הדפסה

בנק הפועלים בע"מ נ' דקל

בפני
כב' הרשמת ברכה לכמן

תובע

בנק הפועלים בע"מ

נגד

נתבע

יצחק צחי דקל

החלטה

התובע הגיש בקשה לביצוע שטר בלשכת ההוצאה לפועל, ביחס לשני שיקים המשוכים מחשבונו של הנתבע, האחד , על סך 6,100 ₪ שמועד פירעונו 28/2/12, השני , על סך 6,400 ₪ שמועד פ ירעונו 24/4/12.

הנתבע הגיש התנגדות לביצוע השטר בטענת כישלון תמורה מלא. לטענתו, הוא רכש רהיטים מיגאל פקרמן – רהיטי גולד, הוא הנפרע על גבי השיקים (להלן: "הנפרע") , בחודש ינואר 2012. הרהיטים ש הוזמנו היו , סלון פינתי, פינת אוכל ו – 6 כיסאות. בתמורה מסר הנתבע לנפרע 3 שיקים כמפורט להלן:

6,100 ₪ - מועד פירעון ליום 28/2/12.
6,100 ₪ - מועד פירעון ליום 31/3/12 (השיק נפרע ושולם. הנתבע טען, במסגרת ההתנגדות, כי שכח לתת לבנק הוראת ביטול).
6,400 ש"ח - מועד פ ירעון ליום 24/4/12.

לטענת הנתבע, במועד מסירת הריהוט ע"י הנפרע בחודש 2/12, התברר לנתבע כי החנות נסגר ה והנפרע נעלם. עוד התברר לו שהנפרע נפל כלכלית.

עוד טען הנתבע, כי ניסה לחפש את הנפרע, ולא הצליח לאת ר אותו ואף התובע ביקש שהנתבע יעזור לו לאתר את הנפרע, מסיבות מובנות.

הנתבע מוסיף בתצהיר ואומר , כי ידיעת התובע על קריסתו של הנפרע שוללת ממנו את האחיזה כשורה גם אם יוכיח שנתן תמורה בעד השיקים.

הנתבע נחקר על תצהירו והצדדים סיכמו טענותיהם בעל פה.

מהחקירה הנגדית של הנתבע התברר שהוא שימש יועץ כלכלי של הנפרע כ – 5 שנים, ליווה את הפעילות הכלכלית של הנפרע ומעת לעת רכש ממנו ריהוט. כשהתבקש לפרט את תחום עיסוקו, השיב שמדובר בתחום של מזומנים, עבודה מול בנקים, ניתוח כדאיות כלכלית של עסק ועוד.

הנתבע אישר שבעת ששימש כיועץ כלכלי של הנפרע, היה בקשר עם התובע וה יעלמותו של הנפרע הייתה הפתעה לנתבע ולתובע. עוד אישר הנתבע בחקירתו כי התובע התקשר אליו וביקש את עזרתו באיתור הנפרע.

דיון והכרעה:

משעה שמוגשת התנגדות לביצוע שטר ומועברת לדיון בבית המשפט, היא נידונה כבקשת רשות להתגונן והיא נבחנת לאור ההלכות שנקבעו לעניין ההליך בסדר הדין המקוצר

טענת כישלון התמורה יפה כנגד כל תובע, למעט אוחז כשורה. סעיף 29 (ב) לפקודת השטרות קובע חזקה לכאורה לטובת אוחז כשורה " כל אוחז שטר, חזקה לכאורה שהוא אוחז כשורה", חזקה שניתנת לסתירה.

על הנתבע להראות כי השיקים נמשכו במסגרת העסקה שטען לגביה, לפיה התקשר עם הנפרע לרכישת רהיטים, ושהנפרע הפר את ההתקשרות והתמורה נכשלה.

בפני טענה בעל פה של הנתבע, כי השיקים נמסרו ל נפרע בתמורה לרכישת רהיטים. טענה זו אינה נסמכת על התקשרות בכתב , והנתבע העיד כי לא הונפק טופס הזמנה בקשר לעסקה הנטענת ע"י הנתבע.

