הדפסה

בש"א 5465/14 איי.די.איי חברה לביטוח בע"מ נ. טי ג'א...

החלטה בתיק בש"א 5465/14

בבית המשפט העליון

בש"א 5465/14

לפני:
כבוד הנשיא א' גרוניס

המבקשת:
איי.די.איי חברה לביטוח בע"מ

נ ג ד

המשיבים:
1. טי ג'את סיסטמס 2006 בע"מ

2. בנק לאומי לישראל בע"מ

3. חברת וייבר לאב בע"מ

בקשה לאיחוד דיון

תגובת המשיבה 1 מיום 24.8.2014

תגובת המשיבה 3 מיום 3.9.2014

תגובת המבקשת לתשובת המשיבה 1 ומשיבה 3
מיום 11.9.2014

התייחסות המשיבה 1 להודעת המשיבה 3 מיום 11.9.2014

התייחסות המשיב 2 להודעת המשיבה 3 מיום 14.9.2014

בשם המבקשת: עו"ד ערן פרזנטי; עו"ד מדלן כהן

בשם המשיבה 1: עו"ד יונתן אגמון

בשם המשיב 2: עו"ד ריצ'רד לוטי; עו"ד הדס גלסמן

בשם המשיבה 3: עו"ד שמעון צ'רטוב

החלטה

1. לפניי בקשה לאיחוד הדיון בת"א 61186-03-14 (מחוזי – מרכז-לוד) (להלן – ההליך במרכז) עם ת"א 59423-03-14 (מחוזי – תל-אביב-יפו) (להלן – ההליך בתל-אביב). מדובר בשתי תביעות שהגישה המשיבה 1, האחת נגד המבקשת והאחרת נגד המשיב 2, בעילות שונות שביסודן טענות בדבר הפרת פטנט שבבעלות המשיבה 1 (להלן – הפטנט). מבוקש לאחד את ההליכים בבית משפט אחד לפי החלטת בית המשפט. המבקשת טוענת כי כתבי התביעה בשני ההליכים זהים וכך גם עילות התביעה וכי בשני המקרים מתעוררות שאלות משותפות בדבר תוקף הפטנט והפרתו. המבקשת טוענת כי איחוד התביעות יקדם את יעילות הדיון, יחסוך זמן שיפוטי וימנע הכרעות סותרות. בבקשה נטען כי בהליך במרכז התקיים קדם משפט, בעוד שבהליך בתל-אביב עוד לא הוגש כתב הגנה, אך אין בכך כדי למנוע את איחוד הדיון בשני ההליכים. בנוסף, טוענת המבקשת כי המשיבה 1 מתנהלת כבעל פטנט אשר כל עיסוקו בפטנט הוא הגשת תביעות נגד גופים שונים והיא מנסה ליצור מידור בין ההליכים על מנת להגיע להסדר אחר בכל הליך. עוד מבוקש כי בית המשפט יראה את הבקשה כמתייחסת גם לתובענות נוספות אם הוגשו או יוגשו בעתיד.

2. מתשובת המשיבה 1 לבקשה עלה כי הוגשה על ידה תביעה נוספת בגין הפרת הפטנט, המתבררת בבית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו (ת"א 9364-05-14). לאור האמור, הוריתי להוסיף את המשיבה 3, היא הנתבעת בהליך הנ"ל, כמשיבה לבקשה ולבקש את התייחסותה לדברים.

3. המשיבה 3 מסכימה לאיחוד הדיון בשלושת ההליכים האמורים ומציעה כי הדיון המאוחד יתקיים בבית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו, שם הוגשו שתיים מבין התביעות. לדבריה, שלוש התובענות מצויות בשלבים מקדמיים. היא סבורה כי אין מקום לקיום דיונים מקבילים בשאלות הנוגעות לתוקף הפטנט ופרשנותו. בנוסף, מציינת המשיבה 3 כי בתביעה המכוונת נגדה, היא נתבעה גם בגין הפרת פטנט נוסף מעבר לפטנט נושא שתי התביעות האחרות. אולם, לדידה, די בחפיפה הקיימת בין התביעות בכל הנוגע לפטנט כדי לקבוע שהן עוסקות באותו נושא וכי יש לאחד את הדיון בהן.

