הדפסה

דמרי נ' כונס נכסים רשמי באר שבע והדרום ואח'

בפני
כב' השופטת שרה דברת , ס. נשיא

מבקשים

1.חגית דמרי
ת"ז: XXXXXX753
2.ויליאם דמרי
ת"ז: XXXXXX759

נגד

משיבים
1.כונס נכסים רשמי באר שבע והדרום
2.יובל עציוני (מנהל מיוחד)

צו כינוס

לאחר שעיינתי בבקשת החייבים, בנספחיה ובתגובת הכונ"ר, הנני מורה כדלקמן:
ניתן צו לכינוס נכסי החייבים.

עוה"ד יובל עציוני, מ.ר. 16450, מרחוב דרך מנחם בגין 11 רמת גן 52681, טלפון: 03-XXXX655, מתמנה כמנהל מיוחד לנכסי החייבים לפי סעיף 23 לפקודת פשיטת הרגל (נוסח חדש) התש"ם – 1980 (להלן:"פקודת פשיטת הרגל").
בתוך ארבעה ימים מיום קבלת צו הכינוס יצרו החייבים קשר עם המנהל המיוחד לצורך תיאום פגישה .
המנהל המיוחד ייפגש עם החייבים בתוך עשרה ימים מיום שהחייבים יצרו עמו קשר לצורך מתן הנחיות לחייבים. בפגישתו עם החייבים יבהיר המנהל המיוחד לחייבים כי עליהם להעמיד את קיום תנאי הכינוס בראש סדר העדיפויות. כן עליו להנחות את החייבים כיצד להגיש דוחותיהם ועליו להבהיר לחייבים באופן חד משמעי כי אם יפגרו בתשלום אחד או בהגשת דו"ח אחד ישקול בית המשפט ביטול צו הכינוס והחזרת ענייני החייבים להליכי ההוצל"פ אף ללא דיון. המנהל המיוחד יחתים את החייבים על הודעה כי קראו את צו הכינוס וכי ידוע להם, כי אם לא יקיימו את הוראות הצו עלול בית-משפט להורות על ביטול צו הכינוס.
מובהר שפגישה ראשונית זו תבוא בנוסף לפגישות שבהן ייחקרו החייבים ולא במקומן.

יציאתם של החייב ים מן הארץ מעוכבת עד למתן החלטה בבקשה להכריז ם כפושט י רגל. החייבים יפקידו את דרכונ ם בידי הכונ"ר בתוך 7 ימים.

בנוסף לאמור לעיל, על החייבים לפעול כדלקמן :
להתייצב בפני המנהל המיוחד, במשרדו, בכל עת שיידרשו לכך, לצורך חקירה.
לשלם לכונ"ר לטובת נושיהם סך של 1,000 ₪ החל מהיום. סכום זה יהיה צמוד למדד החל מהיום וישולם מידי חודש בחודשו, לא יאוחר מהיום ה-10 בכל חודש.
להגיש למנהל המיוחד תוך 10 ימים מהיום דו"ח על מצב עסקי הם בשלושה העתקים.
להגיש למנהל המיוחד דו"ח חודשי על הכנסותיהם והוצאותי הם על-פי הטפסים שימסרו להם על-ידי הכונ"ר ובמועדים שייקבעו על- ידי הכונ"ר.
לצרף לדוחותיהם החודשיים, כאמור בסעיף 4 לעיל, אישור הכונ"ר המעיד על ביצוע התשלום החודשי, כאמור בסעיף 2 לעיל.
למסור עותק מצו זה בדואר רשום, לכל הנושים אותם ציינו החייב ים בבקשת ם להכריז עליהם כפושט י רגל. ההמצאה תעשה בתוך 10 ימים מיום קבלת צו זה. אישור בדבר משלוח בדואר רשום יועבר לכונ"ר/למנהל המיוחד .

ניתן בזאת צו לעיכוב הליכים, בהתאם להוראות לפי סעיף 22(א) לפקודת פשיטת הרגל. הריני להתיר לחייבים לפתוח ו/או לנהל חשבון עו"ש בכל תאגיד בנקאי, ובלבד שהחשבון ינוהל ביתרת זכות, ללא מתן אשראי וללא שימוש בהמחאות ו/או בכרטיסי אשראי.

ככל שהוטלה על החייבים הגבלה מלהחזיק , לקבל או לחדש רישיון נהיגה על פי סעיף 66א'(6) לחוק ההוצאה לפועל התשכ"ז – 1967, תבוטל הגבלה זו בכל אחד מתיקי ההוצאה לפועל שבמסגרתם הוטלה.

מטילה על החייב ים את ההגבלות הקבועות בסעיף 42א' לפקודת פשיטת הרגל.

באשר למטלטלין המעוקלים במחסני ההוצאה לפועל ו/או במרכז לגביית קנסות – ככל שקיימים כאלה על שם החייב ים – יפעלו החייב ים להגיש בקשה למתן הוראות לשחרור המעוקלים ובלבד שלבקשה יצרפו החייב ים פירוט הנכסים המעוקלים, מועד הוצאתם מרשות ם, לצד אישור המחסן המעוקלים אודות שיעור דמי האחסנה. על מחסן המעוקלים להעמיד לעיון החייבים, על-פי בקשה, את הפרטים המבוקשים.

קובעת דיון בבקשת החייב ים להכריזם כפושט י רגל בפני כבוד השופט א. חזק
ביום 30.06.14 בשעה 09:30.
נושה המבקש להתנגד להכרזה של החייבים כפושט י רגל, ימסור התנגדותו בכתב לתיק בי ת המשפט, עם העתק לכונ"ר, לפחות 60 יום טרם המועד הקבוע לדיון .

עד 30 יום קודם למועד שנקבע לדיון, יודיע המנהל המיוחד עמדתו ביחס לאפשרות כי החייב ים יוכרזו כפושט י רגל, בדיון ללא נוכחות הצדדים .

ניתנה היום, י"ז אב תשע"ג, 24 יולי 2013, בהעדר הצדדים.

שרה דברת, שופטת,
ס.נשיא