כמו כן, מסירת השיקים לידי הנפרע לא גובתה בכל מסמך כתוב, ואף לא בקבלה המפרטת את השיקים שנמסרו, ראה הוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות) התשל"ג – 1973, המחייבות את הנפרע ברישום קבלת כל תקבול, לרבות שיק דחוי.

ב"כ הנתבע טען בסיכומיו שאין לו מסמכים בנוגע להתקשרות מאחר וזו לא עסקה ראשונה שנערכה בין השניים, ואפשר לצפות לא לדקדק בעניינים פורמליים כמו הזמנה.

אי תיעוד בכתב להתקשרות בין הנתבע לנפרע, מעלה ספק במהות ההתקשרות ביניהם, זאת בהתחשב בעובדה שהעסקה הנטענת בוצעה ע"י היועץ הכלכלי של הנפרע, שמצופה שיקפיד על תיעוד מדוקדק בפעולות העסק וההתקשרויות עם הלקוחות, קל וחומר בפעולה שבוצעה על ידו.

עוד נטען ע"י הנתבע, שהופתע לגלות שהנפרע קרס כלכלית ו הוא לא חזה את נפילתו הכלכלית של הנפרע.

טענה זו מעלה תמיהה, נוכח תפקידו של הנתבע והעובדה שליווה את הנפרע ואת העסק שניהל הנפרע במשך כ – 5 שנים כיועץ כלכלי, ועל פי עדותו, עסק בתזרים מזומנים, עבודה מול הבנקים וניתוח כדאיות כלכלית.

עם זאת ועל פי ההלכה הפסוקה, בבחינת רשות להתגונן אין לפסוק בטיב הזכויות הטענות לגופן, ומספיק אם יש בתצהירו להצביע על הגנה לכאורה, ולו בדוחק, כנגד התביעה והנתבע יקבל רשות להתגונן גם אם הסתפק בטענה בעל פה.

ב"כ התובע טען בסיכומיו, כי הנתבע לא פרט את פרטי העובדות שעליהן מבוססות הגנתו. אין בדעתי ל קבל את הטענה, במקרה דנן, כנטען ע"י הנתבע, פורטה העסקה הנטענת על ידו והתובע לא הביא כל ראיה לסתור את פרטי העסקה ולא הפריך את טענת הנתבע כי לא קיבל לידיו את התמורה שנקבעה. אני מוצאת כי התצהיר התומך בהתנגדות מפורט ברמה מספקת בנסיבות העניין.

באשר לטענת הנתבע, שהתובע אינו אוחז כשורה בשיקים, בשלב זה של הדיון בבקשת הרשות להתגונן אין בודקים האם התובע אוחז כשורה בשיקים אל א רק בוחנים את השאלה האם קיימת לנתבע הגנה לכאורה שכוחה יפה גם כנגד התובע . רק בהליך העיקרי, מוטל הנטל על התובע להוכיח כי נתן תמורה בתום לב בעד השיקים, וכי זכותו גוברת על הפגם בשיקים, במקרה דנן, כישלון התמורה.

יחד עם זאת, ובהינתן האמור לעיל, אני סבורה שיש להתנות את הרשות להתגונן כנגד ביצוע השיקים בכפוף להפקדת פיקדון כספי בסך של 4,000 ₪ להבטחת הוצאות התובע אם יזכה בדין.

הפיקדון הכספי יופקד בקופת בית המשפט תוך 30 יום מהיום.

עם הפקדת הפיקדון הכספי תתקבל התנגדות הנתבע, ההליך יעבור לפסים של סדר דין מהיר ותצהירו של הנתבע ישמש ככתב הגנה בתיק וה צדדים ישלימו מסמכים בהתאם להוראות פרק טז1 לתקנות סדר הדין האזרחי התשמ"ד – 1984.

הוצאות ההליך דנן בסך של 1,000 ₪ יבואו בחשבון בהתאם לתוצאות ההליך העיקרי.

המזכירות תשלח החלטה זו לב"כ הצדדים.

ניתנה היום, י"ח סיון תשע"ג, 27 מאי 2013, בהעדר הצדדים.