הדפסה

גלסברג נ' סגל ואח'

מספר בקשה:39
בפני
כב' השופט אחסאן כנעאן

המבקשות

  1. יטי סגל
  2. ליזה סגל

ע"י ב"כ עו"ד ע' דראושה או י' כרמון

נגד

המשיב

אפרים גלסברג

ע"י ב"כ עו"ד ניסים חורי ואח'

החלטה

פתח דבר

לפני בקשה לביטול פסק דין שניתן בהעדר התייצבות הנתבעות ביום 22.05.2013.

המבקשות הן הנ תבעות, המשיב הינו התובע – עו"ד במקצועו.

המשיב הגיש תביעה כספית כנגד המבקשות לתשלום שכר טרחה בגין טיפול בתביעה למימוש זכויות במקרקעי ן הנמצאים ברומניה עבור המבקשות. לטענת המשיב הוא התקשר עם עורכי דין וגרומים ברומניה על מנת לממש את זכויות המבקשות במקרקעין - כ- 101 הקטר, בין היתר הוא התקשר עם עו"ד רומני בשם גרגוריאש שהגיש את התביעה בשם המבקשות ברומניה.
הצדדים חלוקים ביניהם באשר לשכר הטרחה שלו זכאי המשיב וכן למידת מעורבותו בהשבת המקרקעין למבקשות . המבקשות טוענות כי שלחו למשיב הודעה בדבר הפסקת ייצוג בתקופה שבה נודע למשיב מהרש ויות ברומניה שהתביעה התקבלה אך בטרם התקבלה החלטה פורמאלית בעניין ובטרם נרשמו זכויות המבקשות בחלקות.

ביום 13.03.2013 נקבע קדם משפט במעמד הצדדים ליום 22.05.2013.

המשיבות לא התייצבו לדיון שהתקיים ביום 22.05.2013 ועל כן ניתן פסק דין בהעדר התייצבות .

ביום 30.05.2013 הגישו ה מבקשות בקשה לעיכוב פסק דין וכן בקשה לשינוי ייצוג בא כוחם, תוך שהן מבקשות כי עו"ד כרמון אשר ייצג אותן בעבר ימשיך לייצג אותן במקום עו" ד דראושה שמטפל בעניינן.

ביום 30.05.2013 דחיתי את הבקשה לעיכוב ביצוע פסק הדין בהיות הטעמים שצוינו בבקשה לאקוניים ואין די בציון העובדה כי תוגש בקשה מנומקת לביטול פסק דין על מנת לעכב ביצועו.

ביום 20.06.2013 הוגשה בקשה מפורטת לביטול פסק דין וביום 01.07.2013 הוגשה תגובה לבקשה לביטול פסק דין.

טענות הצדדים במסגרת הבקשה

המבקשות טוענות כי סיבת המחדל, בדבר אי ההופעה , נעוצה בתקלה כך שישיבת בית המשפט נרשמה ביומנו של עו"ד כרמון במועד אחר.

באשר לסיכויי ההגנה, טוענות המבקשות כי יש להן סיכויי הגנה טובים במידה ויבוטל פסק הדין ותורשנה להתגונן. לטענתן המשיב לא הצליח לה וכיח את תביעתו וכן את מידת מעורבותו בייצוגן בהשבת המקרקעין ברומניה. יתרה מזו, לדידן עיון בתצהיר המשיב ובנספחים המצורפים מלמדים על כך ש כל אשר עשה המשיב מסתכם באימות מסמכים נוטריונים ועל כך שולם לו שכר טרחה נפרד. מה גם, המבקשות טוענות שהן אינן חתומות על ייפוי כוח לזכות המשיב, דבר שלא נטען אף על ידי המשיב. עוד מוספיות המבקשות כי , עיון במכתב ששלח עו"ד גריגוריאש למשיב מלמד כי פניותיו לעירייה ברומניה בעניין לא קיבלו מענה לא בכתב ולא בעל פה. המבקשות סומכות את ידן על התכתבות זו כהוכחה לסיכויי ההגנה במידה ופסק הדין יבוטל, שכן התכתבות זו מוכיחה כי השבת הנכס אינה פרי עמלו של המשיב.

מאידך המשיב טוען כי המבקשות לא סיפקו הסבר שמניח את הדעת באשר למחדלן. לטעמו, תחילה נטען על ידי המבקשות כי הסיבה לאי ההופעה נבעה מתקלה ברישום מועד הדיון ביומן עו"ד כרמון. בד בבד הוגשה בקשה לחילופי ייצוג כשנתבקש כי עו"ד כרמון הוא זה שייצג אותן במקום עו"ד דראושה. לדידו, יוצא אפוא, כי הרצון בדבר החלפת הייצוג התגבש במועד הגשת הבקשה ולא קודם לכן – לפני מועד הדיון.

באשר לסיכויי התביעה, טוען המשיב כי מ דובר בתביעה מבוססת הנסמכת על הסכם שכר טרחה בכתב אשר חתום על ידי המבקשות. לפיו, הסעד אשר ניתן למבקשות בדמות השבת הנכס ניתן בהחלטה מיום 05.05.06 באותה תביעה אשר הוגשה על ידי המשיב. הנכס נמכר בלא ששול ם לו מאומה על חשבון שכר הטרחה כפי שסוכם ביניהם. עוד הוא מוסיף כי , המבקשות חתמו ביום 08.02.06 על ייפוי כוח עבור מר כהן יהושע אשר פנה ביום 22.02.06 לוועדה ל השבת מקרקעין בעירייה בלא שהודיע לו. לדידו פניית מר יהושע נעשתה לאחר חלוף הזמן של 3 החודשים שניתן דאז לפי החוק ברומניה להשבת הנכס היינו פנייתו לא הייתה במסגרת הזמן שהוקצתה להשבת הנכס. עוד טוען המשיב כי אלמלא תביעתו המבקשות לא היו מקבלות את הסעד.

