הדפסה

בר"ע 20031-12-11 גני אסתר בע"מ ואח' נ' אמבת

בית הדין הארצי לעבודה

בר"ע 20031-12-11

גני אסתר בע"מ
שאול בוארון המערערים

-

אמבת דללן המשיבה

לפני: הנשיאה נילי ארד, סגן הנשיאה יגאל פליטמן, השופטת ורדה וירט-ליבנה
נציגת עובדים גב' דורית טנא, נציג מעבידים מר יצחק דויטש

בשם המערערים - מר שאול בוארון
בשם המשיבה - עו"ד דוד מימון

פסק דין

סגן הנשיאה יגאל פליטמן
לפנינו ערעור ברשות על החלטתו של בית הדין האזורי בתל אביב-יפו (הנשיא מיכאל שפיצר; ס"ע 20285-01-11) מיום 14.11.2011, בה חויב המערער 2 (להלן - המערער) בתשלום הוצאות למשיבה בשל אי התייצבותו לדיון שנקבע לאותו המועד.

בהליך שמתנהל בבית הדין האזורי בתביעתה של המשיבה כנגד המערערים, נקבע דיון מוקדם ליום 14.11.2011. הודעה על מועד זה נשלחה לצדדים עוד בחודש מרץ 2011. ביום 26.10.2011 ביקש המערער כי מועד הדיון יידחה, בשל נסיעתו המתוכננת לחו"ל. לפיכך, בהסכמת הצדדים, הוקדם מועד הדיון ליום 9.11.2011, על אף שבית הדין העיר כי בנסיבות אלו אין מקום לדחיית הדיון. המערער הודיע לבית הדין בכתב כי אכן יתייצב לדיון ביום ובשעה היעודה. יום לפני הדיון, בשעות הצהריים, הגיש המערער בקשה לדחיית הדיון, בשל טיפול שקיבל עקב הידרדרות במחלת הסוכרת ממנה הוא סובל, וצירף לבקשתו אישור מחלה. לפיכך קבעה הרשמת קרן כהן כי הדיון יתקיים במועד המקורי שנקבע, היינו ביום 14.11.2011, שכן יציאתו של המערער לחו"ל, כאשר מועד הדיון היה ידוע לו כבר בחודש מרץ 2011, הינה בגדר הצבת עובדה לבית הדין ואינה מצדיקה דחיית מועד הדיון. חרף האמור, לא התייצב המערער לדיון, אלא שלח לדיון את בנו, שטען כי הוא לא מכיר את הנושא. לפיכך החליט בית הדין האזורי במעמד הנוכחים, כי יש לדחות את בקשת המשיבה ליתן פסק דין על יסוד התביעה, אולם מצא לנכון לחייב את המערער בהוצאות המשיבה בסכום של 2,500 ש"ח. המערער הגיש בקשה לרשות הערעור כנגד החלטה זו.

בהחלטה מיום 19.12.2011 הוצעה לצדדים הצעת פשרה, וכן התבקשה התייחסותם לאפשרות של מתן פסק דין בערעור על יסוד תקנה 82 לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), התשנ"ב - 1991. המשיבה התנגדה להצעה והוסיפה טענות שונות, ובהן כי הבקשה הוגשה באיחור, וכן כי מדובר למעשה בבקשה לרשות הערעור על החלטתה של הרשמת שלא לדחות את הדיון, ולפיכך הסמכות לדון בבקשה היא של בית הדין האזורי. המשיבה לא התייחסה לאפשרות של מתן פסק דין בערעור על יסוד תקנה 82. המערער הודיע כי הוא מסכים להצעה, וכן למתן פסק דין בערעור על יסוד תקנה 82. נוכח האמור מצאנו לנכון לראות בבקשת רשות הערעור שהוגשה כערעור, וליתן בו את פסק הדין.

לאחר שנתנו דעתנו לבקשה, לתגובה לה ולכלל חומר התיק, הגענו לכלל מסקנה, כי חרף הכלל לפיו ערכאת הערעור איננה נוהגת להתערב בהחלטות הערכאה הדיונית שעניינן פסיקת הוצאות, הרי שבנסיבות המתוארות, משלמעשה מועד הדיון המקורי הוקדם, ולמועד המוקדם יותר שנקבע נבצר מהמערער להגיע בשל מחלתו, מן הראוי כי ההחלטה בדבר חיוב המערער בהוצאות בגין אי התייצבותו לדיון תישאר בעינה, אולם בשלב זה המערער לא יחויב לשלמן. הדיון בבית הדין האזורי יימשך כסדרו. עם סיומו של ההליך יחליט בית הדין האזורי האם יש מקום לחייב את המערער בתשלום הוצאות אלו בהן חויב, בשים לב לאופן התנהלות ההליך כולו, ההכרעה הסופית בהליך, וסכום ההוצאות הכולל שימצא בית הדין לנכון להטיל על מי מהצדדים עם סיומו של ההליך.

באשר לטענותיה האמורות של המשיבה בתגובתה יוער, כי דינן להידחות, משלא מצאנו בהן ממש.

סוף דבר - הערעור מתקבל בחלקו, כמבואר בסעיף 4 לעיל. אין צו להוצאות.

ניתן היום, י"ז טבת התשע"ב (12 ינואר 2012), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם.

נילי ארד,
נשיאה, אב"ד

יגאל פליטמן,
סגן נשיאה

ורדה וירט-ליבנה,
שופטת

גברת דורית טנא פרצ'יק,
נציגת עובדים

מר יצחק דויטש,
נציג מעבידים

1 מתוך 3