4. המשיבה 1 מסכימה לבקשה, בכפוף למספר הערות. לדבריה, אין היא מתנגדת לאיחוד הדיון בשאלות המשפטיות המשותפות, אך היא מתנגדת לאיחוד הדיון ככל שמדובר בשאלות העובדתיות הנפרדות, הנוגעות להפרת הפטנט על ידי כל אחד מהנתבעים. בנוסף, טוענת המשיבה 1 כי ההליך בתל-אביב מתעכב בשל התנהלות המשיב 2 ומזהירה כי איחוד ההליכים ישהה ויסבך את הדיון בהליך במרכז, שהתקדם. על כן, היא דורשת כי אם תתקבל הבקשה, יזורזו ההליכים נגד המשיב 2 והמשיבה 3 כך שידביקו את השלב הדיוני בו מצוי ההליך נגד המבקשת וכך יימנע עיכוב ההליכים בעקבות איחוד הדיון. המשיבה 1 מבקשת כי הדיון המאוחד יתקיים בבית המשפט המחוזי מרכז-לוד, שם, לטענתה, מתנהלת התביעה המתקדמת מבין השלוש ובית המשפט שם כבר בקיא בפרטי ההליך. בנוסף, היא מבקשת כי בית המשפט יורה כי לא יתאפשר כל ניסיון של בעלי הדין לעכב את ההליכים בשל ניגוד אינטרסים ביניהם, בטענות של חיסיון וכדומה, וכי התנהלות כאמור תיחשב התנהלות שלא בתום לב. לחלופין, מציעה המשיבה 1 לקבוע כי בית המשפט המחוזי מרכז-לוד ידון בשאלות המשותפות במאוחד ולאחר מכן, ימשיכו להתברר בנפרד השאלות הפרטניות בכל אחד מההליכים.

5. בתגובה לעמדת המשיבה 3, מדגישה המבקשת כי אכן ראוי שיתקיים דיון מאוחד בשלושת ההליכים הנדונים ומציינת כי להכרעה אפשרית באחד ההליכים כי הפטנט אינו תקף תהא השפעה גם על יתר ההליכים. בנוסף, היא מבהירה כי לא ניתן לאחד הדיון בשאלות המשפטיות בלבד, כפי שביקשה המשיבה 1 ומציינת כי אין מקום להציב תנאים מוקדמים לאופן ניהול ההליך המאוחד. אם תתקבל הבקשה, היא מבקשת כי נורה על עיכוב ההתקדמות בהליכים השונים ונאפשר לבית המשפט שידון בהליך המאוחד לקבוע מועדים חדשים ביחס להמשך ניהול ההליכים.

6. המשיב 2 מסכים אף הוא לאיחוד הדיון בשלוש התביעות הנ"ל בבית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו, בו הוגשו שתיים מהתביעות. לטענתו, התביעות מעוררות שאלות משותפות הנוגעות לפרשנות הפטנט ותקפותו, ואיחוד הדיון יחסוך זמן וימנע הכרעות סותרות. הוא מציין כי שלוש התביעות מצויות בשלב מקדמי ואין מניעה לאחדן. לבסוף, דוחה המשיב 2 את טענת המשיבה 1 כי הוא משהה את הדיון בעניינו.

7. דין הבקשה להתקבל. נראה כי בשלושת ההליכים מתעוררות שאלות עובדתיות ומשפטיות משותפות במידה המצדיקה לאחד את הדיון בהם, והדבר אף מוסכם על בעלי הדין. ניתן אף להניח כי רבים מהעדים שיידרשו להעיד בשלושת ההליכים יהיו אותם עדים. בנסיבות אלה, איחוד הדיון יביא לייעול ההליכים ולחסכון בזמן שיפוטי, בזמנם של הצדדים והעדים וימנע הכרעות שיפוטיות סותרות בשאלות המשותפות לשלוש התביעות (ראו, בש"א 4436/13 בן שמואל נ' בן חיים, פיסקה 6 (28.7.2013)). הדיון המאוחד יתקיים בבית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו, שם הוגש ההליך הראשון מבחינת זמן הגשתו. אבהיר, כי איני מביע כל עמדה בשאלה כיצד לנהל את הדיון המאוחד מבחינה דיונית. ההחלטה בעניין זה נתונה לשיקול דעתו המלא של בית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו.

8. אשר על כן, הבקשה מתקבלת. הנני מורה, אפוא, על העברת הדיון בת"א 61186-03-14 לבית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו, ועל איחוד הדיון שם עם ת"א 59423-03-14 ועם ת"א 9364-05-14 (שניהם, מחוזי – תל-אביב-יפו). המשיבה 1 תישא בהוצאות בסך 5,000 ש"ח לזכות המבקשת. זאת משום שלא נתנה הסבר מספק מדוע הגישה שתיים מבין התובענות לבתי משפט מחוזיים שונים.

ניתנה היום, כ"ט באלול התשע"ד (24.9.2014).

ה נ ש י א

_________________________
העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח. 14054650_S05.doc דז
מרכז מידע, טל' 077-XXXX333 ; אתר אינטרנט, www.court.gov.il