הדפסה

בית משפט לתביעות קטנות בקריות ת"ק 24207-12-17

בפני
כבוד ה שופטת פנינה לוקיץ

תובע
משה סהר, ת.ז. XXXXXX087

נגד

נתבע
שאול נוסבוים, ת.ז. XXXXXX979

פסק דין

1. ביום 18.7.17 או בסמוך לכך נכרת בין הצדדים הסכם לביצוע עבודות שיפוץ דירה שברחוב אברבנאל 101 בקרית חיים, חיפה.

ההסכם נערך על בסיס הצעת מחיר שהועברה לנתבע, עבור עבודת שיפוץ נרחבת לדירה אשר נקנתה על ידי הנתבע בסמוך לפני כן כשהיא נזקקה לשיפוץ כללי. על אף שבהצעת המחיר הוגדר הנתבע כמזמין העבודה, ואילו כ"מבצע העבודה" הוגדרו הן התובע והן מר שלמה גלזר (להלן: "גלזר"), אין מחלוקת כי את עבודות השיפוץ בדירה ביצע התובע.

2. עוד אין מחלוקת כי בהתאם להסכם התמורה שנקבעה בסך של 103,000 ₪, הינה עבור כל עבודות השיפוץ שהוגדרו בהסכם ומלוא החומרים לביצועם לרבות "חומר שחור ולבן" כפי שהוגדר על ידי הצדדים, זאת ביחס לכל רכיב שפורט בהצעת המחיר.

3. אין מחלוקת כי סך של 70,000 ₪ שולם ע"י הנתבע במהלך ביצוע העבודות, והמחלוקת הינה על היתרה כאשר טענות הצדדים הינן כדלקמן:

התובע טוען כי הוא זכאי ליתרת הסכום (33,000 ₪), ב קיזוז 5,000 ₪ בגין מטבח וקרמיקה לריצוף שהנתבע רכש בעצמו ולפיכך יש להפחיתם מהתמורה (סעיף 12 לכתב התביעה), אך בצירוף סך נוסף של 8,200 ₪ עבור עבודות נוספות/אספקת רכיבים מעבר למוסכם (להלן: "התוספות") , ובסך הכל 36,200 אם כי תביעתו הועמדה על הסך של 33,800 ₪ כסמכות בית המשפט.

המרכיב העיקרי מתוך התוספות הינו סך של 5,000 ₪ עבור התקנת תקרת גבס בדירה, כאשר מלוא הדרישה לתשלום נוסף פורטה במסמך בכתב ידו של התובע שצורף לכתב התביעה כנספח 2.

הנתבע טוען לעומת זאת כי עלות המטבח והריצוף שמוסכם כי יש לקזז מהתמורה עמדה על סך של 6,964 ₪, וכי בנוסף לכך הוא זכאי לקזז סך של 2,200 ₪ בגין עלות פריצת הדירה (לאחר שהתובע נטל את מפתחות הדירה) ועלות קולט שמש שהתובע לא סיפק למרות התחייבותו בהסכם . בנוסף טען הנתבע כי הוא זכאי להפחית מיתרת התמורה את הסך של 10,000 ₪ אותם שילם לגלזר, שכן סכום זה היווה חלק מהתמורה והתשלום לגלזר כמוהו כתשלום לתובע, בהיות גלזר צד להסכם.

עוד הוסיף הנתבע כי על אף שהוא מודה בקיומה של יתרה לתשלום (לטענתו בסך של 11,496 ₪ בלבד) הרי שהסכום לא שולם מאחר ובעת הביקור בדירה, עם סיום העבודות , העלה התובע דרישה לתשלום סך נוסף של 42,000 ₪ ומשלא נענה החל לאיים על הנתבע והתפתח אירוע שהסלים לאלימות, בעקבותיו אף ה גיש הנתבע בקשה למ תן צו למניעת הטרדה מאיימת, בקשה שנענתה.

4. אומר כבר בפתח הדברים כי לאחר שמיעת הצדדים, לרבות עדותו של גלזר אשר הוזמן כעד מטעם התובע, חלקו של גלזר בהתקשרות בין הצדדים לא הוברר עד תום, אם כי מוסכם שגלזר הוא ש"תיווך" בין התובע לבין הנתבע והביא לכך שהנתבע שכר את שירותי התובע לביצוע עבודות השיפוץ (ולטענתו של גלזר הוא אף תיווך לצורך רכישת הדירה ע"י הנתבע מכינוס הנכסים, למרות שאין בין הצדדים הסכם תיווך). בנוסף , התברר מעדותו כי גם " תיווך" בין הצדדים במהלך ביצוע העבודות, כך למשל הודה כי הוא זה שאיתר גורם אחר שבנה מטבח עבור הדירה וזאת כנגד תשלום מצידו של הנתבע, אשר הועבר באמצעות גלזר לבונה המטבח.

