הדפסה

בע"מ נ' ע. יורן יבוא בע"מ ואח'

בפני
כב' השופט ירון גת

תובעים

א.ש. מימונית בע"מ

נגד

נתבעים

1.ע. יורן יבוא בע"מ
2.אהוד עצמון – ניתן פסק דין
3.ערן עצמון

פסק דין לעניין הנתבע 3

במהלך חודש נובמבר 2010 פנו הנתבעים לתובעת ביחד וביקשו כי תלווה להם סכום בסך של 100,000 ₪.
התובעת הסכימה ליתן לנתבעים ביחד ולחוד את ההלוואה המבוקשת, וזאת בכפוף לחתימה על הסכם הלוואה לו יערבו הנתבעים 2 ו-3 באופן אישי, ביחד ולחוד, ובכפוף להתחייבות הנתבעים כי תקופת ההתקשרות בינם לבין התובעת, על פי ההסכם לניכיון כרטיסי אשראי לא תפחת מ-24 חודשים.
הנתבעים הסכימו לתנאי התובעת, וביום 21.11.10 נחתם הסכם ההלוואה בערבותם האישית של הנתבעים 2 ו-3. הנתבע 3 מ ודה בסיכומיו כי נטל את ההלוואה. כמו כן, הנתבע 3 הודה בבקשת הרשות להתגונן אשר הוגשה מטעמו כי חתם על כתב ערבות לטובת פירעון חובות הנתבעת 1 כלפי התובעת כתוצאה מההלוואה שנטל יחד עם הנתבעת 1 והנתבע 2.
בפועל, הנתבעים פרעו 7 תשלומים מתוך 12 של ההלוואה, בסך כולל של 58,334 ₪ ולאחר מכן הפסיקו את התקשרותם עם התובעת. הנתבע 3 הודה בסיכומיו כי נפרעו רק תשלומים של ההלוואה. על כן, הנתבע 3 הודה, למעשה, בקיומו של החוב נשוא כתב התביעה בסך של 41,666 ₪.
לטענת הנתבע 3 הוא עשה כל שלאל ידו על מנת לעמוד במלוא ההתחייבויות האישיות שנטלו הוא והנתבע 2 כנגד חובותיה של החברה ובשל כך מצבו הכלכלי הנו בכי רע.
עם כל ההבנה למצבו של הנתבע 3, מצב כלכלי רע אינו טענת הגנה טובה בבקשת רשות להתגונן.
עוד טוען הנתבע 3, כי מאחר והחיוב מוטל על הנתבעים 2 ו-3 שניהם גם יחד, הרי שלכל היותר מחויב הוא לשלם את מחצית יתרת החוב, קרי סך של 20,833 ₪ בלבד.
גם טענה זו אינה טענת הגנה טובה בבקשת רשות להתגונן בנסיבות המקרה שבפני.
בסעיף 13 לחוק הערבות תשכ"ז-1967 וסעיף 55 לחוק החוזים ( חלק כללי), התשל"ג-1973, קבע המחוקק כי כאשר שניים חבים ביחד ולחוד רשאי הנושה לדרוש את קיום החיוב, כולו או מקצתו, משניהם כאחד, או מכל אחד מהם בנפרד. תנאי משלים לכך הוא שהזוכה לא יפרע יותר מן המגיע לו.
על כן, אין ממש בטענת הנתבע 3 כי כל אחד ואחד מהנתבעים 2 ו-3 מחויב לתשלום מחצית סכום החוב בלבד, שכן כתוב בכתב הערבות במפורש כי הערבות תהא ביחד ולחוד, והנתבע 2 לא חולק על כך.
בנוסף, מעלה הנתבע 3 טענות כנגד הנתבע 2.
גם טענות אלו אין בהן כדי להקנות לו רשות להתגונן, בנסיבות בהן חיוביהם הנם ביחד ולחוד. ככל שיש לנתבע 3 טענות כנגד הנתבע 2 עליו להפנותם ישירות לנתבע 2 בהליך נפרד, והוא אינו יכול לגרור את התובעת למחלוקות הפנימיות ביניהם, שכן יהיה בכך סיכול מוחלט של מהות החיוב ביחד ולחוד.

לפיכך, אין מנוס מלקבוע כי הנתבע 3 חב לתובעת את מלוא סכום התביעה מכוח ערבותו.
על כן, אני מורה על דחיית בקשת הרשות להתגונן שהוגשה על ידי הנתבע 3, ואני מקבל את התביעה כנגדו במלואה.

משכך, אני מורה כי הנתבע 3, ביחד ולחוד עם הנתבעים 1 ו-2, ישלם לתובעת את הסך של 41,666 ₪, בתוספת הפרשי הצמדה ור יבית מיום הגשת התביעה ועד ליום התשלום המלא בפועל.
כמו כן, הנתבע 3 ישלם לתובעת הוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד בסך כולל של 1,500 ₪, וזאת בתוך 30 ימים מהיום, שאם לא כן יישא הסכום הפרשי הצמדה וריבית כחוק עד ליום התשלום המלא בפועל.

התובעת תודיע בתוך 30 ימים מהיום כיצד ברצונה לפעול ביחס לנתבעת 1.
ת.פ. ליום 21.2.13.

זכות ערעור כחוק.

המזכירות תשלח העתק פסק הדין לצדדים בדואר.

ניתן היום, ט' שבט תשע"ג, 20 ינואר 2013, בהעדר הצדדים.