הדפסה

גולדפרב נ' מקובוז

מספר בקשה:2
לפני
כב' הרשמת הבכירה ליאת דהן חיון

מבקשים

בוריס מקובוז

נגד

משיבים

מירה גולדפרב

החלטה

לפניי התנגדות לביצוע שטר.

מעיון בבקשה נדמה לכאורה כי נדרש בירור עובדתי שספק אם ניתן יהיה לעורכו במסגרת הדיון בהתנגדות ולפיכך, נדמה כי מן הראוי לקבלה מבלי שתתקבל כל טענה מטענות הנתבע ולקבוע את התיק לישיבה מקדמית לגופה של התביעה וזאת בכדי לחסוך בזמנם של הצדדים ולקדם את הטיפול בתיק.
משכך , ובהתאם לסמכותי בהתאם להוראת תקנה 205 (ג) לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד – 1984 הנני מורה על הארכת המועד להגשת ההתנגדותת והתנגדות מתקבלת וניתנת לנתבע רשות להתגונן , וניתנות לצדדים הוראות כדלקמן:

1. לאור סכום התביעה ההליך ינוהל בסדר דין מהיר וב"כ התובע יתאים כתבי טענותיו ויפעל לתשלום הפרשי האגרה וזאת בתוך 30 ימים מהיום.
התצהיר שצורף בתמיכה לבקשה ישמש כתב הגנה ולנתבע שמורה הזכות להגיש כתב הגנה מתוקן עד ולא יאוחר מ- 15 ימים לאחר קבלת כתב התביעה.

2. התיק נקבע לישיבה מקדמית ליום : 25.1.16 שעה : 10:45
לישיבה זו יתייצבו הצדדים אישית יחד עם באי כוחם, כשבידיהם כל מסמך אשר יש בו, לדעתם, לייעל את הטיפול בתיק.

3. היה בעל הדין המדינה או תאגיד, יהיה הוא פטור מהתייצבות לישיבה מקדמית, ובלבד שהגיש לבית המשפט, לא מאוחר משבעה ימים לפני הישיבה המקדמית, התחייבות בכתב, כי נציג מטעמו הבקיא בפרטי התובענה ומוסמך להחליט בעניינה, יהיה זמין בטלפון בזמן הישיבה המקדמית.

4. בשלב זה , ניתן פטור מהגשת תצהירי עדות ראשית .

5. כל בקשה בכל עניין מן העניינים המפורטים בתקנה 143 ובתקנה 214 יא' לתקנות, לרבות בקשה לביטול הישיבה המקדמית ולקביעת מועד לדיון בתובענה, תוגש לבית המשפט עד יום (14 ימים לפני הדיון) ותגובה לה תוגש בתוך 7 ימים ממועד המצאתה למשיב.

6. צד אשר ימנע מלבקש בקשה כלשהי אשר הוא מעוניין בה ו/או מלהגיב לה, בתוך המועדים הנקובים לעיל, יחויב בהוצאות לאוצר המדינה ו/או לצד שכנגד בשל ייתור הצורך בקיום הדיון במועד שנקבע לכך, אם למחדלו האמור יהיה ביטוי בדיון.

7. על מנת לייעל את ההליך רשאים הצדדים להגיש הודעה על הסדר דיוני אליו הגיעו, בתוך 30 ימים מהיום, ואולם לא יתקבל הסדר דיוני המאריך את המועדים לניהול ההליכים המקדמיים מעבר למועדים המפורטים לעיל.

כל מסמך ו/או בקשה אשר תוגש לבית המשפט תועבר במישרין ובו זמנית לצד שכנגד.

המזכירות תמציא העתק מהחלטה זו לצדדים ותזמנם לדיון שנקבע.

ניתנה היום, כ"ד כסלו תשע"ו, 06 דצמבר 2015, בהעדר הצדדים.