כמו כן התברר כי מלבד סך של 10,000 ₪ שאין מחלוקת כי שולם לו ישירות על ידי הנתבע (כאשר ישנה מחלוקת באם היא חלק מהתשלום עבור השיפוץ או שמא כדמי תיווך עבור תיווכו לרכישת הדירה) הוא גם קיבל לידיו סך נוסף של 12,000 ₪, זאת מהתובע דווקא, על אף שאת הקבלה הוציא על שם הנתבע וכאשר גם לגביה יש מחלוקת באשר לסיבה להעברת הסכום לידיו.

קבלות בגין התשלומים שקיבל גלזר (בסך 10,000 ₪ ובסך 12,000 ₪) הוצגו במהלך ההתדיינות, כאשר התברר כי גם אלו הוצאו ע"י גלזר באופן שאינן משקפות, ככל הנראה, את התמונה במלואה, שכן קבלה עבור הסך של 12,000 ₪ הוצאה על שמו של הנתבע, על אף שגלזר טוען, וטענתו זו נתמכה בעדות התובע, כי את הסכום הזה העביר לו התובע ולא הנתבע.

5. בחירת הצדדים להתנהל בתשלומים במזומן, ללא תיעוד ב"זמן אמת" ביחס למלוא העברות הכספים (בעיקר אלו שהועברו לגלזר על ידי שני הצדדים), היא שהביאה בחלקה למחלוקת שנתגלעה ביניהם באשר ליתרת הכספים שחב הנתבע לתובע בגין השיפוץ, ואשר בגינה הוגשה תביעה זו.

עם זאת, לאחר בחינת מלוא טענות הצדדים והראיות שהוצגו אני סבורה כי ההכרעה בתביעה הינה פשוטה למדי שכן לטעמי מהראיות שהוצגו עולה כדלקמן:

א. התובע לא הוכיח כי הוא זכאי לתשלום עבור התוספות המפורטות בנספח 2 לכתב התביעה. כפי שפורט לעיל, ההסכם שנערך בין הצדדים סיכם את מלוא ההסכמות ביניהם, וככל שהתובע ביקש לחייב את הנתבע בעלויות נוספות, צריך היה לקבל הסכמה מפורשת ממנו לכך. התובע הודה בדיון בפני, ביחס לעבודות הגבס בתקרה (שהן הרכיב העיקרי בתוספות) , שהנתבע לא אישר את ביצוע תקרת הגבס. כדבריו: "הוא לא אמר כן ולא אמר לא". דברים אלו מעידים שהתובע לא קיבל את הסכמת הנתבע לשינוי מפרט העבודות או להכללת תוספות כלשהן , וככל שבחר לעשות כן, הרי שעשה כן על דעתו ועליו לשאת בעלויות הנוספות הנובעות מכך, ומסקנתי זו יפה גם ביחס לפריט שכונה על ידו "שינוי בשירותים".

טענתו של התובע כי שדרג את המזגן שהותקן לעומדת זה שנכלל בהסכם למזגן יקר יותר, מעבר לכך שלא הוכחה הסכמת הנתבע לכך, הרי שגם לא הוכח שאכן קיים הבדל בין המזגנים ובוודאי שלא הוכח כי עלות המזגן שהותקן חורגת מעלות המזגן שנכלל בהצעת המחיר, שכן לא הובאה כל ראיה (כמו למשל קבלה המעידה על עלות המזגן שהותקן לעומת מחירון המזגן שנכלל בהסכם) לתמוך בטענה זו.

גם לגבי תוספת 500 ₪ בגין קרמיקה במטבח לא הושגה הסכמת הנתבע ולא ברור מדוע סבור התובע כי די בכך שהוא טוען כי ביצע תוספת כלשהי, כדי לחייב את הנתבע לשאת בעלותה.

הגדיל התובע לעשות בדרשו תשלום עבור "הכנסת לוח חשמל לדירה" זאת כאשר עבודות החשמל המפורטות בהסכם כוללות "לוח חדש ראשי" – מה אם כן העבודה הנוספת שבוצעה? לתובע הפתרונים.

משכך אני קובעת כי התובע אינו זכאי לתשלום עבור תוספות כלשהן שביצע, כטענתו, מעבר למוסכם בהצעת המחיר.

ב. באשר לסכום הקיזוז אני קובעת כי הנתבע זכאי לקזז אך ורק את עלות המטבח והריצוף שנרכש על ידו. משהודה התובע בזכאות לקיזוז מוטל על הנתבע להוכיח את עלות הסכום. באשר לריצוף הוצגו קבלות ולפיכך זכאי הנתבע לקזז מלוא הסכום בגינם (4,464 ₪). באשר לעלות המטבח לא הביא הנתבע ראיה להוכחת טענתו כי שילם לגלזר סך של 2,500 ₪ עבור ארונות המטבח מלבד עדותו הוא , אולם אני סבורה כי התחמקותו של גלזר מלנקוב בסכום ששילם לו הנתבע, מחזקת את טענת הנתבע בענין.
התרשמתי, באופן הברור ביותר, כי גלזר העיד לטובתו של התובע, וכי לשניהם אינטרסים זהים כנגד הנתבע, ולפיכך טענתו כי אינו זוכר באיזה סכום מדובר (כאשר מדובר על סכום ששולם לו לפני כשנה וחצי) , אינה צריכה להזקף לחובת הנתבע אלא דווקא לחובת התובע.

