הדפסה

בנק לאומי לישראל בע"מ נ' ח'טיב

בקשה מס' 2
בפני
כב' הרשם הבכיר ניר זיתוני

מבקש/נתבע

פתחי ח'טיב ת.ז. XXXXXX574
באמצעות ב"כ עו"ד עומר נעאמנה

נגד

משיב/תובע

בנק לאומי לישראל בע"מ
באמצעות ב"כ עו"ד דורון זר

החלטה

בענין : בקשה לביטול פסק דין ובקשה להארכת מועד

1. ביום 30.6.14 הגיש התובע נגד הנתבע תביעה בסדר דין מקוצר ע"ס 155,199 ₪ בגין
ערבות לאשראי /הלוואה של ערב מוגן מיום 9.10.05 ע"ס 80,000 ₪ עליה חתם הנתבע
לטובת מג'ד יאסין כח אדם בע"מ ( להלן "החייבת") .
לכתב התביעה צורפו כתב התביעה שהוגש נגד החייבת ובעליה ביום 27.8.12 , כתב
הערבות עליו חתם הנתבע , הודעה לערב מוגן בחתימת הנתבע , תדפיס החלטה מיום
29.5.14 בדבר מיצוי ההליכים נגד החייבת , גיליון חישובים המסביר כיצד ערבות
ע"ס 80,000 ₪ מיום 9.10.05 הפכה ביום 12.6.14 לקרן חוב ע"ס 118,921 ₪ , תדפיס
התיק הכספי נגד החייבת המפרט את רכיבי שטר הטרחה והאגרה שנפסקו בבית המשפט
ובתיק ההוצל"פ נגד החייבת ומצטרפים לחובו של הערב בהתאם לכתב הערבות ותדפיס
יתרת החוב הנוכחית של החייבת לתובע בסך של 173,479 ₪ .

2. ביום 14.10.14 הגיש התובע בקשה למתן פסק דין בהעדר בקשת רשות להתגונן המבוססת
על מסירה שביצע המוסר הפרטי אחמד נוג'ידאת ביום 28.8.14 בשעה 12:16 לאשת הנתבע
שהירה אשר חתמה של אישור המסירה . על בסיס אישור מסירה זה ניתן ביום 19.10.14
פסק דין המחייב את הנתבע בסכום התביעה בצירוף הוצאות ושכ"ט עו"ד .

3. ביום 10.11.14 המציא המוסר הפרטי אמין אבו ליל את פסק הדין לסנאא , גיסתו של
הנתבע , אשר סירבה לחתום על אישור המסירה . אישור המסירה צורף לתגובת
התובע מיום 22.3.15 . תגובה זו נשלחה ע"י מזכירות בית המשפט לב"כ הנתבע בדוא"ל
בסמוך למועד הגשתה וכך גם החלטתי מיום 21.4.15 , המודיעה כי ביום 21.5.15 תינתן
החלטה על בסיס החומר המצוי בתיק . הוכח במאזן הסתברויות כי ב"כ הנתבע קיבל
מסמכים אלה בשל העובדה כי ב"כ הנתבע קיבל באותו אופן את החלטתי מיום 1.3.15 ואף
פעל לפיה להפקדת 2,000 ₪ כתנאי לעיכוב הליכי הביצוע של פסק הדין .
חרף האמור לעיל לא הוגשה תשובה לתגובה עד עצם היום הזה .
על כן , בהעדר גרסה נוגדת , אני מאמץ את תצהיר המוסר הנ"ל לפיו פסק הדין הומצא
כדין לנתבע באמצעות גיסתו במענו של הנתבע ביום 10.11.14 .

4. ביום 1.3.15 הגיש הנתבע את הבקשה שלפני לביטול פסק הדין במסגרתה כלל גם בקשה
להארכת מועד . לא מצאתי בבקשה הסבר מפורט וברור כנדרש לגבי המועד והאופן בו
נודע לנתבע לראשונה על פסק הדין . בס' 3 לתצהיר מצהיר הנתבע כי נודע לו לאחרונה
על התביעה כאשר קיבל מסמך מההוצאה לפועל ופנה לבא כוחו על מנת לברר את הענין .
לא ברור מתי לאחרונה נודע לנתבע על ההליך . לא ברור מהו המסמך שהגיע מלשכת
ההוצל"פ . לא ברור כמה זמן לאחר קבלת אותו מסמך פנה הנתבע לבא כוחו .
חוסר בהירות זה פועל לחובתו של הנתבע . כך בפרט כאשר צורפה לבקשה לביטול פסק דין
בקשה להארכת מועד שבעצם הגשתה גלומה הודאה כי הבקשה מוגשת באיחור , דהיינו
למעלה מ 30 יום לאחר שהנתבע קיבל את פסק הדין .

5. סמכותו של רשם להאריך מועדים שאובה מס' 90 לחוק בתי המשפט ולא מתקנה 528
לתקנות סדר הדין האזרחי ולכן הפעלתה אינה מותנית בהוכחת קיומו של טעם מיוחד .
עם זאת , אין בכך כדי לפטור את הנתבע מהחובה ליתן הסבר ברור ומפורט לגבי המועד
והאופן בו קיבל את פסק הדין ולגבי הסיבה בעטיה לא הגיש את הבקשה לביטול פסק הדין
במועד . ללא הסבר שכזה , דין הבקשה להדחות מטעם זה בלבד , למעט במקרים קיצוניים
שהמקרה דנן אינו אחד מהם , בו עולה ממסמכי התיק כי הותרת פסק הדין על כנו תגרום
לנתבע עיוות דין משווע .

6. לשלמות התמונה אתייחס ליתר טענות הצדדים ואראה מדוע המקרה דנן אינו מצדיק
העתרות לבקשה חרף הגשתה באיחור לא מוסבר של קרוב לשלושה חודשים .

