הדפסה

בנטמן ואח' נ' ע. מאיר יזמות בבניה בע"מ

מספר בקשה:20
לפני:
השופט יעקב שפסר

המבקשים:

1.שמואל שי בנטמן
2.הילה קינן בנטמן

נגד

המשיבה:

ע. מאיר יזמות בבניה בע"מ

פסק דין

בקשה להורות על שחרור פקדון שהופקד על ידי המבקשים בקופת בית המשפט בגין יתרת תמורת רכישת דירה מהמשיבה.

רקע ההליך הינו תובענה בהמרצת פתיחה שהוגשה ביום 27.11.14, להורות למשיבה להשלים את העבודות בדירת מגורים שנרכשה על ידי המבקשים ולמסור להם את הדירה כשהיא גמורה וראויה למגורים.

בישיבה מקדמית שהתנהלה לפני ביום 28.12.14 ונוכח מחלוקות בין הצדדים הן בדבר הליקויים הנטענים, הן בדבר כשירותה של הדירה והן בדבר התיקונים הנדרשים, הסכימו הם על מינוי מומחה מוסכם מטעם בית המשפט אשר יבחן את מצב הדירה והליקויים הנטענים על ידי המבקשים, ויתן חוות דעתו הן בשאלת כשירותה של הדירה למגורים והן בשאלת התיקונים הקיימים, ככל שקיימים כאלה, והמועד הנדרש לתיקונם.

לאחר שנתקבלה חוות דעת המומחה נתגלעו מחלוקות נוספות בין הצדדים בדבר טיב התיקונים הנדרשים והאחריות בגינם, ובישיבה נוספת שהתקיימה ביום 12.1.15 הסכימו הצדדים, מבלי לפגוע בטענה כלשהי של מי מהם, כי המשיבה תבצע את התיקונים שהוגדרו על ידי המומחה ככאלה המונעים איכלוסה של הדירה על ידי המבקשים, ובכפוף לתשלום יתרת התמורה, תמסר החזקה בדירה למבקשים. בשלב זה נתגלעה אף מחלוקת בין הצדדים מהו סכום יתרת התמורה, 107,000 ₪ או 157,000 ₪ והוסכם כי סך 157,000 ₪ יופקד בקופת בית המשפט עד להחלטה אחרת.

בעקבות המשך מחלוקות בין הצדדים זומנה לפני ביום 26.5.15 ישיבה רביעית, אליה התייצב גם המומחה, ולאחר שנשמעו טענות הצדדים כמו גם דברי המומחה, ניתנה על ידי ביום 31.5.15 החלטה מפורטת בדבר הנחיות מדויקות להשלמת ביצוע הנדרש ומסירת החזקה בדירה.

ביום 8.6.15 נמסרה החזקה בדירה. בעקבותיה הוגשה בקשת המשיבה לשחרור הסכומים המופקדים בקופת בית המשפט. תגובת המבקשים נתבקשה ונתקבלה ובה התנגדו הם למבוקש, כשתמצית טענתם היא, כי בשל העיכוב במסירת הדירה, חייבת המשיבה להם סכומים העולים על הסכום שהופקד, וכי לאור מצבה הכלכלי הרעוע של המשיבה קיים חשש שלא תוכל להשיב להם את הסכומים אותם היא חבה להם. בנסיבות אלה ביקשו להשיב להם את הסכום האמור ולחלופין להותירו בקופת בית המשפט עד להכרעה שיפוטית בתביעות המבקשים.

בעקבות תכתובת נוספת שהועברה באמצעות מערכת "נט המשפט", ניתנה ביום 6.7.15 החלטתי לפיה יודיעו הצדדים עד יום 12.7.15 האם ניתן לתת החלטה בעניין הכספים המופקדים על יסוד הטיעונים שהוגשו, בלא צורך בזימונם, או שמא מבקשים הם לקיים דיון בנושא. עוד נקבע בה, כי העדר תשובה יחשב כהסכמה למתן החלטה בהתאם לשיקול דעתי, וככל שזו תהיה עמדת שני הצדדים - כך יעשה.

