הדפסה

בר"ע 20031-12-11 גני אסתר בע"מ ואח' נ' אמבת

בית הדין הארצי לעבודה

בר"ע 20031-12-11

גני אסתר בע"מ
שאול בוארון המבקשים

-

אמבת דללן המשיבה

החלטה
לפניי בקשה למתן רשות הערעור על החלטתו של בית הדין האזורי בתל אביב-יפו (הנשיא מיכאל שפיצר; ס"ע 20285-01-11) מיום 14.11.2011, בה חויב המבקש 2 (להלן - המבקש) בתשלום הוצאות למשיבה בשל היעדר התייצבותו לדיון שנקבע לאותו המועד.

בהליך שמתנהל בבית הדין האזורי, בתביעתה של המשיבה כנגד המבקשים, נקבע דיון מוקדם ליום 14.11.2011. הודעה על מועד זה נשלחה לצדדים עוד בחודש מרץ 2011. ביום 26.10.2011 ביקש המבקש כי מועד הדיון יידחה, בשל נסיעתו המתוכננת לחו"ל. לפיכך, בהסכמת הצדדים, הוקדם מועד הדיון ליום 9.11.2011, על אף שבית הדין העיר כי בנסיבות אלו אין מקום לדחיית הדיון. המבקש הודיע לבית הדין בכתב כי אכן יתייצב לדיון ביום ובשעה היעודה. יום לפני הדיון, בשעות הצהריים, הגיש המבקש בקשה לדחיית הדיון, בשל מחלת הסוכרת ממנה הוא סובל, וצירף לבקשתו אישור מחלה. לפיכך קבעה הרשמת קרן כהן כי הדיון יתקיים במועד המקורי שנקבע, היינו ביום 14.11.2011, שכן יציאתו של המבקש 2 לחו"ל, כאשר מועד הדיון היה ידוע לו כבר בחודש מרץ 2011, הינה בגדר הצבת עובדה לבית הדין ואינה מצדיקה דחיית מועד הדיון. חרף האמור, לא התייצב המבקש לדיון, אלא שלח לדיון את בנו, שטען כי הוא לא מכיר את הנושא. לפיכך החליט בית הדין האזורי במעמד הנוכחים, כי יש לדחות את בקשת המשיבה ליתן פסק דין על יסוד התביעה, אולם מצא לנכון לחייב את המבקש בהוצאות המשיבה בסכום של 2,500 ש"ח. מכאן הבקשה לרשות הערעור שלפניי.

לאחר שנתתי דעתי לבקשה, נראה לי כי בנסיבות המתוארות, משלמעשה מועד הדיון המקורי הוקדם, ולמועד המוקדם יותר שנקבע נבצר מהמבקש להגיע בשל מחלתו, נדרשת תגובת הצדדים להצעה הבאה: ההחלטה בדבר חיוב המבקש בהוצאות בגין היעדר התייצבותו לדיון תישאר בעינה, אולם בשלב זה המבקש לא יחויב לשלמן. הדיון בבית הדין האזורי יימשך כסדרו. עם סיומו של ההליך יחליט בית הדין האזורי האם יש מקום לחייב את המבקש בתשלום הוצאות אלו בהן חויב, בשים לב לאופן התנהלות ההליך כולו, ההכרעה הסופית בהליך וסכום ההוצאות הכולל שימצא בית הדין לנכון להטיל על מי מהצדדים עם סיומו של ההליך.

באי כוח הצדדים יודיעו לבית הדין, עד ליום 29.12.2011, האם הם מסכימים להצעת בית הדין, והאם הם מסכימים למתן פסק דין בבקשת רשות הערעור על יסוד תקנה 82 לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין) התשנ"ב - 1991.

ככל שמי מהצדדים לא ייתן הסכמתו להצעה, יגיש המשיב תגובתו לבקשת רשות הערעור עד ליום 4.1.2012.

לאחר קבלת עמדת הצדדים או בחלוף המועד להגשתן - לפי המוקדם מביניהם - תינתן החלטה בבקשה.

ניתנה היום, כ"ג כסלו התשע"ב (19 דצמבר 2011), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.

יגאל פליטמן, שופט

1 מתוך 2