הדפסה

בן סימון ואח' נ' מגדל גמל פלטינום בע"מ ואח'

לפני כבוד השופטת שושנה אלמגור (בקשה מס' 12)

המבקשים (התובעים)

 1. אורי הדר (בן־סימון)
 2. צחי מויאל
 3. אריה פוקס
 4. דוד צ'יפרוט
 5. רות טל וולובלסקי
 6. שי וולובלסקי

ע"י ב"כ עו"ד יצחק אבירם
נ ג ד
המשיבות (הנתבעות)

 1. מגדל גמל פלטינום בע"מ
 2. הראל גמל בע"מ
 3. אקסלנס נשואה גמל ופנסיה בע"מ
 4. מיטב בית השקעות בע"מ
 5. כלל גמל בע"מ
 6. פסגות קופות גמל בע"מ

ע"י ב"כ עו"ד יואב הירש ועו"ד ברק שוורץ

פ ס ק - ד י ן
ב
ב
בעקבות: בקשה מוסכמת להסתלקות מהתביעה ומבקשת האישור [עפ"י סעיף 16 לחוק תובענות ייצוגיות] מיום: 16.06.13

קשה לאישור הסתלקות מבקשה לאישור תובענה כתובענה ייצוגית ולדחיית תביעתם האישית של המבקשים.

אבן הראשה של בקשת האישור היא חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים ( קופות גמל), התשס"ה–2005, שהוראותיו אוסרות הפליה בין הזכויות המוקנות לעמיתים בקופות גמל. המבקשים ביקשו לקבל כי המשיבות, בגבותן דמי ניהול בשיעורים שונים מהעמיתים בקופות הגמל שהן מנהלות, הפרו את הוראות החוק. ביום 20.03.12 הודיע בא-כוח המבקשים לבית המשפט כי הגיש לבית המשפט הגבוה לצדק, בשם מבקש 1, עתירה למתן צו על-תנאי אשר יורה לממונה על שוק ההון, על הביטוח ועל החיסכון במשרד האוצר לנמק מדוע לא יורה לכל החברות המנהלות קופות גמל בישראל לנהוג בעמיתיהן שוויון כאשר הן גובות מהם את דמי הניהול. בַּקדם-משפט הראשון ( והיחיד) בתיק פתח הפרקליט, בהגינותו, בהסכמה כי אותו עניין ( בג"ץ 2030/12), שאותה שעה היה תלוי ועומד להכרעה, דומה לענייננו עד מאוד. לפיכך ביכר להמתין להתפתחויות שם, ומאז ועד היום חיכו הצדדים לראות מה יֵלד יום.

בחודש פברואר החולף דווח כי בית המשפט העליון, בשִבתו כבג"ץ, דחה את העתירה. מכאן ששוב לא היה טעם בתובענה ובבקשת האישור, ולפיכך ניהלו הצדדים משא-ומתן שבסופו הגישו את הבקשה המונחת לפניי עתה, שאותה אני רואה לנכון לקבל. בבקשה הבהירו הצדדים עוד כי בין משיבה 4 לבין המבקשים אין יריבות, הואיל ובמועד הגשתה של בקשת האישור היא לא ניהלה איזו מקופות הגמל המשיבות.

כמו-כן החלטתי לאשר את הסכמת הצדדים בכל הנוגע לגמול שישולם למבקשים הואיל ודומה כי הבקשה כמו גם העתירה לבג"צ הוגשו בתום לב על מנת לחדד ולהאיר את החשיבות בהגברת הפיקוח על הקופות ושקיפות המידע שיעמוד לעיון הציבור . סכום גמולם של המבקשים הועמד על 5,000 ₪ לכל מבקש מאת הקופה שאליה התייחס בבקשת האישור. סך שכר הטרחה לפרקליט המייצג שעל תשלומו הומלץ הוא 25,000 ₪, בצירוף מע"מ, מכל משיבה ( ובסך-הכול 150,000 ₪ ומע"מ). אני ערה לכך שסכומו הכולל של שכר הטרחה גבוה מהסכומים אשר נפסקים, על-פי רוב, במקרים אחרים שבהם בית המשפט נעתר לבקשת הסתלקות שבצדה הסכמה על תשלום שכר לפרקליטים המייצגים. ואולם בהתחשב בעובדה שמדובר בתובענה אחת ובבקשת אישור אחת אשר נוגעות לשש קופות, שכלפי כל אחת מהן נטען כי היא מפלה בין עמיתיה, הלכה למעשה בקשה זו כמוה כשש בקשות נגד שישה גופים נפרדים – ולכן אכבד גם המלצה זו. המבקשים ובאי-כוחם, יצוין, הצהירו כי זולת הסכומים שעל תשלומם הסכימו הם לא קיבלו כל טובת הנאה שהיא, בין במישרין ובין בעקיפין, הקשורה להסתלקות.

מאחר שבנסיבות העניין אין מקום לאתר תובע חליפי, ולפי שאישור הבקשה אינו מקים מחסום בפני מי מחברי הקבוצה שיחפוץ להגיש תביעה נגד המשיבות, אם יסבור שיש לעשות זאת חרף האמור לעיל, לא אורה על פרסום דבר ההסתלקות ברבים. אכן די בכך שפסק-דין זה יירשם בפנקס התובענות הייצוגיות.

אשר-על-כן אני מאשרת את הבקשה ומורה על דחיית תביעתם האישית של המבקשים. הגמול למבקשים ושכר הטרחה לפרקליטם ישולמו כמבואר לעיל.

ניתן בלשכתי היום, י"ז תמוז תשע"ג (25 ביוני 2013).

המזכירות תשגר את פסק-הדין לצדדים ולמנהל בתי המשפט.

שושנה אלמגור, שופטת