הדפסה

בנק הפועלים בע"מ ואח' נ' שגיא ואח'

בקשה מס' 214 – חתימת פסיקתא

בפני
כבוד השופט א' קיסרי

בעניין:

ובעניין:

ובעניין:
פקודת החברות [נוסח חדש] תשמ"ג-1983 "הפקודה"

  1. ס.ב.י.ב השקעות ופיתוח בע"מ (בכינוס נכסים קבוע)
  2. ב.ס. השקעות בע"מ (בכינוס נכסים קבוע)
  3. י.ס.ב.ד בנין ופיתוח בע"מ (בכינוס נכסים קבוע)
  4. י.ב.ס.ב השקעות ופיתוח בע"מ (בכינוס נכסים קבוע)

עו"ד שי גרנות – בתפקידו ככונס נכסים קבוע של החברות "המבקש"

נגד

ובעניין:

ובעניין:
טלנומי בע"מ ח"פ 513827972 "הרוכשת"

הכונס הרשמי "הכונ"ר"

פסיקתא

בהתייחס להחלטה שניתנה ביום 13.7.06 (בש"א 9447/06) ועל פי בקשת המבקש אני מורה כי בכפוף לתשלום כל המיסים, ההיטלים ותשלומי החובה, זכאית הרוכשת, טלנומי בע"מ ח"פ 513827972, להירשם כבעלת זכויותיה של ס.ב.י.ב השקעות ופיתוח בע"מ ח"פ 511424558 (בכינוס נכסים קבוע) ("המוכרת") בנכס הידוע כחלק מחלקות 181, 180, 179 ו-178 בגוש 10049, מגרש בעל זכויות בנייה להקמת בניין מס' 3 (34 יחידות דיור ב-9 קומות) ("הנכס").

הנכס יועבר לרוכשת ויירשם על שמה כשהוא נקי מכל חוב, שעבוד, עיקול, הערה או זכות צד שלישי כלשהו, והכל בהתאם לסעיף 34א לחוק המכר תשכ"ח-1968.

ניתנה היום, ל' שבט תשע"ה, 19 פברואר 2015, בהעדר הצדדים.

הוקלד על ידי זיו הרמלין