הדפסה

גרינבוים נ' מרכז מעיין החינוך התורני בארץ ישראל ע.ר 580121952

לפני:
כב' השופטת יפה שטיין

התובעת:
ענת גרינבוים
ע"י ב"כ: עו"ד אבנר בנטוב

-
הנתבעת:
מרכז מעיין החינוך התורני בארץ ישראל ע.ר 580121952
ע"י ב"כ: עו"ד עדיאל גלס

החלטה
הצדדים לא הגישו רשימה מוסכמת של מוסכמות ופלוגתאות ועל כן נקבעת הרשימה בזאת על ידי בית הדין, על יסוד כלל החומר המונח בפניו.
מוסכמות
התובעת הועסקה על ידי הנתבעת בבית הספר "אהבת ישראל" בבת עין כרכזת אומנות וכמורה למקצועות קודש.
הנתבעת הינה עמותה רשומה המפעילה רשת של בתי ספר ופועלת במסגרת החינוך המוכר שאינו רשמי.
התובעת פוטרה על ידי הנתבעת ביום 31/08/13 לאחר שקיבלה מהנתבעת מכתב פיטורים במהלך חודש 05/13, שבו צויינה העילה לפיטורים כהפסקת הפעילות בבית הספר.
התובעת היתה בחודש השלישי להריונה בעת קבלת מכתב הפיטורים.
התובעת ילדה ביום 6/12/13.
פלוגתאות
תקופת העבודה: האם נכונה טענת התובעת כי יש לראות את מועד תחילת עבודתה לצורך חישוב זכויותיה, מיום 01/01/12 ועד לפיטוריה ביום 31/08/13, כטענתה, או שמא הועסקה על ידי הנתבעת רק מיום 01/09/12 ואף חתמה על מסמך התחייבות לפיו אין ולא יהיו לה תביעות מהנתבעת בכל הקשור להעסקה קודמת שלה בבית הספר, כטענת הנתבעת?
נסיבות פיטורי התובעת: האם התובעת פוטרה בשל הריונה וללא שנערך לה שימוע כדין, תוך הפרת חוק עבודת נשים ו/או חוק שוויון הזדמנויות בעבודה , או שנכונה טענת הנתבעת כי פוטרה, ולא בשל הריונה, כשאר העובדים שהועסקו פחות משלוש שנים בבית הספר ותוך שמשרד החינוך מתחייב להעסיקם?.
בהמשך לכך - בעטיו של מי לא שובצה התובעת במשרד החינוך בעבודה אחרת: האם נכונה טענת התובעת כי הנתבעת לא פעלה על מנת לשבץ אותה במשרה חלופית החל מיום 01/09/13, או שמא נכונה טענת הנתבעת כי התובעת היא זו שהייתה אמורה לפנות למשרד החינוך על מנת להשתבץ בבית ספר אחר , אך היא מסיבותיה לא עשתה כן.
לאור הפלוגתאות דלעיל – מה הן זכויותיה של התובעת:
1. לפיצויים בגין פיטורין שלא כדין ובהיעדר שימוע, וכן לפיצוי
הפרת לחוק עבודת נשים וחוק שיוויון הזדמנויות בעבודה.
2. לפיצויי פיטורין (בשיעור של 150%);
3. לתשלום בגין אבדן השתכרות עד ללידה וכן בגין התקופה בת ה-
60 יום שלאחר חופשת הלידה (לפי 150%);
4. לתשלום הפרשים בגין דמי הבראה, פדיון חופשה שנתית וחלף
הפרשות לקרן פנסיה שהיו משתלמים לה לולא היתה מפוטרת, בגין
התקופה המוגנת, כטענתה?
5. לפיצויי הלנה בגין הלנת שכר ובגין הלנת פיצויי פיטורים, או שמא קיימת בין הצדדים מחלוקת כנה, כטענת הנתבעת?

