הדפסה

בש"א 5678/13 פלאפון תקשורת בע"מ נ. עננה בע"מ

החלטה בתיק בש"א 5678/13

בבית המשפט העליון

בש"א 5678/13

לפני:
כבוד הנשיא א' גרוניס

המבקשות:
1. פלאפון תקשורת בע"מ

2. סלקום ישראל בע"מ

3. חברת פרטנר תקשורת בע"מ

נ ג ד

המשיבה:
עננה בע"מ

בקשה לאיחוד דיון

בשם המבקשות: עו"ד ירון רייטר; עו"ד דנה אמיר; עו"ד אלון סוקניק

בשם המשיבה
בת"א 38508-05-11
ובת"א 61444-06-13: עו"ד ברק טל; עו"ד אורנה ששון; עו"ד עידו חיטמן

בשם המשיבה
בת"א 60940-06-13: עו"ד דוד יצחק; עו"ד תום שפלר

החלטה

1. המשיבה הגישה שלוש תובענות נפרדות נגד שלוש חברות סלולר, בהן היא טוענת כי אותן חברות הפרו את זכויות היוצרים שלה בתכנים מוסיקליים ואחרים. לפניי בקשה לאיחוד הדיון בתובענות אלה, אשר הוגשה מטעם חברות הסלולר הנתבעות. התובענה נגד המבקשת 3 (להלן – פרטנר) הוגשה ביום 22.5.2011 לבית המשפט המחוזי במחוז מרכז. כשנתיים מאוחר יותר, ביום 30.6.2013, הגישה המשיבה תובענות נפרדות נגד המבקשות 2-1. התובענה נגד המבקשת 1 (להלן – פלאפון) הוגשה בבית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו ואילו התובענה נגד המבקשת 2 (להלן – סלקום) הוגשה בבית המשפט המחוזי במחוז מרכז. בתובענות שהוגשו נגד פרטנר ונגד פלאפון מיוצגת המשיבה על-ידי משרד עורכי-דין אחר מזה המייצג אותה בתובענה נגד סלקום. זאת, שכן אותו משרד עורכי-דין (יגאל ארנון ושות') מייצג את סלקום בעניינים אחרים ואילו היה מייצג את המשיבה גם בתובענתה נגד סלקום, היה מצוי במצב של ניגוד עניינים.

2. המבקשות סבורות כי השאלות העובדתיות והמשפטיות המתעוררות בשלוש התובענות חופפות במידה ניכרת ועל-כן ראוי לאחד את הדיון בהן. המשיבה הגישה שתי תשובות נפרדות לבקשה, בשל העובדה שהיא כאמור מיוצגת על-ידי באי-כוח שונים בתביעות נגד פרטנר ופלאפון ובתביעה נגד סלקום. בתשובתה לעניין התובענות נגד פרטנר ונגד פלאפון, טוענת המשיבה כי כיוון שטרם הוגשו כתבי הגנה בתובענה נגד פלאפון, אין לדעת מה גדר המחלוקת בה ואם ישנה חפיפה בינה לבין התובענה נגד פרטנר. עוד טוענת המשיבה, כי ישנו שוני רב בפרטים העובדתיים שבכל תובענה וכי התובענה נגד פרטנר נמצאת בשלב דיוני מתקדם מזה שבו נמצאות שתי התובענות האחרות. בתשובה שהגישה המשיבה לעניין התובענה נגד סלקום היא מציינת כי אפשר ש"בנסיבות רגילות" היה מקום לאחד את הדיון בתובענות, שכן "אין חולק" כי באופן עקרוני הן מעוררות שאלות משפטיות דומות. עם זאת, המשיבה טוענת (כאמור, בגדר תשובתה לעניין התובענה נגד סלקום) כי איחוד שלוש התובענות יעמיד את באי-כוחה בתובענות נגד פרטנר ופלאפון במצב של ניגוד עניינים.

3. דין הבקשה להתקבל. מבחינה עניינית קיימת חפיפה משמעותית בין הנושאים המתעוררים בתובענות השונות. טענותיה של המשיבה בשלוש התובענות הן בעיקרן כי עשו שימוש מפר ביצירות המוגנות בזכויות יוצרים, אשר הוחרגו ממרשם אגודת הקומפוזיטורים, מחברים ומו"לים למוסיקה בישראל ("אקו"ם"). כל זאת בתקופה שבין 15.7.2006 ל- 24.2.2009. המשיבה אף אינה חולקת על טענת המבקשות, לפיה ישנה חפיפה ניכרת בין היצירות הפרטניות שלגביהן נטענת ההפרה בתובענות השונות. כידוע, על מנת לקבוע כי ראוי לאחד את הדיון בשתי תובענות, אין הכרח כי תהא חפיפה מוחלטת ביניהן. די בכך שקיימת ביניהן השקה במידה כזו שניהולן יחדיו יעיל יותר ומונע הכרעות סותרות (ראו: בש"א 2691/01 בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ נ' בצלאל (לא פורסם, 6.5.2001); בש"א 2451/09 חברת מטעמים ד.ש בע"מ נ' חברת תנורי דניאל בע"מ (לא פורסם, 27.4.2009)). כזה הוא המקרה שלפנינו.

