המסמכים שמבקש התובע 2 גולו לו זה מכבר במסגרת תצהיר גילוי מסמכים (שלא צורף לתגובה) . עוד טוענת ארן, כי מלוא המסמכים המפורטים בתצהיר גילוי מסמכים שהוגש מטעמה עומדים לעיונו של התובע 2 במשרדיה והוא מוזמן לעיין בהם בכל עת.

28. בתגובתו לתגובת ארן, טען התובע 2, כי אומנם תצהיר גילוי מסמכים הכללי המשלים של ארן הומצא לו במצורף למכתבה מיום 10.11.13, אך לטענתו, דרישת הגילוי והעיון שהגיש בבקשה זו הינה לגילוי ועיון במסמכים ספציפיים אותם היא מתבקשת לגלות ולהעביר לעיונו.

להלן החלטתנו-

29. ככל שהתובע מבקש גילוי כללי באשר להתכתבויות, כמפורט בסעיף א לעיל, הרי שדרישה זו נענתה בגילוי כללי ע"י הנתבעת, ולתובע זכות עיון במסמכים המבוקשים אם על דרך תיאום פגישה במשרדיה לשם עיון במסמכים ואם על דרך המצאתם לתובע בכפוף לתשלום עלות הצילומים על ידו.

המבוקש בסעיפים ב' ו-ג' הינו גילוי מסמכים ספציפיים הדורש מתו תצהיר גילוי בהתייחס למסמכים מבוקשים אלה, תצהיר שדומה כי טרם ניתן.
על הנתבעת להשלים הגילוי בנושאים אלו תוך 15 יום.

בקשת המועצה- הנתבעת 1

30. הנתבעת 1 (להלן "המועצה") מבקשת להורות על השלמת גילוי מסמכים ספציפי מצד התובעים.
המועצה מבקשת כי לגבי כל תובע ותובע יומצאו מסמכים המעידים על עבירות בהן הואשם ו/או הורשע, לרבות, כתבי אישום שהסתיימו ללא הרשעה, פסקי דין פליליים בעניינו, או מספרי הליך ככל שפסק הדין פורסם ברשומות; העתק מטופס מעסיקים של המוסד לביטוח לאומי, לכל תקופת עבודתו הנטענת; העתק טפסי 106 מטעם המעסיקים הנמנים בטופס הביטוח הלאומי עבור כל תקופת עבודתו הנטענת; מסמכים המעידים על מצבו הבריאותי בעבר ו/או בהווה, לרבות כל ידיעה או תעודה רפואית בדבר מצב בריאותו.
כמו כן מבקשת היא כי התובעים כולם יחתמו על טופס ויתור על סודיות רפואית.

28. לטענתה, גילוי המסמכים אשר עליו הורה בית הדין ביום 13.10.13, אינו חייב להסתמך על תיקון כתב התביעה בלבד כפי שטוענים התובעים.
עוד לטענתה, נוכח העובדה שהתובעים מבקשים בתביעתם להיות מועסקים באמצעותה, הרי שבהעסקה כזו בהתאם לנוהל קבלת עובדים ברשויות המקומיות נדרשת בדיקה של עברם הפלילי והרפואי והם נדרשים לגלות מסמכים הרלוונטיים לכך.

29. בתגובת התובעים לבקשה טענו הם כי כתב התביעה תוקן אך ורק בכל הנוגע לסוגיית פיטוריו של התובע 2 ואליו גם מתייחס גילוי המסמכים. לפיכך, אין למועצה אפשרות לבקש גילוי מסמכים נוסף מהתובעים 1, 3-5.
באשר לגילוי המבוקש לגבי התובע 2, טוענים התובעים כי הדרישה להצגת מסמכים רפואיים וחתימה על טופס ויתור סודיות היא דרישה כללית וכוללנית והיא בגדר "מסע דייג" אסור.

30. עוד טוענים התובעים, כי באשר לדרישת המועצה להצגת מסמכים המעידים על עבירות בהן הואשם ו/או הורשע...לרבות כתבי אישום..." התובע 2, הרי שהיא חורגת מגדרי כתב התביעה המתוקן ועל כן יש לדחותה.

להלן החלטתנו-

31. באשר לבקשה לקבלת העתק מטופס מעסיקים של המוסד לביטוח לאומי ו העתק טפסי 106, הבקשה נדחית לגבי 5 התובעים בהעדר רלוונטיות לסוגיות שבמחלוקת.

באשר לבקשה לקבלת נתונים בנוגע לעברם הפלילי ומצבם הרפואי של התובעים, הבקשה נדחית אף היא.
גם אם וככל שייקבע כי התובעים ראויים להיחשב כעובדי המועצה, אין משמעות הדבר כי התובעים הינם עובדי מועצה שהתקבלו לעבודה כדין על פי כתב מינוי. ככל שכך יקבע הרי שהמועצה תהא רשאית לפעול בהתאם לנוהל קבלת עובדים ברשויות המקומיות ולבדוק את עברם הפלילי ומצבם הרפואי כתנאי לקבלתם והמשך העסקתם. בשלב זה אין רלוונטיות לנתונים אלה.

לסיכום:

32. על הנתבעת 3 להשלים גילוי המסמכים מטעמה כאמור בסעיף 29 לעיל.
עם השלמת הליך הליך הגילוי, יוגשו תצהירי עדות ראשית משלימים מטעם התובעים ביחס לתביעה המתוקנת, תוך 30 יום נוספים. הנתבעים יגישו תצהירים משלימים מטעמם תוך 30 יום מקבלת תצהירי התובעים.
למעקב לאחר תצהירי תובעים ביום 1/8/14.

33. שאלת ההוצאות תלקח בחשבון בתום ההליך.

ניתנה היום, ג' סיוון תשע"ד, (01 יוני 2014), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.