הדפסה

גורמו נ' אדרי ואח'

25 יוני 2015
לפני:
כב' הרשמת שגית דרוקר
המבקשת:
מולו גורמו
ע"י ב"כ: עו"ד לגסה

-
המשיבים:
1. מלי אדרי
ע"י ב"כ עו"ד נדשי
2. עיריית חיפה
ע"י ב"כ: עו"ד הדרי

החלטה

1. לפניי בקשה לפטור מאגרה, אשר הוגשה מטעם המבקשת (התובע ת), לפיה מתבקש בית הדין לפטור המבקש מתשלום האגרה המתחייבת בגין התובענה נשוא התיק העיקרי דנן, זאת מפאת מצוקתה הכלכלית הקשה של המבקש ת (להלן: "הבקשה").
 
2.        טענות המבקשת, כפי שפורטו בבקשה ובתצהירה שצורף לבקשה, הן בתמצית כדלקמן:
 
א. המבקשת הינה גרושה ואם ל-2 ילדים כשבן זוגה אינו משלם מזונות.
ב. המבקש עובדת כמנקה בחברת כ"א ומשתכרת כ-4,000 ש"ח.
ג. בבעלות המבקשת דירה .
ד. למבקשת חובות בהוצאה לפועל.
ה. המבקשת הינה נכה מוכרת בביטוח הלאומי.
ו. המבקשת ניסתה לגייס כספים ממכרים וסורבה וגם ניסיון ליטול הלוואה מהבנק סורבה על ידי האחרון.
ז. למבקשת עילת תביעה טובה.
ח. בשל כל האמור לעיל, אין בידי המבקש לשלם את האגרה המתחייבת בגין התובענה נשוא התיק העיקרי.

3.        בתגובת הנתבעת 1 מתאריך 24.6.15 הודיעה זו כי היא אינה מתנגדת לבקשת התובעת. בתגובת הנתבעת 2 מתאריך 15.6.15 נטען המבקשת לא גיבתה טענותיה לעניין הכנסתה בששת החודשים האחרונים כמו כן, לא צורפו דפי חשבון בנק המעידים על הכנסות המבקשת אין לתובעת כל עוולת תביעה כנגד הנתבעת 2 התובעת היתה עובדת של חברת כוח אדם ועל כן ביה"ד נעדר סמכות לדון בתביעה .
  
ההכרעה:
 
4.        לאחר עיון בבקשה על נספחיה, ולאחר עיון בכתב התביעה, נחה דעתי כי דין הבקשה לפטור מאגרה להתקבל אולם רק בחלקה, כפי שיפורט להלן.
 
5.        תנאי לפתיחת הליך בבית הדין לעבודה הינו תשלום אגרה. זהו הכלל. בצידו של כלל זה נקבע בתקנות האגרות חריג בדמות הפטרתו של בעל דין מתשלום אגרה בית הדין. תכליתו של חריג זה לאזן בין האינטרס העומד מאחורי תשלום האגרה מחד, לבין זכות הגישה לערכאות, מאידך (ע"ע (ארצי) 292/07 מזור – גיל עד, פסקאות 11-12 (טרם פורסם) 29.11.07)).
 
6.        בעניינו אין התובעת נחשב ת לבעל דין הפטור מאגרה בשים לב להוראות תקנה 3 לתקנות . המבקש ת, מבקשת לפטור אות ה מתשלום האגרה בשים לב לכך כי אין ביכולתה לשלם האגרה. על מנת להיעתר לבקשה כזו יש להראות קיומם של שני תנאים. האחד – כי ההליך מגלה עילה. השני - כי אין ביכולת המבקש לשלם האגרה בשים לב ליכולתו האישית בלבד, בהסתמך על רכושו, שלו של בני משפחתו (תקנות 12 לתקנות האגרות).
 
7.         באשר לתנאי הראשון שוכנעתי כי התובענה מגלה עילה וזאת ככל שיוכיח התובעת את טענותי ה עשוי ה ה יא לזכות בסעדים שתבעה – חלקם או כולם. אין אני מביעה עמדתי באשר לסיכויי הצלחת התביעה אלא יש להבין מהאמור שאין התביעה טורדנית או קנטרנית.
 
8.        באשר לתנאי השני, מעיון בחומר המונח בפניי, לא שוכנעתי כי התובעת הצליח ה להראות כי אין ביכולת ה לשאת בתשלום הא גרה. אין להתעלם מכך שלכאורה מצבה הכלכלי של התובע ת אינו קל (כפי שאף ציינה הנתבעת 2 בתגובתה) אך אין במסגרת הבקשה כל התייחסות לשאלה כיצד ידה של המבקשת משגת במימון עו"ד, מדוע לא קיימת אפשרות ליטול משכנתא נוספת כנגד הדירה שבבעלות המבקשת והאם קיימים למבקשת חסכונות נוספים ממקום עבודתה בדמות קרן השתלמות וכיוצ"ב . המבקשת לא צירפה לבקשתה דפי חשבון בנק המבהירים באם למבקשת מקורות הכנסה נוספים כגון קרובי משפחה וזאת מעבר לשני מקורות ההכנסה עליהם הצהירה בתצהירה. כמו כן, הבקשה נעדרת כל פירוט באשר למכרים וקרובי משפחה דרגה ראשונה אליהם פנתה ככל שפנתה בנסיון לגייס את תשלום האגרה.
 
9.        אין להתעלם מהתמונה הכלכלית הלא קלה בדבר מצבה של התובע ת מחד אך מנגד יש ליתן את הדעת לדברי ם המפורטים בסעיף 8 לעיל.
 
10        בשים לב לאמור הגעתי למסקנה כי יש לקבל הבקשה בחלקה באופן שאגרת בית הדין בסך 1,000 ₪ תשולם בשיעורים של חמישה תשלומים חודשיים שווים. שוברים לתשלום אגרה יימסרו לב"כ התובע במזכירות ביה"ד תשלום ראשון ישולם עד ליום 10.7.15. לא יהיה צו להוצאות.
 
11.       מזכירות בית הדין תקבע מעקב אחר תשלום האגרה ותשלח העתק החלטה זו לצדדים.

ניתנה היום, ח' תמוז תשע"ה, (25 יוני 2015), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.