דיון והכרעה

לאחר עיון בבקשה ובתגובה על כל צורפותיהן ועיון בכתבי הטענות נחה דעתי כי דין הבקשה להתקבל חרף מחדלי המבקש ות שניתן לכפר עליהם בהוצאות.

במקרה עניינו, ניתן כאמור פסק הדין כדין, ואין למבקשות כל זכות בדין לביטולו מחובת הצדק . הביטול במקרה דנן נתון לשיקול דעתו של בית המשפט אשר נתן את פסק הדין. בבוא בית המשפט להחליט בעניין, יבדוק את סיבת המחדל באי התייצבות המבקש לדיון במועד כאשר זומן כדין, וסיכויי הצלחת מבקש ביטול פסק הדין, כך שאם יבוטל פסק הדין יורשה הנתבע להתגונן במשפט, כאשר עניין סיכויי ההצלחה הוא העיקר ולמחדל בדבר אי ההתייצבות או באי הגשת הגנה במועד, יש חשיבות משנית. (ראו זוסמן, סדרי הדין האזרחי, מהדורה שביעית, 1995, עמ' 742 - 725; א. גורן, סוגיות בסדר דין אזרחי, מהדורה שישית, 278 - 274 ,2001; ש. לוין, תורת הפרוצדורה האזרחית, ירושלים - 204 - 203 ,1999; מ. קשת, הזכויות הדיוניות וסדרי הדין במשפט האזרחי, כרך א', 2000, פרק נ', ע"א 6157/97 גבל בע"מ נ. גראל ערד (1983) בע"מ ואח', פ"ד נא (879 ,877 ,(4). ו

בענייננו המבקשות התנהגו לאורך כל הדרך בצורה מזלזלת ורשלנית לא כיבדו החלטות בית המשפט בצורה מופגנת ואף חוייבו בתשלום הוצאות בגין התנהלות זו. התנהגות המבקשות הייתה מלווה בסחבת תוך משיכת זמן וגרירת רגליים. כך בהחלטתי מיום 1.2.2012 ציינתי כי המבקשות לא קיימו החלטות בית המשפט בדבר עריכת פלוגתאות מוסכמות ואף לא טרחו להמציא מסמכים הנוגעים ללב ליבה של המחלוקת יתרה מכך לא טרחו המבקשות להשיב לשאלון ששוגר להם על ידי המשיב.

על אף שביום 1.2.2012 הוריתי למבקשות להמציא מסמכים רלוונטיים בתוך 30 יום רק יום לפני הישיבה שהתקיימה ביום 10.10.2012 מצאו לנכון המבקשות להמציא את אותו הסכם. למרות שביום 1.2.2012 הטלתי על המבקשות הוצאות משפט הדבר לא דרבן אותן לפעול ביעילות וזרזיות על מנת לקדם את המשפט.

תצהירי המשיב הוגשו בחודש דצמבר 2012. למרות זאת בישיבה שהתקיימה ביום 13.3.203 התייצב בא כח המבקשות כאשר הוא מצהיר לפרוטוקול שאינו מכיר את התיק לעומק הצהרה המעידה על גישה זלזנית בבית המשפט ובצד שכנגד. עד לאותה ישיבה המבקשות לא טרחו להגיש תצהירי עדות ראשית על אף שהמועד לכך חלף.

חמור מכך, גם אם הסיבה לאי ההתייצבות היה אי רישום ביומן לא הונח לפני כל הסבר מניח את הדעת מדוע לא הוגשו תצהירי עדות ראשית שלגביהן הארכתי את המועד עד ליום 15.5.2013.

אולם מאחר והמבקשות מציגות הגנה סבירה, שכן לפי הנטען על ידי המבקשות כי מימוש זכויותיהן בנכס הוא פרי תביעה משפחתית ולא כפי הנטען על ידי המשיב שהשבת הנכס הוא פועל יוצא של עבודתו עם גרומים ברומניה. יוצא אפוא, שראוי כי טענותיהן יתבררו לגופו של עניין ולא בהעדר וזאת חרף מחדלים שדבקו בהתנהלותן, כאשר הביטול יהיה מותנה בתשלום הוצאות לצד שכנגד ולאוצר המדינה.

אדגיש כי הביטול יגרום נזק לצד שכנגד. מלכתחילה שריינתי ישיבת הוכחות לחודש אוקטובר. עם מתן פסק הדין בוטלה הישיבה ונקבע במקומה תיק אחר. ביטול פסק הדין יגרום לכך שהתיק ישמע במחצית השנה הבאה. על כן מן הדין הוא שהביטול יהיה מותנה בתשלום ההוצאות.

סוף דבר

מאחר וראוי כי ההכרעה בתיק זה תינתן לגופו של עניין ולא בהעדר, נחה דעתי כי ניתן לכפר על מחדליהן של המבקשות בדמות תשלום הוצאות למשיב בסך של 15,0000 ₪ בתוספת מע"מ אשר ישולמו לו תוך 30 יום מהיום.

בנוסף וכתנאי לביטול פסק הדין ישלמו המבקשות הוצאות לאוצר המדינה בסך של 5000 ₪ בתוך 30 יום מהיום.

במידה והוצאות לא ישולמו ישאר פסק הדין על כנו. במידה וישולמו במועד תוגש הודעה על כך ואקבע את התיק לשמיעת ראיות.

ימי הפגרה יבואו במניין הימים.

ניתנה היום, ז' אלול תשע"ג, 13 אוגוסט 2013, בהעדר הצדדים.