הדפסה

בש"א 7969/12 מרדכי יופטרו[צדק] נ. שרה פרוכטר

פסק-דין בתיק בש"א 7969/12
בבית המשפט העליון

בש"א 7969/12

לפני:
כבוד השופט ס' ג'ובראן

המערער:
מרדכי יופטרו [צדק]

נ ג ד

המשיב:
שרה פרוכטר

ערעור על החלטתו של כבוד רשם בית המשפט ג' שני מיום 9.10.12 בבש"א 6976/12

פסק-דין

לפניי ערעור על החלטתו של כבוד הרשם ג' שני (בש"א 6976/12-א') מיום 9.10.2012. בהחלטתו דחה הרשם את בקשת המערער להארכת המועד להגשת בקשה למתן רשות ערעור על החלטתו של בית המשפט המחוזי בבאר שבע (כבוד השופט א' ואגו) מיום 5.7.2012. בהחלטה זו דחה בית משפט קמא את בקשתו של המערער להארכת מועד להגשת ערעור ולהבאת ראיות נוספות שעניינן פסק דין חלוט אשר נדון בבית משפט קמא ואף בבית משפט זה, בקובעו כי לא קמה עילה לפתיחת ההליך מחדש.

בהחלטתו קבע הרשם כי הבקשה, המנוסחת באופן המקשה על הבנתה, אינה מצביעה על "טעם מיוחד" הנדרש כאשר מבוקשת הארכת מועד, וכי הבקשה נעדרת עילה מבוררת לגופה.

דינו של הערעור להידחות. הודעת הערעור, אשר אף היא אינה מובנת די הצורך, אינה מגלה ליקוי כלשהו בהחלטתו של הרשם, באשר לא עולה ממנה כל נימוק שיש בו כדי לחסות בצילה של דרישת הטעם המיוחד למתן הארכת מועד. למעלה מן האמור סיכוייו של ההליך אינם נחזים להיות גבוהים, שכן עיקרו של ההליך הוא רצונו של המערער להשיג על החלטה הדוחה את בקשתו לפתוח מחדש הליך שהסתיים בפסק דין חלוט ועל יסוד נימוקי הערעור איני סבור כי בנסיבות העניין ההליך מגלה עילה להתערבות בהחלטתו של בית משפט קמא.

נוכח האמור, הערעור נדחה.

ניתן היום, י"א בכסלו התשע"ג (25.11.2012).

ש ו פ ט

_________________________
העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח. 12079690_H02.doc שצ
מרכז מידע, טל' 077-XXXX333 ; אתר אינטרנט, www.court.gov.il