הדפסה

גנז ואח' נ' לזר ואח'

לפני כב' השופט איל באומגרט

תובעים

1. דורון גנז

2. אהובה גנז

נגד

נתבעים
1. ליאור זאב ישראל לזר

2. רונית לזר

הודעה
בהתאם להנחיית כב' סגן הנשיאה יש לפעול כדלקמן:

1. התביעה נקבעה לדיון ליום 19 נובמבר 2012 בשעה 11:30 בפני כבוד השופט איל באומגרט.
 
2. התביעה הנה תביעה לפינוי מושכר בהתאם לפרק ט"ז 4 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984.
בהתאם להוראות פרק זה, על הנתבע להגיש כתב הגנה בתוך 30 יום מהמועד שהומצא לו כתב התביעה, תוך שימי הפגרה יבואו במניין. לכתב ההגנה יצורפו תצהירי עדות ראשית של העדים ומסמכים הנוגעים לעניין הנדון.
         
3. באחריות ב"כ התובע לדאוג להמצאת הודעה זו, כתב התביעה, התצהירים וכל המסמכים הנוגעים לעניין הנדון במסירה אישית לנתבע בתוך 7 ימים , תוך שימי הפגרה יבואו במניין.

4. הסכם השכירות והסכם המכר שצורפו לכתב התביעה אינם קריאים. התובעים יעבירו עותק מההסכמים הנ"ל לתיק בית המשפט ולצד שכנגד תוך 7 ימים, תוך שימי הפגרה יבואו במניין.
 
5. במועד שנקבע לדיון יתייצבו המצהירים. עד אשר לא הגיש תצהיר עדות ראשית, לא יוזמן לבית המשפט ולא יוכל להעיד אלא ברשות בית המשפט ומטעמים מיוחדים שירשמו. בבקשה להזמנת עד יצוין לשם מה מוזמן העד.

6. על בעלי הדין להתייצב אישית לדיון ולכל דיון אחר.
 
7. במקרה שאחד הצדדים הוא תאגיד, יתייצב מנהל מטעמו המוסמך לסיים את התיק.

8. כל בקשה מקדמית לבית המשפט תוגש מיד לאחר שנוצרה העילה להגשתה ואין להמתין לשם כך לדיון.

9. הצדדים יהיו ערוכים לסיכומים בע"פ ולסיום התיק בדיון שנקבע.

10. בקשות לדחיית מועדי דיון שנקבעו ויקבעו בתיק זה תוגשנה בהתאם להוראת נוהל 1-10 (טיפול בבקשות לדחיית מועדי דיון), או בהתאם להוראת נוהל  2-10 (טיפול בבקשות לדחיית מועד מטעמים הקשורים בקיום דיון באותו מועד לפני שופט אחר), לפי העניין.
בקשות שלא תוגשנה באמצעות הטפסים שצורפו להוראות נוהל אלו, או בקשות שלא צורפו להן האישורים הנדרשים, או שנשמטו מהן פרטים רלבנטיים – יכול ותדחנה מטעם זה בלבד. ניתן לעיין בהוראות הנוהל באתר האינטרנט של הרשות השופטת או במזכירות בית המשפט.

 ניתן היום, י"א תשרי תשע"ג (27 ספטמבר 2012).