7. באשר לסיבת המחדל מוגש תצהיר של אשת הנתבע שהירה בו נטען כי חתימתה זויפה .
השוואת חתימתה של שהירה על אישור המסירה לחתימתה על תצהירה מלמדת על שוני
מהותי בין שתי החתימות . החתימה על התצהיר היא כנראה בשפה הערבית ואילו החתימה
על אישור המסירה כוללת את השם הפרטי של שהירה בשפה העברית . לא ברור מדוע
בנסיבות שכאלה לא פנתה שהירה למשטרה והגישה תלונה על זיוף כנגד המוסר שפרטיו
ידועים , כפי שנוהגים בעלי דין מיוצגים לעשות במקרים דומים . כמו כן , לא ניתנו פרטים
נוספים בנוגע לטענת הזיוף אותם ניתן היה ליתן בשים לב לעובדה כי תצהיר המוסר כולל
את שעת המסירה . כך למשל לא נאמר האם ביום בו נטען כי בוצעה המסירה ובשעה בה
נטען כי בוצעה המסירה , נוהגת שהירה לשהות בביתה או במקום עבודתה או בכל מקום
אחר .

8. באשר לסיכויי הגנה נטען כי עיון בכתב הערבות עצמו מלמד כי נעשה שינוי בסכום הערבות ,
נתון התומך בטענת הנתבע לפיה נאמר לו כי הוא חותם על ערבות בסך של 40,000 ₪ בעוד
שלמעשה הוחתם על ערבות בסך של 80,000 ₪ . טענה זו לוקה בהעדר פירוט כיוון שאינה
מתייחסת לשאלה האם הנתבע קיבל העתק ממסמכי האשראי וערבות כפי שלכאורה עולה
מחתימתו על טופס ההודעה לערב . עם זאת , אלמלא האיחור הבלתי מוסבר בהגשת
הבקשה היה מקום לברר טענה זו בהליך משפטי מלא בשל הפגמים החזותיים בכתב
הערבות הכוללים תיקון בכתב יד של סכום הערבות , העדר תאריך על כתב הערבות במקום
המיועד לכך והעדר ציון שמו של מאשר החתימה וזיהוי הערב במקום המיועד לכך .

9. עוד נטען כי הנתבע לא קיבל כל הודעה לפיה החייבת לא עומדת בתנאי ההלוואה או בהסדר
. הנתבע טוען שאם היה מקבל הודעה שכזו היה פועל לפתרון הבעיה ולתשלום ההלוואה
בזמן . טענה זו לוקה בהעדר פירוט משלושה טעמים עיקריים . , אין בה כל התייחסות
להחלטת מיצוי ההליכים שצורפה לתביעה וניתנה בהעדר תגובה של הנתבע כערב . דהיינו ,
לא ברור מדוע הבקשה למיצוי הליכים שלכאורה נמסרה כדין לנתבע , לא הביאה לידיעתו
של הנתבע כי החייבת אינה עומדת בתנאי ההלוואה ואף לא ניתן לגבות ממנה את החוב
שהנתבע ערב באופן חלקי להחזרתו . שנית , אין התיחסות מספקת להליכי המכירה של
רכבו של הנתבע אשר שועבד להבטחת החסר ההלוואה . הנתבע טוען בס' 10 לתצהיר כי
שיעבד רכב מסוג מאזקה 626 שמחיר המחירון שלו היה 90,000 ₪ . בהעדר תשובה לתגובה
אין כל מענה לטענת התובע לפיה תיק הוצל"פ למימוש השעבוד על רכב זה נפתח ביום
18.6.14 כאשר שווי הרכב היה 17,000 ₪ . לא ברור כיצד קיומו של תיק מימוש של רכב
ששועבד ע"י הנתבע להבטחת החזר ההלוואה נשוא הערבות לא הביא לידיעת הנתבע כי
החייבת אינה עומדת בהתחייבויותיה כלפי הבנק התובע במועד מוקדם מהמועד המעורפל
לו טוען הנתבע .
שלישית , אין כל פירוט כיצד יכול היה הנתבע לגרום לחייבת לשלם את חוב הפיגורים.
כידוע , טענה לפי ס' 26 לחוק הערבות מקימה הגנה לערב בהתאם לגובה הנזק
שנגרם לו בשל אי מסירה ההודעה על הפרת ההסכם ע"י החייבת במועד . בהעדר כל פירוט
בענין זה במסגרת הבקשה , אין מנוס מהמסקנה כי מדובר בטענה כללית וסתמית שאינה
עומדת בחובת הפירוט של טענות ההגנה המוטלת על מי שמבקש לבטל פסק דין בהתאם
לשיקול דעתו של בית המשפט .

10. על כן , אני דוחה את הבקשה להארכת מועד ואת הבקשה לביטול פסק הדין ומחייב את
הנתבע לשלם לתובע הוצאות משפט בסך של 1,000 ₪ .
המזכירות תעביר את הפקדון שהפקיד הנתבע בסך של 2,000 ₪ על פירותיו לב"כ התובע .
1,000 ₪ מכספי הפקדון יהיו בגין ההוצאות שנפסקו בהחלטה זו לחובת הנתבע והיתרה על
חשבון החוב הפסוק במסגרת פסק הדין .
בהתאם , אני מורה על שפעול הליכי הביצוע של פסק הדין נגד הנתבע במסגרת תיק
הוצל"פ 532968-12-14 .

על החלטה זו ניתן להגיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי בחיפה תוך 30 יום ממועד קבלתה .

ניתנה היום, ד' סיוון תשע"ה, 22 מאי 2015, בהעדר הצדדים.