הדפסה

בית משפט לתביעות קטנות ברחובות 02

לפני
כב' הרשם הבכיר אייל דוד

התובעת

רחל סלמה

נגד

הנתבעת

בית החולים הוטרינרי האוניברסיטאי מיסודה של האוניברסיטה העברית בירושלים

החלטה
מתן הנחיות להמשך בירור תביעה קטנה

כתב התביעה
לפני תביעה קטנה במסגרתה מבקשת התובעת לחייב את הנתבעת לשלם לה סך כולל של 20,000 ₪. זאת, בטענה כי הנתבעת העניקה טיפול רפואי רשלני בבעל חיים –כלבת התובעת לאקי.

מעיון בכתב התביעה עולה כי עילת התביעה מבוס סת על השערות שלה ועל שיחות שניהלה לטענתה, עם 5 וטרינרים וכן על שיחה שניהלה עם מנהל בית החולים הווטרינרי שהודה לפניה כי הטיפול הרפואי בכלבתה היה רשלני, אולם ביקש ממנה כי לא תקליט את השיחה עמו.

נטל הוכחת התביעה
כידוע, נטל הוכחת התביעה מוטל על כתפי התובעת בהתאם לעקרון: "המוציא מחברו עליו הראייה". לכתב התביעה צורפו סיכומי מחלה, תוצאות בדיקות והצעת מחיר לטיפול בכלבה. אולם לא צורפה לכתב התביעה אסמכתא כלשהי שיש בה כדי להוכיח את עילת התביעה.

הוכחת עניין שבמומחיות
רפואת בעלי חיים –וטרינריה, הינה עניין שבמומחיות. לכן, היה על התובעת צריך לצרף לכתב התביעה חוות דעת מומחה לווטרינריה לפיה הטיפול הרפואי שניתן לכלבה היה רשלני.

בהעדר חוות דעת מומחה, אין כל טעם בהגשת כתב הגנה על ידי הנתבעת שכן התביעה כפי שהוגשה, דינה להימחק על הסף . לפיכך, אני מורה לנתבעת שלא להגיש כתב הגנה, עד למתן הנחיות בימ"ש להמשך בירור התביעה. במידת הצורך, אורה על דחייה או ביטול של מועד הדיון שנקבע בתביעה.

האפשרות לתיקון כתב התביעה
קיימת אפשרות להתיר לתובעת להגיש כתב תביעה מתוקן בצירוף חוות דעת מומחה. יחד עם זאת, יש לקחת בחשבון כי עלות חוות דעת מומחה רפואי וטרינרי, עולה אלפי ₪. אף הנתבעת תהא רשאית להגיש חוות דעת נגדית מטעמה, במצורף לכתב הגנתה.

מינוי מומחה שלישי מטעם בימ"ש
במקרה בו מוגשות לבימ"ש 2 חוות דעת, בימ"ש רשאי למנות מומחה שלישי מטעמו, כדי שיכריע בין 2 חוות הדעת מטעם הצדדים. כמובן שהדבר כרוך בתשלום אלפי ₪ נוספים.

מינוי מומחה יחיד מטעם בימ"ש
קיימת אפשרות נוספת לפיה, הצדדים לא יגישו כלל חוות דעת מומחה מטעמם, בימ"ש ימנה מומחה וטרינרי ניטרלי מטעמו, כאשר חוות דעתו תכריע את התביעה דנן. במקרה זה, בשלב הראשון, יישא כל אחד מהצדדים, במחצית שכר טרחתו של המומחה. בשלב השני, במסגרת פסק הדין שיינתן בתביעה, בימ"ש ייתן החלטה גם לעניין תשלום שכר טרחתו של המומחה.

התאמת התביעה להידון במסגרת תביעה קטנה
כלל לא ברור אם התביעה דנן, מתאימה להתברר במסגרת תביעה קטנה אשר המשאבים לבירורה מצומצמים ו מתקיים בדרך כלל, דיון אחד קצר במשך כ 20-30 דקות . יש לשמוע עדים מטעם 2 הצדדים וייתכן ויהא צורך בזימון המומחה לבימ"ש כדי להיחקר על חוות דעתו.

סמכות בימ"ש להורות על העברת הדיון בתביעה לבימ"ש השלום
סעיף 60(ב) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב]התשמ"ד-1984 קובע:
"(ב) בית המשפט רשאי לא לדון בתביעה או בתביעה-שכנגד ולהעבירן לבית משפט שלום או לבית המשפט המוסמך לדון בהן, לפי העניין, אם ראה שהדיון בבית משפט לתביעות קטנות אינו מתאים להן, ..."

האפשרות להפניית התביעה להליך של גישור
כידוע, ניהול תביעה כרוך בהשקעת משאבים יקרים הן של בימ"ש והן של הצדדים. סבורני כי הפניית התביעה דנן, להליך של גישור בתביעות קטנות, תיטיב עם 2 הצדדים. הליך הגישור הינו הליך גמיש ללא עלות, יש בו כדי לשמור על פרטיות 2 הצדדים ולאפשר להם להסדיר את המחלוקת ביניהם בפשרה, בדרכי נועם וייתכן אף ללא הוצאת כספים למימון הגשת חוות דעת מומחה יקרה.

הליך הגישור איננו חובה ומותנה בהסכמת 2 הצדדים. אם צד זה או אחר לא יסכים להליך גישור, לא יהא בכך כדי לגרוע באופן כלשהו מזכויותיו המשפטיות. במקרה בו הליך הגישור לא צלח, התביעה חוזרת ל הידון בבימ"ש.

סוף דבר
לאור האמור לעיל, אני מורה לצדדים להגיש את תגובותיהם להצעה להעברת התביעה להליך של גישור. מוצע לצדדים להידבר ישירות טלפונית הן לעניין הליך הגישור והן לעניין האפשרות להסדיר את המחלוקת מושא התביעה, באמצעות פגישה בין הצדדים. אם תינתן הסכמת 2 הצדדים, אורה על העברת התביעה להליך של גישור.

במקרה בו לא תהיה הסכמה של 2 הצדדים להליך הגישור, אזי יתייחסו הצדדים לשאלה: האם התביעה דנן מתאימה להידון בבימ"ש לתביעות קטנות או שמא יש להעבירה לבימ"ש השלום?

תגובות הצדדים תוגשנה עד ולא יאוחר מיום 26/08/19 . המזכירות תואיל להודיע תוכן החלטתי טלפונית לצדדים. זאת, בנוסף להמצאת ההחלטה באופן הרגיל.

כדי לזרז את בירור התביעה, מוצע לצדדים להמציא למזכירות טופס הסכמה חתום המאשר קבלת כתבי בימ"ש באמצעות דואר אלקטרוני. הצדדים רשאים לצפות בתיק הממוחשב בבימ"ש. הנחיות בעניין זה ניתן לקבל על ידי פנייה למרכז מידע טלפוני של מערכת בתי המשפט שמספרו 077-XXXX333 3852* ו כן באתר המרשתת של הרשות השופטת www.court.gov.il.

ת"פ ליום 28/08/19

ניתנה היום, א' אב תשע"ט, 02 אוגוסט 2019, בהעדר הצדדים.