הדפסה

גאנם ואח' נ' ועדת ההשגה לזרים ואח'

העותרים:

  1. אמל חמד סמעאיל גאנם
  2. סאדק גאנם (מחוסר מעמד)
  3. אמל גאנם (מחוסרת מעמד)
  4. אלאא גאנם (מחוסרת מעמד)
  5. המוקד להגנת הפרט מיסודה של ד"ר לוטה זלצברגר

ע"י ב"כ עו"ד בנימין אחסתריבה ואח'

- נ ג ד -

המשיבים:

  1. ועדת ההשגה לזרים
  2. יועמ"ש רשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול
  3. מנהלת הלשכה האזורית למינהל אוכלוסין בירושלים המזרחית

באמצעות פרקליטות מחוז ירושלים (אזרחי)
ע"י ב"כ עו"ד יעל רוד-סליטן

פסק דין

1. לבית משפט זה הוגשה העתירה שבכותרת ביום 13.5.2013. התבקש בה להורות למשיבים "לחדול בהם מהשיהוי הרב בו הם נוקטים". מדובר בשיהוי נטען בהכרעה בהשגה שהגישו העותרים לוועדת ההשגה לזרים; השגה שעניינה בקשת העותרים להסדרת מעמדם של העותרים 4-2 בישראל כך שיינתן להם רישיון לישיבת קבע על פי תקנה 12 לתקנות הכניסה לישראל, התשל"ד-1974. בעתירה מפורטת השתלשלות העניינים עד להגשת ההשגה מושא העתירה; ולאחריה. נטען בה, שחלפו למעלה מ-14 חודשים מעת הגשת ההשגה "ומענה מטעם המשיבים להשגה אין" (סעיף 54 לעתירה). בית המשפט התבקש להיעתר לאלתר להסדרת מעמדם של העותרים הילדים כתושבי קבע בישראל ועל פי תקנה 12.

2. בהודעה מטעם המשיבים, שהוגשה ביום 26.6.2013, נטען שתשובת המשיב 2 להשגה – הוגשה ביום 25.6.2013. עותק של התשובה צורף להודעה. נטען עוד בהודעה, שהעתירה במתכונה הנוכחית התייתרה ככל שהיא מכוונת נגד אי מתן תשובת המשיב 2 להשגה. ומכל מקום, שמדובר בעתירה מוקדמת היות שטרם מוצו ההליכים לפני ועדת ההשגה לזרים. העותרים בהודעה מטעמם, שבאה בתגובה להודעת המשיבים הנזכרת, טענו שאין מקום למחוק את העתירה. הגם שהם לא חולקים על החובה למצות הליכים כנדרש, הרי שטענתם היא שהם עשו כן. המשיבה 1 – היא ועדת ההשגה לזרים – לא הכריעה בהשגה חרף סמכותה וזאת במשך תקופה ממושכת (הכל לפי הטענה). מדובר בתקופה ממושכת כאמור, העומדת על 16 חודשים נכון לעת הזו. בית משפט זה התבקש לקבוע שבנסיבות אלה ההליך המנהלי תם ונשלם ויש מקום לדון בעתירה לגופה.
3. לאחר שעיינתי במכלול החומר שלפניי, מסקנתי היא כי בעת הזו יש למחוק את העתירה. אכן, העתירה הוגשה לבית משפט זה כאמור לאחר שהדיון בהשגה שהגישו העותרים התעכב לפי הטענה זמן ממושך – ואף זמן ממושך ביותר. בכל הזמן שחולף, ובכלל זה בתקופת הזמן שקדמה להגשת ההשגה, סוגיית מעמדם של העותרים 4-2 (שהם קטינים) אינה מוסדרת. בכך קיים אכן קושי, ולו במונחי העיכוב הרב בהכרעת הרש ות המינהלית. מבלי לקבוע מסמרות בשאלת תוצאות אפשריות של התנהלות זו, הרי שבכל הקשור בחובת מיצוי ההליכים – אין חולק לפניי על כך שמיצוי הליכים זה כולל בנסיבות המקרה הגשת השגה לוועדת ההשגה לזרים והכרעה בה. לאחר הגשת העתירה, הוגשה התשובה מטעם המשיב 2 לוועדת ההשגה לזרים. יש להניח כי במצב דברים זה, ובשים לב לכלל נסיבות העניין, תתקבל ההחלטה בוועדת ההשגה לזרים במועד קרוב יחסית. במכלול נסיבות זה, אין מקום לברר את העתירה לגופה ויש לאפשר בעת הזו לוועדת ההשגה לזרים לקבל החלטה סופית בהשגה, כאשר שמורה לעותרים הזכות לפנות לבית משפט זה לאחר קבלת ההחלטה וככל שלא תתקבל ההחלטה בפרק זמן סביר ממתן פסק דין זה.

4. העתירה נמחקת אפוא. כפי בקשת העותרים בסעיף 13 לתגובתם, ניתנת להם האפשרות להגיש בקשה להחזר האגרה ולהוצאות ההליך ולשכר טרחת עורך דין, וזאת עד ליום 31.7.2013. ככל שתוגש הבקשה עד למועד זה, יוכלו המשיבים להגיב לה עד ליום 1.9.2013. התיק לעיוני ביום 1.8.2013.

המזכירות תשלח פסק-דין זה לב"כ הצדדים.
ניתן היום, ב' אב תשע"ג, 09 יולי 2013, בהעדר הצדדים.