הדפסה

גזית-גלוב בע"מ נ' אורורה פידליטי חברה לנאמנות בע"מ ואח'

בפני
כב' השופט חאלד כבוב

תובעת/מבקשת

גזית-גלוב בע"מ

נגד

נתבעים/משיבים

  1. אורורה פידליטי חברה לנאמנות בע"מ
  2. הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ

החלטה

ענין לנו בבקשה בהסכמה לאישור פקיעת כהונת נאמן ולאישור מינוי נאמן חלופי תחתיו.

המבקשת, גזית גלוב בע"מ, עתרה לבית המשפט לעשות שימוש בסמכותו בהתאם לסעיפים 22(ב) ו- 37 לחוק הנאמנות ולסעיף 35יד'(ה) לחוק ניירות ערך, באופן של אישור פקיעת כהונת המשיבה 1 כנאמן של מחזיקי אגרות החוב (סדרה ד'), שהונפקו על ידי המבקשת, ועתירה למינוי המשיבה 2 כנאמן של מחזיקי הסדרה המונפקת, תחת המשיבה 1; וכן לאשר כי עם מינוי המשיבה 2 כנאמן, אזי תב וא המשיבה 2 בנעליה של המשיבה 1 לעניין הסדרה המונפקת לכל דבר וענין.

הבקשה הוגשה, כאמור, בהסכמת המשיבים ונתמכת בתצהיר שנחתם על ידי מר ערן בל ן שמכהן כמשנה למנכ"ל המבקשת, יועץ משפטי ראשי ומזכיר החברה שלה, והמוסמך ליתן תצהיר זה בשמה ומטעמה.

הבקשה הוגשה עקב אירוע מיום 13.2.2012 בו הודיעה המשיבה 1 למבקשת, כי עם רכישת השליטה בחברת קבוצת א.דורי בע"מ על ידי המבקשת, ולאור העובדה כי פירמת רואי החשבון ברייטמן-אלמגור-זוהר ושות', אשר הינה חברת האם של המשיבה 1, משמשת כמבקר הפנים של קבוצת א. דורי בע"מ, הרי שהמשך מתן שירותי הנאמנות על ידי הנאמן למחזיקי אג"ח של החברה, עלול ליצור חשש לניגוד עניינים האסור על פי סעיף 35יד'(א)(3) לחוק ניירות הערך, ובהתאם להחלטת רשות ני"ע מחודש יולי 2005 (החלטה 103-21 "ניגוד עניינים אצל נאמן למחזיקי תעודות התחייבות"). לפיכך, הודיעה המשיבה 1 על פקיעת כהונתה כנאמן (להלן: "הודעת פקיעת הכהונה").

המבקשת פעלה לאיתור נאמן חדש שישמש כנאמן של מחזיקי הסדרה המונפקת, והסכימה עם המשיבה 2 שזו תשמש כנאמן למחזיקי הסדרה המונפקת, ותיקח על עצמה את כל זכויותיה וחובותי ה של המשיבה 1 על פי שטר הנאמנות, והצהירה, שמתקיימים בה כל התנאים והכשירויות הדרושים לסדרה המונפקת על פי חוק ניירות ערך.

ביום 9.8.2012 כונסה אסיפת מחזיקי אג"ח של החברה , שעל סדר יומה עמד אישור המשיבה 2 כנאמן למחזיקי אג"ח (סדרה ד') חלף המשיבה 1. אסיפת מחזיקי אג"ח מסדרה זו אישרה את מינוי המשיבה 2 כנאמן למחזיקי האג"ח חלף המשיבה 1 ברוב של 99.99%, בהתאם לתנאי שטר הנאמנות.

לבקשה צורפו כל המסמכים התומכים בה, לרבות כל ההודעות הרלוונטיות, כמו גם העתק פרוטוקול האסיפה דנן.

לאחר שעיינתי בבקשה, על כל צרופותיה, לרבות, כאמור , התצהיר, העתק דו"ח הצעת מדף מיום 20.9. 2006 (על הנפקת אג"ח סדרה ד'), הסכ ם הנאמנות משנת 2006 עם המשיבה 1; ובשים לב להוראת סעיף 35יד'(ה) לחוק ני"ע, על פיו פקיעת כהונה טעונה אישור בית משפט - שוכנעתי שפקיעת הכהונה כנאמן אג"ח סדרה ד' של המשיבה 1 יש בו כדי למנוע חשש של ניגוד עניינים כמו כן , כעולה מהמסמכים המצורפים לבקשה, לא חלו שינויים בתנאי הנאמנות לאג"ח המונפק מעבר לאלה הקשורים לחילופי הנאמן. אני קובע שאין בהחלפת נאמנות המשיבה 1, ומינוי המשיבה 2 כנאמן תחתיה, כל פגיעה במחזיקי האג"ח המונפקות או בזכויותיה ם הקיימות.

לפיכך, אני עושה שימוש בסמכותי, בהתאם לסעיפים 22(ב) ו- 37 לחוק הנאמנות, ובהתאם לסמכות לפי סעיף 35יד'(ה) לחוק ני"ע, ומאשר את פקיעת כהונת המשיבה 1 כנאמן של מחזיקי הסדרה המונפקת , ומאשר את מינויה של משיבה 2 כנאמן יחיד של הסדרה המונפקת תחת המשיבה 1 . וכן , עם מינוי המשיבה 2 כנאמן, תבוא משיבה 2 כנאמן בנעליה של משיבה 1 לעניין הסדרה המונפקת, לכל דבר וענין בשינויים המחייבים, ותקבל על עצמה את מלוא החובות והזכויות המוקנות למשיבה 1, על פי שטר הנאמנות.

להדגיש, שהבקשה הוגשה בהסכמתן של המשיבה 1 והמשיבה 2 וזכתה, כאמור, לרוב של 99.99% באסיפת מחזיקי אג"ח סדרה ד' של החברה , שכונסה לצורך אישור זה.

המזכירות תשלח ההחלטה לצדדים.

ניתנה היום, ז' תשרי תשע"ג, 23 ספטמבר 2012, בהעדר הצדדים.

חאלד כבוב, שופט