הדפסה

בר לב נ' רוט ואח'

בפני כב' השופט נחום שטרנליכט

תובעים

1. משה בר לב

נגד

נתבעים
1. עו"ד אדרה רוט

2. ד"ר יונתן רוט

בקשה לעדכון פרטי חשבון בנק

לקוח נכבד,
הריני להודיעך שעומדים לזכותך כספים בתיק בימ"ש זה.
לאור האמור לעיל נבקשך למלא את הטופס המצורף בכתב קריא וברור ולהחזירו
לבית משפט השלום בפתח תקווה, לפקס שמספרו : 03-XXXX546/8 ,
או בדואר- לכתובת : רח' בזל 1 א', פתח תקווה -1
________________________________________.

בעדר מסירת פרטי חשבון הבנק לזיכוי , לא יבוצע החזר.

ניתנה ביום 11 יוני 2013 ג' תמוז תשע"ג בהעדר הצדדים.

בברכה,
זמירה עובדיה

לכבוד
בית משפט השלום בפתח תקווה, מדור גזברות
כתובת : רח' בזל 1 א', פתח תקווה -1
או באמצעות פקס' :03-XXXX546/8

הרשאה לזיכוי חשבון בנק

אני הח"מ מבקש להעביר את הכספים המגיעים לי בתיק לחשבון הבנק שלי כמפורט להלן:

שם פרטי מיכאל__________

שם משפחה רוזנפלד____________

ת.ז.

מס' חשבון
מס' בנק
מס' סניף
שם הבנק
כתובת הבנק

מעמד בתיק (נא להקיף בעיגול המתאים עד מומחה .

לתשומת לב,
יש למלא את הפרטים בטופס ולהחזיר לבית המשפט.
פרטי החשבון חייבים להיות של החתום מטה.
במקרה של שינוי פרטי חשבון באחריות המבקש לעדכן את בית המשפט.
במידה ויתברר שהועברו לחשבוני כספים ביתר או בטעות, אני מתחייב להחזירם לאלתר, ולא יאוחר
מתום 3 ימי עסקים ממועד קבלת הדרישה מכם, או מיום שיודע לי על הטעות, לפי המוקדם מבניהם.
יש לצרף אסמכתא כגון: צילום המחאה או אישור מהבנק על ניהול חשבון.

הנני מצהיר שכל הפרטים שנרשמו בטופס זה הם נכונים:

תאריך ______ טל' בית _________ - _____ טל' נייד _________ - _____ חתימה ________

במידה ומדובר בחברה/מומחה יש להחתים בחותמת וחתימה
מומחה – נא לצרף פטור מניכויי מס .