הדפסה

בר"ע 41036-11-11 אשתר אופיר נ' שריפוב

בית הדין הארצי לעבודה

בר"ע 41036-11-11

פסק הדין ניתן ביום 23.1.11

אופיר אשתר (א.א. תעשיות)
המבקש
-

אנדריי שריפוב
המשיב

בפני: הנשיאה נילי ארד, סגן הנשיאה יגאל פליטמן, השופטת ורדה וירט ליבנה
נציג עובדים מר נתן מאיר, נציג מעבידים מר יורם בליזובסקי

בשם המבקש - עו"ד שירלי חכם יפרח
בשם המשיב - עו"ד שמעון ביטון

פסק דין

סגן הנשיאה יגאל פליטמן
המבקש הגיש בקשת רשות ערעור על החלטות בית הדין האזורי לעבודה בבאר שבע (סגנית הנשיאה יהודית הופמן ונציגת המעבידים גב' מיכל הרלינג; ס"ע 50868-10-10) מיום 15.11.11, בהן דחה בית הדין האזורי בקשת המבקש לקבלת ראייה תוך חיוב המבקש בהוצאות לטובת המדינה. עוד דחה בית הדין קמא הגשת תצהיר עד מטעם המבקש ואפשרות העדתו בפני בית הדין.
בהחלטתי מיום 12.12.11 הורתי לבאי כוח הצדדים להודיע האם נתונה הסכמתם להצעה הבאה:
"א. ההלכה הפסוקה מקלה באפשרות להגשת ראיות נוספות, הרלוונטיות לסכסוך בין הצדדים, אף אם הן הוגשו שלא במועד או שלא בהתאם לכללי הפרוצדורה המחייבים (דב"ע נה/276-3 ג'ורג' ארבל - שלמה לוי, פד"ע כ"ט 318,321 (1995)). זאת על מנת לאפשר בירור התובענה לגופה, מתוך המגמה הכללית של חשיפת האמת ועשיית הצדק בהליך השיפוטי. פלט האזעקה אשר נאסר להגשה מהווה, לטענת המבקש, ראיה הסותרת את עדות המשיב בנוגע לשעות נוספות בשבתות ובחגים. אשר על כן עולה השאלה האם לא יהא זה ראוי לאפשר הצגת פלט האזעקה. משהמבקש כבר חויב בהוצאות בשל מועד הגשת המסמך. בידי המשיב יעמדו האמצעים הדיונים המקובלים להצגת גרסתו העובדתית, לרבות במסגרת הליך ההוכחות.
ב. שאלה נוספת באשר לעדות אשר נאסרה מן הטעם כי העד ישב במהלך עדות המבקש ולא הוגש תצהיר בעניינו. המבקש טען בפנינו כי לא ניתנה לו האפשרות לטעון טיעוניו בעניין זה וכי תוכן עדות העד אינו נוגע לעניינים בהם נחקר המבקש. המשיב לא הביע התנגדותו להעדת העד, כעולה מפרוטוקול הדיון. הכלל הוא כי יש להבטיח גילוי רחב ככל האפשר של המידע הרלוונטי למחלוקת. עד ששמע עדות עד אחר אינו נפסל לעדות בשל כך בלבד. עם זאת, לעובדת נוכחות עד במהלך מסירת עדות עד אחר, תהא השלכה לעניין משקל העדות. אשר על כן מוצע לצדדים ליתן הסכמתם להעדת העד, בכפוף להגשת תצהיר העדות לבית הדין עובר לדיון. הכרעה בדבר משקל עדות העד תינתן על ידי בית הדין האזורי, במסגרת פסק דינו בתובענה";
ולמתן פסק דין בבקשת רשות הערעור על יסוד תקנה 82 לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין) התשנ"ב - 1991 (להלן - תקנה 82 לתקנות). עוד קבעתי בהחלטה כי ככל שלא תינתן הסכמת מי מהצדדים למוצע, יגיש המשיב תשובתו לבקשת רשות ערעור.
ביום 25.12.11 הודיענו המבקש כי הוא מסכים להסדר המוצע כמפורט בהודעתו, ולפסיקה לפי תקנה 82 לתקנות. בתשובתו, מיום 1.1.12, התנגד המשיב להגשת פלט האזעקה וביקש לחייב המבקש בהוצאות ושכר טרחה הן בשל התגובה שהוגשה והן בשל הארכת הדיון. המשיב טען כי בבקשה להגשת פלט האזעקה חבויה בקשה לתיקון פרוטוקול הדיון בבית הדין האזורי. משלטענת המשיב, הבקשה להגשת פלט האזעקה במהלך חקירת המשיב לא נרשמה בפרוטוקול. המשיב טען כי באת כוח המבקש ביקשה להגיש את פלט האזעקה במהלך חקירתו החוזרת של המבקש ומכל מקום אין להגיש את פלט האזעקה שלא באמצעות עורכו. באשר להעדת העד אשר נאסרה עדותו, טען המשיב כי העד שהה במהלך כל עדות המבקש. המשיב טען כי אין לו התנגדות לשמיעת עדי המבקש אך הוא מתנגד להארכת הדיון בשמיעת תביעתו.
לאחר עיון בכלל החומר שהונח בפנינו, החלטנו לדון בבקשה כאילו ניתנה הרשות והוגש ערעור על פי הרשות שניתנה, אף ללא הסכמת בעל דין, לאחר שניתנה לו הזדמנות להביע התנגדותו, בהתאם לקבוע בסעיף 82 לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין) התשנ"ב - 1991.
אשר על כן נוכח האמור לעיל אנו מורים כזאת:
א. המבקש יהא רשאי להגיש את פלט האזעקה לבית הדין האזורי. חיוב המבקש בהוצאות, כמפורט בהחלטת בית הדין האזורי בעניין זה, יעמוד בעינו. בידי המשיב יעמדו האמצעים הדיונים המקובלים להצגת גרסתו העובדתית ולחקירת הצדדים לגבי תוכן פלט האזעקה והרישומים על גביו, לרבות במסגרת הליך ההוכחות.
ב. המבקש יהא רשאי להעיד העד מטעמו, מר רמי קינן, אשר עדותו נאסרה לשמיעה. זאת, בכפוף להגשת תצהיר העדות לבית הדין, עובר למועד הדיון בבית הדין האזורי. הכרעה בדבר משקל עדות העד תינתן על ידי בית הדין האזורי, במסגרת פסק דינו בתובענה.
אין צו להוצאות.

ניתן היום, כ"ח טבת תשע"ב (23 ינואר 2012), בהעדר הצדדים וישלח אליהם.

נילי ארד,נשיאה

יגאל פליטמן,
סגן נשיאה

ורדה וירט-ליבנה,
שופטת

מר נתן מאיר,
נציג עובדים

מר יורם בליזובסקי,
נציג מעבידים

1 מתוך 3