הדפסה

בית משפט לתביעות קטנות בקצרין ת"ק 51373-11-20

בפני
כבוד ה שופט רונן פיין

תובעים
נתבעים שכנגד

 1. גלעד גליקמן
 2. גל גליקמן

נגד

נתבע
תובע שכנגד
אמנון גולן

פסק דין

לפניי תביעה כספית להשבת סך של 30,771 ₪ ששולמו עבור תכניות בנייה שלא נעשה בהן שימוש לבניה בפועל, ותביעה שכנגד לתשלום סך של 13,162.50 ₪ , ייתרת חוב בגין שינויים ו תכנון נוסף על פי הסכם.
רצף עובדתי

 1. ביום 25/01/17 נחתם בין התובעים (להלן: "גליקמן") ובין קבוצת "הבית הטבעי" אותה מנהל הנתבע (להלן: "גולן") הסכם למתן שירותי תכנון וליווי לבניית בית פרטי ו"חאן" צימרים (להלן: "ההסכם"). ר' נספח ד' לכתב התביעה.
 2. בהתאם להסכם, גליקמן שילמו לגולן ביום 19/02/2017 סך של 24,804 ₪. ביום 17/05/17 שולם סך של 5,265 ₪ עבור תוספות ושינויים וביום 05/03/18 שולם סך של 702 ₪ עבור תכנון מערכת ביוב באזור החאן. סה"כ שילמו גליקמן לגולן 30,771 ₪ כולל מע"מ (להלן: "הסכום ששולם"). ר' נספחים ה'-ז' לכתב התביעה.
 3. ביום 05/07/18 הודיעו גליקמן לגולן בדוא"ל, על הפסקת ההתקשרות בשל אי שביעות רצונם מטיב השירות. ר' נספח ב' לכתב התביעה (להלן: "הודעת הביטול"). לאור הודעת הביטול דרשו גליקמן מגולן כי ישיב להם הסכום ששולם אך נתקלו בסירוב מנומק מצדו. ר' נספח ג' לכתב התביעה - התכתבות הצדדים במהלך חודש אוגוסט 2018.
 4. בחודש יולי 2019, לאחר כשנה של נתק בין הצדדים, נשלח אל גולן מכתב התראה מעו"ד מטעם גליקמן, בדרישה להחזר הסכום ששולם טרם נקיטת הליכים משפטיים. ר' נספח א' לתביעה, נספח ד' לתביעה שכנגד.
 5. בתאריך 20/11/20 הוגשה התביעה לחיוב גולן בהשבת הסכום ששולם על ידי גליקמן, בטענה כי לא קיבלו בעדו כל תמורה, לאור סירוב גולן לאפשר להם לעשות שימוש בתוכניות.
 6. ביום 22/12/20 הוגשה תביעה שכנגד לחיוב גליקמן ביתרת חוב בסך כולל של 13,162.50 ₪ (להלן: "יתרת החוב") בגין שלושה חשבונות שלא שולמו על פי המוסכם.
 7. בתיק התקיימו שני דיונים. האחד ביום 17/03/21 (להלן: "הדיון הראשון") בו הסכימו הצדדים לפנות להליך גישור במחלקת הגישורים בהיכל המשפט בנצרת. בפתחו של הדיון שהתקיים ביום 07/07/21 (להלן: "הדיון השני"), הודיעו הצדדים על כישלון הגישור ביניהם.
 8. עם סיום הדיון השני הגיעו הצדדים להסכמה ולפיה ימונה מומחה מטעם בית המשפט. הוסכם כי המומחה ייפגש עם הצדדים שימסרו לו המסמכים שיש בידיהם ויעלו בפניו טענותיהם. הוסכם כי לאחר שתוגש חוות דעת המומחה לתיק בית המשפט, תינתן לצדדים זכות להגיש סיכומים קצרים בכתב, ופסק הדין יינתן על יסוד החומר בתיק לרבות חוות דעת המומחה, וללא שיתקיים דיון נוסף בתביעה (להלן: "ההסכמה הדיונית"). ר' עמ' 4 ש' 19-25 בפרוטוקול הדיון השני.
 9. ביום 21/07/21 בהתאם להסכמות בדיון ומשלא התקבלה הודעה על פשרה בין הצדדים, נתתי תוקף להסכמה הדיונית והוריתי על מינויה של האדריכלית שירה בן עזרא כמומחית מטעם בית המשפט (להלן: "המומחית").
 10. בתאריך ה16/08/21 התקבלה חוות דעת המומחית (להלן: "חוות הדעת"). ביום 2/9/21 הוגשה לתיק תשובת המומחית לשאלת הבהרה מטעם התובעים.