ב"כ המשיבה הודיע כי על מנת שלא לגרור את הנושא ולא להיכנס לתוך פגרת בתי המשפט מסכימה מרשתו למתן החלטה בלא צורך בדיון נוסף. על פי רישומי מערכת "נט המשפט" הודעה ביום 7.7.15 לב"כ המבקשים ההחלטה מיום 6.7.15 ואולם לא נתקבלה מצדו כל הודעה. על כן ובהתאם להחלטתי, מובנת איפוא הסכמתו למתן החלטה לגוף העניין, בהתאם לשיקול דעתי.

נדמה שאין מחלוקת בין הצדדים בדבר היות הסכום של 107,788 ₪ כיתרת התמורה שטרם שולמה , והמחלוקת הינה אך על סכום ההפרש בסך של 49,212 ₪ (תגובת המבקשים מיום 19.6.15). פירוט התחשיב מפורט אף הוא בסעיף 1.1 לתגובת המבקשים הנ"ל.

על הסכום האמור קיימת יתרת תמורה בגין שינויים בסך 12,000 ₪ + 7,717 ₪ וסך נוסף של 5,000 ₪ בגין הוצאות רישום בית משותף (ס' 1.2 – 1.4 לתגובה).

סך סכום היתרה הכולל עומד איפוא על סך של 128,755 ₪.

מתוך הסכום האמור, זכאים המבקשים לזיכויים בגין עבודות שהופחתו בסך של 20,967 ₪ (נספחים 7, 8א' ו-8ב' לתגובה).

יתרת התמורה לאחר זיכויים עומדת איפוא על סך של 107,788 ₪.

המשיבה נמנעה מלמסור כל פירוט לתחשיב הסכום לו היא טוענת, וזאת אף לאחר שבישיבת 23.2.15 הודיע ב"כ המשיבה כי יבחן את התחשיב לו טוענת מרשתו בתוך 48 שעות. למרות האמור לא נמסרה לבית המשפט כל הודעה בדבר תחשיב מצד המשיבה ועל כן, אין אלא לאמץ את תחשיב המבקשים ולקבוע כי הוא התחשיב הנכון.

במסגרת ההליך שהתנהל לפני שולמה על ידי המבקשים מחצית משכרו של המומחה. נוכח תוצאות חוות הדעת ברור כי התשלום האמור צריך לחול על המשיבה ועליה להחזיר את הסכום ששולם למומחה על ידי המבקשים בסך של 3,540 ₪. כמו כן ועל רקע פניות המומחה מהתאריכים 9.6.15 ו-11.6.15 הוברר כי המשיבה חדלה מלשלם למומחה אף את חלקה בשכרו בסך של 5,270 ₪.

ולבסוף יש לחייב את המשיבה בתשלום הוצאות המשפט (אגרת בימ"ש בסך של 1,156 ₪) המבקשים בגין ניהול ההליך שלפני, אותם אני קובע לסך של 15,000 ₪.

כפי שציינתי בהחלטתי מיום 19.6.15 טענות המבקשים בנוגע לפיצוי המגיע להם בגין עיכוב במסירת הדירה לרבות דמי אחסון המטבח וכיוצ"ב, אינם חלק מהסעדים שנתבעו במסגרת הליך זה, שאינו מהווה אף הליך לסעד זמני המוגש בד בבד עם תביעה כאמור. על כן לא מצאתי לנכון לחייב את המשיבה בגינם ואין אף הצדקה לעיכוב יתרת הסכומים .

במכלול האמור, הנני קובע איפוא את העברת סכום הפקדון המופקד בקופת בית המשפט כדלקמן:

סך של 5,270 ₪ יועברו למומחה מר רפאל גיל זאת ע"ח תשלום המשיבה שלא הועבר לו.
סך של 68,908 ₪ (19,696 ₪ + 49,212 ₪) יועברו למבקשים משפחת בנטמן באמצעות בא כוחה .
סך של 82,822 ₪ יועברו למשיבה – ע' מאיר יזמות בבניה בע"מ באמצעות בא כוחה .

המזכירות מתבקשת לפעול איפוא בהתאם ולהעביר את הסכומים כמפורט לעיל.

19. בכך בא למעשה לידי סיום המשך הטיפול בתיק זה. זכות ערעור כחוק.

ניתן היום, ג' אב תשע"ה, 19 יולי 2015, בהעדר הצדדים.