הדפסה

בית משפט לתביעות קטנות בתל אביב - יפו ת"ק 9582-05-21

לפני כבוד השופט אריה ביטון

התובע:

פלג חן

נגד

הנתבעת:

אוניברסיטת בן גוריון

החלטה

1. לפניי בקשתה של הנתבעת להורות על מחיקת התובענה על הסף בשל היעדר סמכות מקומית, ולח ילופין, על העברת התובענה לבית המשפט לתביעות קטנות בבאר שבע או באילת.

2. התובע נרשם ללימודים אצל הנתבעת בקמפוס האוניברסיטה באילת על סמך פרסומים באתר האוניברסיטה ויי עוץ טלפוני שקיבל ממוקד הייעוץ, אשר לטענתו מהווה הטעיה לאור הפער שבין הפרסום השיווקי לבין מסלול הלימודים בפועל, ומקנה לו סעד של ביטול הרישום והשבת דמי הרישום ושכר הלימוד ששולם על ידו, כפי שנתבע על ידו.

טענות הצדדים בתמצית

3. הנתבעת טוענת בבקשתה , כי התביעה הוגשה לבית משפט זה מטעמי נוחות , על אף שהן מקום מושבה, הן מקום יצירת ההתחייבות והן מקום המעשה או המחדל נשוא התביעה הינם בעיר אילת או באר שבע, שהרי אין לאוניברסיטה קמפוסים במרכז הארץ. בנוסף נטען , כי טענת ו של התובע לפיה מדובר בעסקה מרחוק אינה יכולה לעמוד, שכן אין מדובר בהזמנת מוצר אלא בהרשמה ללימודים המתקיימים בקמפוס באילת, כאשר עצם האפשרות לבצע את האקט הטכני של ההרשמה ב אמצעות האינטרנט איננה מאפיינת את מתן השירות כולו בקמפוס המצוי באילת.

4. לטענת התובע, בהתאם לתקנות השיפוט בתביעות קטנות, משהרישום לאוניברסיטה בוצע מרחוק ובאופן מקוון, ניתן להגיש את התביעה במקום מגוריו של התובע . לטענתו, התקנה מתייחסת לאופי הפעולה ולא לאופיו של המוצר. משכך, מקום המעשה ו/או המחדל, מקום יצירת ההתחייבות הינה ברשת האינטרנט. יתר על כן, הפרסום המטעה בוצע באתר האינטרנט, ולפיכך, מן הראוי להותיר את הדיון ב בית המשפט בת"א, או לכל היותר , להעבירה לביהמ"ש בבאר שבע .

דיון והכרעה

5. שאלת הסמכות המקומית ביחס לתביעה הנדונה בבית המשפט לתביעות קטנות, מוסדרת ב תקנה 2 לתקנות שיפוט בתביעות קטנות (סדרי דין), התשל"ז-1976, הקובעת כך:

"(א) תביעה תוגש לבית המשפט שאזור שיפוטו הוא אחד המקומות המנויים להלן, והוא על אף האמור בכל הסכם שבין בעלי הדין; ואלה הם:

מקום מגוריו או מקום עסקו של הנתבע;
מקום יצירת ההתחייבות
המקום שנועד, או שהיה מכוון, לקיום ההתחייבות
מקום המסירה של הנכס
מקום המעשה או המחדל שבשלו תובעים;
בתביעה שכנגד- מקום הגשת התביעה המקורית.

(ב)  על אף האמור בתקנת משנה (א), תובענה בשל פרסום או סחר ברשת האינטרנט תוגש לבית המשפט שבאזור שיפוטו מצוי מקום מגוריו או מקום עסקו של הנתבע או מקום מגוריו או מקום עסקו של התובע, בלבד."

6. יצוין, כי תקנות אלו תוקנו לאחרונה, כך שהחל מיום 30.5.2021 נמחקו פסקאות (2) עד (4) בתקנה משנה (א). אלא שלתיקון זה אין תחולה על המקרה שלפנינו, שכן התובענה נפתחה טרם מועד תחילתו של התיקון , ומכאן שכל הפסקאות בתקנת משנה (א) עומדות בתוקף ביחס לתיק זה . לפיכך, יש לבחון באם עומדת לתובע איזו מבין החלופות הקבועות בתקנות.

7. לדידי, הן מקום יצירת ההתחייבות והן מקום המעשה או המחדל שבשלו תובעים מאפשרות לתובע להגיש תביעתו לבית המשפט בתל אביב. הטעם לכך הוא, כי ההתחייבות והמעשה שבשלו תובע התובע את הנתבעת חד הם , והינם הרישום ללימודים אצל הנתבעת. הסכם זה ללימודים אקדמיים אצל הנתבעת הוא ההתחי יבות שבבסיס עילת התביעה. התחייבות זו ורישום זה מבקש כעת התובע לבטל בטענה להטעיה חוזית. והיכן, למעשה, נערכה התחייבות זו של התובע אל מול הנתבעת? במסגרת נספח א' לכתב התביעה, שאותו שלחה הנתבעת לתובע ביום 9.7.2020, מאשרת הנתבעת לתובע כי זה נרשם ללימודים באמצעות האינטרנט ואף נתקבלה בקשתו. מכאן, שמקום ההתחייבות והמעשה שבשלו תובעים בוצע ברשת האינטרנט.

8. בית המשפט העליון פסק כי מכיוון שהאינטרנט נמצא בכל מקום, אזי הסמכות המקומית נתונה לכל מחוזות השיפוט במדינה (ראו: רע"א 530/12 יעקובוביץ נ' זיאס (פורסם בנבו, 28.3.12). מכאן, שבדין הגיש התובע תביעתו לבית משפט זה.

9. מכיוון שהתובע הגיש תביעתו למקום מגוריו שלו, אין אנו נדרשים כלל לבחינת תחולתה של תקנת משנה (ב), המצמצמת את אפשרות הגשתה של התביעה במקום מגוריו או עסקו של התובע או של הנתבע, לפי בחירתו של התובע.

10. יחד עם זאת, יובהר כי לתקנת משנה (ב) אין תחולה על המקרה שלפנינו, שכן אין המדובר בתובענה בשל פרסום או סחר ברשת האינטרנט. תקנה זו מתייחסת לשלושה מצבים: הראשון, פרסום באינטרנט המהווה לשון הרע; השני, פרסום באינטרנט המהווה הפרה של זכויות יוצרים; והשלישי, סחר ברשת האינטרנט (ראו: יששכר רוזן-צבי, הרפורמה בסדר הדין האזרחי: מורה נבוכים, עמ' 84-85). אין ספק , כי הרישום ללימודים אקדמיים אינו בגדר פרסום או סחר ברשת האינטרנט, ואין נפקא מינא באיזה אופן בוצע הרישום לעניין סעיף זה.

סוף דבר

11. אשר על כן, מצאתי לדחות את הבקשה.

12. הדיון הקבוע בתיק – יוותר על כנו.

ניתנה היום, כ"ח תמוז תשפ"א, 08 יולי 2021, בהעדר הצדדים.