הדפסה

בע"מ 3911/13 פלוני נ. האפוטרופוס הכללי במחוז ת''א

החלטה בתיק בע"מ 3911/13
בבית המשפט העליון

בע"מ 3911/13

לפני:
כבוד השופטת ד' ברק-ארז

המבקש:
פלוני

נ ג ד

המשיבים:
1. האפוטרופוס הכללי במחוז ת''א

2. כבוד השופטת שפרה גליק

3. פלוני

בקשת רשות ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו ברמ"ש 41508-12-12

בשם המבקש: בעצמו

החלטה

1. בפני בקשת רשות ערעור על החלטתו של בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו מיום 7.5.2013 (רמ"ש 41508-12-12, השופט ש' שוחט) במסגרתה נדחתה בקשת רשות ערעור על החלטת בית המשפט לענייני משפחה במחוז תל אביב מיום 4.12.2012 (ת"ע 4315-01-12, השופטת ש' גליק).

2. ביום 24.10.2011 המבקש פנה לרשם לענייני ירושה בבקשה לקיום צוואת אמו המנוחה (להלן: הצוואה ו-המנוחה, בהתאמה). לאחר שאחת מאחיותיו של המבקש הגישה התנגדות לקיום הצוואה, במסגרתה טענה בין השאר כי הצוואה מזויפת וכי המנוחה לא הייתה כשירה לצוות, הועבר הדיון בבקשה לבית המשפט לענייני משפחה. ביום 6.6.2012 מונה פרופ' פניג, בהסכמת הצדדים, כמומחה מטעם בית המשפט (להלן: המומחה) לצורך מתן חוות דעת בנוגע לשאלת כשירותה של המנוחה לצוות בעת שבה נערכה לכאורה הצוואה. ביום 4.12.2012 נערכה ישיבת קדם המשפט האחרונה בתיק, ובסיומה הורה בית המשפט לענייני משפחה, בין השאר, כי המבקש יגיש תצהירי עדות ראשית לא יאוחר מיום 13.9.2013 וכי – נוכח סירובו של המבקש לשלם את חלקו בתשלום שכר טרחת המומחה – יישאו הנתבעים בתיק בשכר הטרחה, ויוכלו לגבות את מחציתו מהמבקש באמצעות ההוצאה לפועל. על החלטה זו הגיש המבקש בקשת רשות ערעור לבית המשפט קמא.

3. בית המשפט קמא דחה את בקשת רשות הערעור מבלי לבקש תשובה. בהחלטתו הסביר בית המשפט קמא כי למעשה המבקש הלין על שורה ארוכה של החלטות אחרות, שאינן קשורות להחלטה שעליה ביקש לערער, וכי בכל הנוגע להחלטה האמורה טענותיו מתמצות בכך שלשיטתו דברים שאמר לא נרשמו בפרוטוקול. בית המשפט קמא ציין בהקשר זה כי מכיוון שהמבקש לא הגיש כלל בקשה לתיקון הפרוטוקול, אין מקום להידרש לטענותיו אלה. בית המשפט קמא הוסיף וקבע כי הבקשה שבפניו היא בקשת רשות ערעור שנייה באותו עניין, וכי בשני המקרים לא צירף המבקש את כל הצדדים להליך כמשיבים לבקשה. בנסיבות אלה, ציין בית המשפט קמא כי טוב יעשה המבקש אם יהיה מיוצג על ידי עורך דין, ומכל מקום, כי אם יוסיף ויגיש בקשות סרק, יושתו עליו הוצאות לטובת אוצר המדינה.

4. בבקשה שבפני מעלה המבקש טענות שונות שאינן נוגעות להחלטה שעליה נסבה הבקשה, וכן טוען החלטתו של בית המשפט קמא גרמה לו לעוול. בנוסף לכך, הוא מבקש כי בית משפט זה יורה על ביטול חיובו בתשלום מחצית שכר טרחתו של המומחה וכן יורה על עיכוב ההליכים המתנהלים בבית המשפט לענייני משפחה על מנת שיוכל להיות מיוצג בהם על ידי עורך דין.

5. דין הבקשה להידחות, אף מבלי להידרש לתגובת המשיבים. כידוע, רשות לערער "בגלגול שלישי" לא תינתן אלא באותם מקרים שבהם מתעוררת שאלה בעלת חשיבות משפטית או ציבורית החורגת מעניינם הקונקרטי של בעלי הדין (ראו: ר"ע 103/82 חניון חיפה בע"מ נ' מצת אור (הדר חיפה) בע"מ, פ"ד לו(3) 123 (1982)). רשות ערעור "בגלגול שלישי" תוענק במקרים נדירים עוד יותר כאשר מדובר בבקשה המתייחסת להחלטת ביניים של בית המשפט הדן בהליך העיקרי, שטרם הסתיים (ראו למשל: בע"מ 8339/06 פלוני נ' פלונית, בפסקה ה' (4.1.2207)). ברי כי הבקשה דנן אינה מעוררת שאלה משפטית כללית, והיא מתייחסת לשאלה דיונית גרידא, ודי בכך כדי לדחותה. יתרה מכך, כפי שציין בית המשפט קמא, המבקש לא צירף את כל בעלי הדין בהליך המתנהל בבית המשפט לענייני משפחה כמשיבים, וטעם זה מצדיק גם הוא את דחייתה.

6. למעלה מן הצורך, אציין כי נראה שצדק בית המשפט קמא בהתייחסו לכך שמוטב למבקש להיות מיוצג, ודומה כי אף המבקש מכיר בכך כעת. ככל שלמבקש דרוש פרק זמן לצורך הסדרתו של ייצוג משפטי, פתוחה בפניו האפשרות לפנות בעניין זה – בבקשה להארכת מועד להגשת תצהירי העדות הראשית מטעמו – לבית המשפט לענייני משפחה. למותר לציין, שאיני מביעה כל עמדה בנוגע להכרעה בבקשה שכזו, ככל שתוגש.

7. סוף דבר: בקשת רשות הערעור נדחית. ממילא נדחית גם הבקשה לעיכוב ביצוע שנלוותה לה. בנסיבות העניין, ולפנים משורת הדין, אין צו להוצאות.

ניתנה היום, ‏כ"ה בסיון התשע"ג (‏3.6.2013).

ש ו פ ט ת

_________________________
העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח. 13039110_A01.doc ענ
מרכז מידע, טל' 077-XXXX333 ; אתר אינטרנט, www.court.gov.il