בכל מקרה, ברי כי טענת התובע כי יש מקום לקזז סך של 5,000 ₪ דינה להדחות, שכן עלות הריצוף כמעט ומגיעה לסכום זה ולא שוכנעתי כי התובע הוא הזכאי לקבוע את סכום הקיזוז, מקום בו לא פורט בהצעת המחיר שווי כל פריט ופריט.

משכך אני מקבלת את טענת הנתבע כי הוא זכאי לקזז סך של 6,964 ₪ מיתרת התמורה.

ג. מאידך, לא הוכח כי הנתבע נשא בעלות פריצת הדירה או בעלות רכישת קולט לדוד השמש. הנתבע הודה בעדותו כי לא רכש קולט, אולם טען כי מ אחר וקולט לא הותקן, הוא זכאי לקזז את עלותו. אלא שהנתבע, שהנטל מוטל עליו לא הוכיח את העדר הקולט ( למשל בהצעת תמונה של גג הבנין) מקום בו התובע טוען כי הותקן על ידו, וגם לא את עלותו הסבירה. משכך אני דוחה את טענת הקיזוז ביחס לרכיבים אלו.

ד. גם הטענה לקיזוז עלויות ייעוץ משפטי בשל הליך של הטרדה מאיימת שנקט הנתבע כנגד התובע נדחית על ידי. המדובר בהליך פשוט ביותר שאינו מצריך ייעוץ משפטי ברגיל, והנתבע גם לא הציג קבלה המעידה על כך ששילם שכר לעו"ד עבור ייעוץ כזה. ממילא ספק רב באם זכאי צד לקזז הוצאות בגין הליך אחר במסגרת הליך נוסף שמתנהל בין הצדדים, ולמעשה ההחלטה בהליך ההטרדה המאיימת, ככל שלא כלל חיוב בהוצאות כלל ובוודאי לא כזה המותנה בתוצאות הליך אחר, יוצר השתק בפני העלאת טענה זו בהליך בפני.

מכל האמור עולה כי התובע זכאי ליתרת התמורה המוסכמת (33,000 ₪) בקיזוז הסך של 6,964 ₪, ובסה"כ לסך של 26,036 ₪. אלא שאין בכוונתי לחייב את הנתבע בתשלום מלוא הסכום, שכן התובע בהגשת תביעה בסכום הנמו מהסכום שהוא טען שהוא זכאי לו, ביטא ויתור על חלק מתביעתו, וויתור זה יש להפחית, באופן יחסי, מהסכום שנפסק לטובתו.

משכך (בהתאמה ליחס שבין הסך של 33,800 ₪ הנתבע לבין הסך לו טען התובע, 36,200 ₪) אני מחייבת את הנתבע לשלם לתובע את הסך של 2 4,310 ₪ בצרוף הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה (12.12.17) ועד היום.
כמו כן יישא הנתבע בהוצאות התובע בגין ניהול ההליך בסך של 350 ₪ (בגין אגרת משפט) וכמו כן יישא הנתבע בהוצאות זימונו של העד גלזר בסך של 500 ₪. אני מחייבת את הנתבע לשלם לגלזר את הסך הנ"ל ישירות כחלק מחיוביו בפסק הדין, כנגד המצאת קבלה המעידה על התשלום.
אני דוחה את דרישות הנתבע לחייב את התובע להמציא חשבונית מס על התשלומים שבוצעו לו או שיבוצעו מכוח פסק הדין. ראשית, אין מדובר בסעד שהתבקש במסגרת ההליך וממילא הצדדים לא הסכימו ביניהם על התניית תשלום התמורה בהוצאת חשבונית מס בגינן. אין בכך לקבוע שהתובע אינו חב בהוצאת חשבונית מס (חובה החלה עליו מכוח הוראות חוקי המס) אלא רק שאין הנתבע רשאי להתנות את התשלום בהוצאת חשבונית מס.

משכך אני מורה למזכירות להעביר את הסכום המופקד בקופת בית המשפט לתובע על חשבון פסק הדין. אסמכתא לביצוע ההעברה כאמור תומצא על ידי המזכירות לנתבע.

יתרת התשלום תבוצע בתוך 30 יום כנגד אישור התובע בכתב אודות התשלום.
ככל שהסכום לא יפרע במלואו כאמור היתרה תישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד למועד התשלום בפועל.

ניתן היום, כ"ד שבט תשע"ט, 30 ינואר 2019, בהעדר הצדדים.