4. לא מצאתי כי יש בנסיבות שצוינו על-ידי המשיבה, היינו שאלת ניגוד העניינים בייצוגה והשלבים הדיוניים השונים שבהם נמצאות התובענות, כדי לשנות מן המסקנה הסופית. בתובענת המשיבה נגד פרטנר, שהוגשה כאמור כשנתיים קודם להגשת שתי התובענות האחרות, הוגש תצהיר עדות ראשית מטעם המשיבה וטרם הוגשו תצהירי עדות ראשית מטעם פרטנר. התיק קבוע להוכחות בחודש הקרוב. בתובענות האחרות טרם הוגש כתב הגנה. יחד עם זאת, בנסיבות המקרה שלפנינו, אין בפער זה כדי להצדיק הימנעות מאיחוד הדיון. ראשית, הפער הקיים הוא פועל יוצא של בחירת המשיבה להגיש את התובענות במועדים שונים ולבתי משפט שונים, מבלי שהובא כל הסבר ראוי להתנהלות זו. אף שהמשיבה לא חרגה בהתנהלותה מגדר זכויותיה הדיוניות, אין מקום כי בכך גם תימנע המשיבה את איחוד הדיון בתובענות שראוי לברר יחדיו, באופן שיביא לבזבוז זמן שיפוטי יקר, על חשבונו של ציבור המתדיינים בכללותו. כך למצער מקום בו טרם נשמעו עדויות בהליך המוקדם יותר. שנית, אין בקיומו של הפער הדיוני האמור כדי למנוע את איחוד הדיון בשתי התובענות המאוחרות. אכן, יש ליתן משקל לעובדה שההליך הראשון שהוגש נמצא בשלב מתקדם, סמוך לשמיעת הוכחות. עם זאת, ברור כי בסיכום כולל ייחסך זמן שיפוטי ניכר אם שלוש התובענות תשמענה יחדיו. יש ליתן משקל עודף לאינטרס של כלל ציבור המתדיינים על פני האינטרסים של הגורמים המעורבים בהליך שהוגש תחילה.

5. אף אין בניגוד העניינים שבו עלולים להימצא באי-כוחה של המשיבה בתובענות שהוגשו נגד פרטנר ונגד פלאפון, כדי להוות טעם מספק להימנעות מאיחוד הדיון בתובענות. אחת מתכליותיה העיקריות של תקנה 7 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, היא קידום האינטרס הציבורי ביעילות דיונית, בחיסכון בזמן שיפוטי יקר ובמניעת הכרעות סותרות. יחד עם מטרות חשובות אלה, יש לשקול גם את הזכויות הדיוניות ואת האינטרסים הלגיטימיים של בעלי הדין. לעומת זאת, אין בכוחם של שיקולים שעניינם באינטרסים של עורכי-הדין המייצגים אותם, כדי לגבור על האינטרס הציבורי שבאיחוד הדיון, ככל שישנו כזה. יתירה מכך, שמיעת התובענות במאוחד אך מדגישה ומעצימה את העובדה שטענות המועלות על-ידי באי-כוחה של המשיבה נגד פרטנר ופלאפון (גם אם בהליך נפרד) עשויות, אם תתקבלנה, לשמש את המשיבה גם בתובענתה נגד סלקום. מבחינה מהותית, זהו מצב דברים קיים. כך למשל, אילו היה ניתן פסק-דין בתובענת המשיבה נגד פרטנר, טרם שנסתיים בירור התובענה נגד סלקום, עשויות היו קביעות משפטיות שונות באותו פסק-דין לסייע למשיבה בתובענה נגד סלקום.

6. התוצאה היא כי הבקשה מתקבלת. הנני מורה על העברת הדיון בת"א 61444-06-13 (מחוזי תל-אביב) לבית משפט המחוזי בלוד, ועל איחוד הדיון שם עם הדיון בת"א 38508-05-11 (מחוזי לוד) ובת"א 60940-06-13 (מחוזי לוד). המשיבה תישא בשכר טרחה בסכום של 25,000 ש"ח.

ניתנה היום, י' בחשון התשע"ד (14.10.2013).

ה נ ש י א

_________________________
העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח. 13056780_S02.doc דז
מרכז מידע, טל' 077-XXXX333 ; אתר אינטרנט, www.court.gov.il