הדפסה

בית משפט לתביעות קטנות בראשון לציון ת"ק 54198-11-19

בפני
כבוד ה שופט אילן בן-דור

תובעים

רפאלי שושן
נגד
נתבעים
הראל חברה לביטוח בע"מ ח.פ520004078

החלטה
תביעה קטנה שהוגשה ביום ב11.19 נגד מבטחת בטענה לזכות לפיצוי המגיע עד 11600 ₪.
למרות שהתביעה נפתחה מתוך מודעות לדרישת טופס 1 שבתוספת לתקנות שיפוט בתביעות קטנות (סדרי דין), תשל"ז-1976 (להלן: "התקנות") ומסיבה לא ברורה התובע לא מילא את הטופס כדין ובראש וראשונה חסרות הצהרות יסודיות המופיעות בסעיפים 3ג ו- 5 לטופס הנ"ל.
למרות הנחית סעיף 3א לטופס לא צורפה פוליסה במלואה ולא ראיתי נספחים רלבנטיים אחרים לטענות שבתביעה
לגוף הדברים, התביעה כתובה ביד , ללא חלוקה לסעיפים, ומנוסחת בלקוניות ובצורה מעורפלת מבחינות שונות
עד כמה שהצלחתי לפענח ביסודה הטענה לתקלה בצנרת בדירה שהשכיר לטענתו בבאר שבע לתקופה לא ידועה .לאחר התקלה פנה לכאורה למבטחת, הוזמן איש מקצוע שראה את הנזק פעם אחת. לא פורט מה נעשה במקרה הזה ולא הגיע ב3 מקרים נוספים . נטען שעד מועד הגשת התביעה התקלה לא טופלה וכי השוכר עזב בגלל הנזק .
לשם המחשה אציין שלא הובהרו בתביעה בין היתר הפרטים הבאים:
המועד בו ארעה התקלה בצנרת. מה אירע במסגרתה ומה בדיוק נגרם כתוצאה ממנה.
נטען שהדייר עזב עקב התקלה אך לא נכתב מועד העזיבה לעומת המועד בו היה אמור לעזוב ממילא לפי תקופת השכירות החוזית מולו אלמלא התקלה . לא צוין אם היה הליך מול השוכר ומה היה בגדרו .לא צורפו הסכמי השכירות התכתבות עם הדייר או כל אסמכתא לכך שעזב עקב תקלת צנרת .
התביעה מתייחסת לזימון של איש מקצוע שהגיע פעם אחת ולתיעוד טלפוני אך משום מה לא נכתב מתי זומן איש המקצוע מה היה באותו מקרה שבו הגיע והתיעוד לא צורף .
התביעה כוללת סכומים בלא לפרט ממה הם נגזרים ומה התחשיב שביסודם .
לא צורפה חוות דעת שמאי שממנה לפרקים ניתן להסיק נתונים אלה

כתב הגנה עדיין לא הוגש אך לא הצלחתי לראות ניתן עתה אם בוצעה המצאה
בנסיבות שנוצרו, ומשמדובר בתביעה קטנהו משאין המדובר במחדל שלא ניתן לתקנו בהוצאות, והואיל וטרם הוגש כתב הגנה ובלא להביע עמדה נחרצת לגבי התאמה להליך זה ולטובת הבנת התמונה מיקוד הדברים ולפנים מהדין, מצאתי ליתן הזדמנות להגשת כתב תביעה מתוקן ולהורות כדלהלן:

יבהיר התובע את העדר ההצהרות הנדרשות בטופס.
התובע יגיש כתב תביעה מתוקן וימלא כדין את כל הנדרש בטופס בתוך עד 30 יום
התובע יכלול בתביעה פירוט בהיר של טענות ובין היתר את הנתונים דלעיל.
על התובע לצרף עותק מלא מהפוליסה,
על התובע לצרף עותק מהודעה למבטחת על מקרה הביטוח הנטען וכל התכתבות עימה ככל שהייתה
על התובע לצרף כל מסמך שנערך בקשר עם בדיקת הדירה לאחר הדיווח
על התובע לצרף עותק מהתיעוד שנאמר שקיים במכשיר הטלפון התיעוד כשלעצמו לא צורף.
התובע יצרף עותק מהסכמים לשכירות הדירה מול אותו שוכר שנטען שעזב עקב הנזילה
יש לצרף את המסמכים ולוודא המצאת כל המסמכים לצד שכנגד כשהם כמובן קריאים ובהירים
אי המבוצע לעיל בתוך עד 30 יום צפוי להיחשב חוסר מעש שעלול להוביל למחיקת התביעה.
מועד הדיון ידחה .מזכירות תקבע מועד חדש ביום המיועד לתביעות קטנות ותזמן אליו את הצדדים.
ניתנה היום, כ"ה אדר תש"פ, 21 מרץ 2020, בהעדר הצדדים.