תמצית טענות הצדדים בתביעה
11. לטענת גליקמן, הם רכשו תכניות לבית הפרטי ולחאן (להלן: "המוצר") ולא קיבלו תמורה למוצר שכן גולן אסר עליהם לעשות בו שימוש. לטענתם ומשנאסר עליהם השימוש במוצר דרשו השבה של כל הכספים ששילמו ודרישתם נדחתה.
12. לטענת גולן, גליקמן היו שבעי רצון מהמוצר שרכשו מ"הבית הטבעי" ואף רשמו זאת במכתב מיום 4/4/18 (ר' נספח ב' לכתב ההגנה), אך לא היו שבעי רצון מהחשבון החלקי שקיבלו ביום 13/12/17 עבור תוספות ושינויים ועבור עבודת תכנון החאן והצימרים.
13. לטענת גולן, הסירוב להחזיר לגליקמן את הכסף ששולם נובע מכך שהעבודה הרבה שהושקעה בתכנון הבית והחאן כבר הושלמה. לטענתו את המודל לבית הפרטי גליקמן רכשו וקיבלו, תכנון החאן הסתיים והגרמושקה כבר הייתה מוכנה להגשה לרשויות.
14. לטענת גולן בכתב ההגנה, הוא לא מנע מגליקמן לעשות שימוש במוצר לצורך בניית ביתם, אלא ביקש מהם, ב הודעת דוא"ל מיום 14/08/18 בתשובה להודעת הביטול, שלא לעשות בתכניות שימוש בניגוד לחוק ובניגוד לסעיף 4ג' להסכם, הקובע כי " המזמין לא יעשה כל שימוש מסחרי או אחר בתכניות למעט בניית ביתו", שכן בהתאם לסעיף 5 להסכם, מדובר בקניינם הרוחני של קבוצת "הבית הטבעי" אשר גולן נמנה על בעליו.
תמצית טענות הצדדים בתביעה שכנגד
15. בתביעה שכנגד עותר גולן לחייב את גליקמן ביתרת חוב בגין שלושה חיובים שלא שולמו. לטענת גולן מדובר בחשבון עסקה מיום 13/12/17 על סך של 5,089 ₪ בגין עבודה על תכנית החאן, סך של 5,265 ₪ עבור שינויים ותוספות על תכנית הבית הפרטי ושעות עבודה על החאן, וסך של 2,808 ₪ עבור 2 פגישות נוספות על הקבוע בהסכם.
16. בכתב ההגנה לתביעה שכנגד טענו גליקמן כי חשבונות העסקה שולמו על ידם תמיד וללא דיחוי. אולם חישוב שעות העבודה על התכניות של החאן עמדו במוקד הפערים, שבסופו של דבר הובילו אותם להחלטה על ניתוק הקשר הן בשל עצם הגשת החשבון והן לגבי החישוב המוטעה, פי 2 מהמחיר לשעה על פי ההסכם.
דיון והכרעה
17. על-פי הוראת תקנה 15(ב) לתקנות שיפוט בתביעות קטנות (סדרי דין), תשל"ז-1976, משמדובר בתובענה בהליך של תביעות קטנות, יהיה פסק הדין להלן מנומק באופן תמציתי, ככל שניתן.
18. ענייננו בטענות הדדיות הנוגעות להסכם, ולרבות לאחר הודעת הביטול מטעם גליקמן . בכדי להכריע בסכסוך שלפני אדרש להכריע בשאלות הבאות - ראשית, האם כטענת כתב התביעה, גליקמן רכשו מגולן מוצר שאת תמורתו לא קיבלו? שנית, אבחן האם קמה לגליקמן זכות להשבת הסכום ששולם? ולבסוף, אפנה לבירור הסכומים אותם חייבים גליקמן לגולן, כטענת התביעה שכנגד.
19. אקדים מסקנה לדיון ואציין כי לאחר שעיינתי בכתבי הטענות על נספחיהם, קראתי מסקנות חוות דעת המומחית לרבות תשובתה לשאלת ההבהרה, ולאחר ששמעתי ושקלתי באופן בלתי אמצעי טענות הצדדים ועדויותיהם בדיון, הגעתי למסקנה לדחות הן את התביעה העיקרית והן את התביעה שכנגד. להלן נימוקיי בתמצית.