2 . הצדדים יגישו את העדויות של בעלי הדין וכל יתר העדים בתצהירים. כל צד יעביר למשנהו העתק מהתצהירים שיוגשו.

3 . תצהירי הצדדים יתייחסו לכל אחת מהפלוגתאות שנקבעו, תצהירי עדות הנתבעת יתייחסו לכל העובדות שהועלו בתצהירי התביעה.
4. הצדדים יצרפו לתצהיריהם את כל המסמכים אשר הם מבקשים שיהיו בפני ביה"ד. בפרט, יצרפו הצדדים את כל הראיות הנוגעות לתביעה לתמורה בגין עבודה בשעות נוספות, ככל שהיא מהווה חלק מהפלוגתאות בתיק.
5. א. בעל דין שלא מסר פרט בתצהירו, והפרט הוא בתחום ידיעתו האישית, ישקול
ביה"ד לראותו כמודה בפרט שמסר לביה"ד בעל הדין שכנגד בעניין הנדון ולעניין
זה לא די בהכחשה סתמית.
ב. בעל הדין שלא צרף לתצהיריו מסמך שהיה עליו לצרפו, לא יורשה להביא מסמך
זה בפני ביה"ד בעת הדיון, אף לא בחקירה נגדית של עדי הצד שכנגד, אלא באישור בית הדין על פי שיקול דעתו.
6. סדר הבאת התצהירים הוא כדלהלן:
א. התובעת תגיש את תצהיריה והצירופים לביה"ד וישירות לצד שכנגד תוך 45 יום.
ב. הנתבעת תגיש את תצהיריה והצירופים לביה"ד וישירות לצד שכנגד תוך 45 יום מיום המצאת תצהירי התובע ת.
ג. לא הוגשו תצהירי צד במועד שנקבע, ישקול ביה"ד לחייב את הצד בהוצאות לטובת אוצר המדינה או ליתן החלטה לפיה לא יורשה הצד להביא עדויות בע"פ בביה"ד ביום הדיון.
7. למועד שנקבע לדיון להוכחות, ידאג כל צד כי מצהיריו יתייצבו לחקירה נגדית על תצהיריהם, אלא אם כן יודיע הצד שכנגד שאין בדעתו לחקור את העד.
8. סירב עד לאמת את דבריו בתצהיר, או שלא עלה בידי צד לבוא עימו בדברים, יגיש אותו צד לביה"ד יחד עם הגשת תצהיריו בקשה להתיר לו להעיד את אותו עד בע"פ בזמן הדיון. בבקשה יפורטו ניסיונות בעל הדין או בא כוחו לקבל תצהיר מהעד, הסיבות שבגללן מבקש בעל הדין להעיד את העד שלא בדרך תצהיר ותמצית העובדות שהעד יתבקש להעיד עליהן. אם תאושר הבקשה על ידי ביה"ד, על הצד לדאוג להגיש בקשה להזמין את העד ליום הדיון.

9. למען הסר ספק, בקשת להזמנת עדים, תוגש לאחר שייקבע מועד להוכחות. בקשתו של צד להזמנת עדים אשר לא ניתן להגיש את עדויותיהם בתצהיר, תידון ע"י השופט הדן בתיק לאחר הגשת התצהירים. אם לא יוגשו הפרטים הנדרשים עפ"י החלטה זו, לא יוזמן העד.
10. צד הנזקק למתורגמן יגיש בקשה מתאימה לבית הדין עם הגשת התצהירים. אם לא תוגש בקשה כאמור לא יוזמן מתורגמן, ולא תהיה זו סיבה לדחיית מועד הדיון.
11. התיק מועבר לשופט/ת לקביעת מועד להוכחות. נוכח המחלוקות המתעוררות בתיק והיקפו, בית הדין מעריך את הזמן הדרוש לשמיעת ראיות הצדדים, בכ-3שעות.

ניתנה היום, ג' טבת תשע"ה, (25 דצמבר 2014), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.