הדפסה

גולן ואח' נ' ש. שלמה חברה לביטוח בע"מ

בפני
כב' השופט יחזקאל הראל – סגן הנשיאה

תובעים

  1. איתן גולן
  2. אוהד גולן

נגד

נתבעים

ש. שלמה חברה לביטוח בע"מ

הצעת פשרה

הצעתי הינה כי ישולם לתובע סך כולל של 115,000 ₪ בצירוף שכ"ט עו"ד, מע"מ ומחצית האגרה ולתובע 2 סך כולל של 1,500 ₪ בצירוף שכ"ט עו"ד, מע"מ ומחצית האגרה.

ב"כ התובע יודיע עמדתו בתוך 14 יום, והנתבעות בתוך 45 יום לאחר מכן. ההודעות תימסרנה במקביל לביהמ"ש. היה והנתבעת לא תודיע במועד את עמדתה להצעת הפשרה, מתבקש ב"כ התובע להודיעני על כך בסמוך לאחר חלוף המועד על מנת שאזרז קבלת עמדתה.
התובע/ת (להלן: "התובע") יגיש תצהירי עדויות ראשית בצירוף תיק מוצגים בתוך 115 יום מהיום.
הנתבע/ים/ות (להלן "הנתבעות") תגשנה תצהירי עדויות ראשיות מטעמם בצירוף תיק מוצגים בתוך 45 יום ממועד קבלת ראיות התובע.
צד המבקש לחקור מומחה יודיע על כך בתוך המועד שנקבע להגשת ראיותיו.
תצהירי חוקרים יוגשו במעטפה סגורה ישירות ללשכתי בתוך המועד הנ"ל שאם לא כן לא תותר הגשתם, זאת גם באם הנתבעות תודענה "כמקובל" כי בכוונתן להגיש תצהירי חוקרים מבלי שהגישום במועד. על החוקר יהיה להתייצב לדיון עם כל דוחות החקירה וכל חומר הגלם שהיווה בסיס לדוחות שנערכו לבקשת הנתבעות גם אם הם לא נערכו ע"י אותו חוקר שערך התצהיר. היה ולדעת הנתבעת אין מקום כי החוקר יתייצב לחקירה ביחד עם כל דוחות החקירה, שכן, לעניות דעתה, אין מקום לגלות את כולם ו/או את כל תוכנם - תגיש הנתבעת בקשה בעניין זה לביהמ"ש בתוך המועד שנקבע להגשת הראיות. היה ותוגש בקשה כאמור, יצורפו לה, במעטפה סגורה, לעיון ביהמ"ש בלבד, אותם דוחות ו/או אמירות בדוחות, אשר לדעת הנתבעת אין מקום לחושפם.
ככל שבכוונת הנתבעת לזמן לעדות חוקר מטעמה, תשומת לב הצדדים לס' 18 ואילך לפסק דיני מיום 17.5.12 שניתן בת.א. 15824/09 הבה נ' הפניקס בו יושמה החלטתי בדבר הגשת דוחות חקירה לעיון התובע, מקום בו הנתבעת מבקשת לעשות שימוש בחלק מהדוחות.
צד המתנגד להגשת מסמך מכל סיבה שהיא לרבות הגשתו ללא חקירת עורכו יודיע על כך לצד שכנגד בתוך 10 ימים ממועד קבלת מסמכי הצד שכנגד שאם לא כן יראוהו כמסכים להגשת המסמך גם אם אינו מסכים לתוכנו.
הכוונה הינה הן למסמכים שצורפו לתצהירים והן למסמכים שצורפו לתיקי המוצגים.
היה והצדדים לא יגיעו להסכמה ביניהם באשר להתנגדויות יגיש הצד המתנגד בתוך 7 ימים נוספים את התנגדותו והעתקה יועבר ישירות ובמקביל באמצעות הפקסימיליה לצד שכנגד אשר יהא רשאי להשיב בתוך 7 ימים ממועד קבלת ההתנגדות.
לא תותר הגשת מסמכים שלא צורפו לתיק בית המשפט.
ככל שאין בכוונת הנתבעות להגיש ראיות, לרבות תיק מוצגים – הן מתבקשות להודיע על כך בתוך המועד שנקבע להגשת ראיותיהן על מנת שאוכל לבחון מבעוד מועד את הראיות שהוגשו מבלי להמתין לראיות הנתבעת שלא תוגשנה.
תיקי המוצגים והנספחים מטעם הצדדים יוגשו כשהם ממוספרים לפי סדר עולה על מנת להקל על מהלך שמיעת הראיות, הסיכומים ופסק הדין. ככל שכמות המסמכים שתוגש ע"י מי מהצדדים במסגרת הראיות ותיקי המוצגים גם יחד תעלה על 50 עמ'- יש להגיש בנוסף עותק כרוך ומדוגלן ע"מ שלא יסרק, אלא יתויק בתיק הנייר.
הפגרה תבוא במניין הימים.
ל ק.מ. ליום 2.6.13 שעה 0830.

ניתנה היום, כ"ו חשון תשע"ג, 11 נובמבר 2012, בהעדר הצדדים.