המסגרת הנורמטיבית
20. כידוע, הסכם ייכנס בגדר דיני החוזים כאשר לצדדים לו כוונה משותפת. הפסיקה מתייחסת לכלל שבבסיס חובת קיום הסכם:
"... הטעם לדבר נעוץ בהנחה כי מסמך שנערך בסיום מו"מ ממצה בין הצדדים ונחתם על ידם, משקף את מפגש הרצונות בין הצדדים וממצה את התחייבויותיהם האחד כלפי רעהו."
ראו למשל: ע"א 4228/11 חמאד אבו עג'אג' נ' מדינת ישראל (15.12.14) .
מן הכלל אל הפרט
התביעה העיקרית
21. גליקמן טוענים בכתב התביעה כי לא קיבלו תמורה עבור המוצר אותו רכשו ונאסר עליהם לעשות בו שימוש. עוד הם טוענים כי לאור האיסור הנ"ל , הם זכאים להשבה של כל הכספים ששילמו . מפאת חשיבותו של ההסכם, להלן אביא עיקר ההסכמות שנקבעו בו בין הזוג גליקמן הם "המזמין" ונותן השירות הוא "הבית הטבעי" המתמחה בפיתוח תכניות בתחום הבניה הפרטית.
22. סעיף 3 להסכם מגדיר מהו המוצר אותו רוכש המזמין - המוצר הוא סט תכניות הכולל תכנית אדריכלית לבניית בית שייבחר מבין אפשרויות מוצעות, תכניות עבודה לביצוע, סט תכניות הנדסיות לביצוע שלד, וכתב כמויות; בנוסף כולל המוצר ליווי בדרך של 1-2 פגישות אדריכליות, פיקוח עליון אדריכלי, הגשת התכניות לוועדה המקומית עד לקבלת היתר בניה, בכפוף לכך שהמזמין ימציא מסמכים נדרשים; באותו סעיף מפורטות עבודות נוספות שאינן כלולות בחבילה הבסיסית הנ"ל.
23. סעיף 4 להסכם הוא הצהרת המזמין כי אישר שתכניות המודל שבחר מקובלות עליו לשביעות רצונו, כי נותן השירות אינו הקבלן המבצע של הבית, וכי המזמין מתחייב להשתמש בתכניות לבניית ביתו בלבד ולא לעשות בהן שימוש מסחרי או למסור אותן למי שאינו מבצע הקשור בבניית הבית.
24. בסעיף 5 מוסכם כי כל התכניות והמסמכים שיימסרו למזמין הינם קניינם הרוחני של בעלי "הבית הטבעי".
25. סעיף 6 להסכם מפרט התמורה עבור סוג המודל הנבחר על ידי המזמין, מפורטים מחירים בהם יחויב המזמין עבור כל שינוי הכרוך בחריגה ממסגרת מודל הבית שנבחר, מחיר שעת עבודה של נותן השירות ומועדי התשלום המוסכמים. מוסכם כי במועד החתימה ישלם המזמין 70% ממחיר המודל הנבחר, אח"כ יחושב התשלום עבור שינויים ותוספות, עם קבלת היתר הבניה ישלם המזמין 20% ממחיר המודל הנבחר ו10% הנותרים ישולמו עם השלמת בניית השלד.
26. סעיף 7 להסכם קובע כי ביצוע פרטים בניגוד לתכנית המאושרת ע"י המתכנן כמו גם אי עמידה בתשלומים המוסכמים בסעיף 6, ייחשבו להפרת הסכם.
27. כשתנאי ההסכם עליו חתמו הצדדים מרצונם החופשי מונחים לפנ יי, אפנה אפוא לברר השאלות שבמחלוקת, כמפורט לעיל.
האם גליקמן קיבלו תמורת הסכום ששולם?
28. בדיון הראשון הציג גולן בפני בית המשפט את הגרמושקה מוכנה להגשה "כולל חתימה של פיקוד העורף משנת 2018" (ר' פרוטוקול הדיון עמ' 1 ש' 17-8) ומר גליקמן אישר בעדותו בדיון (עמ' 1 ש' 14) כי הו כנה גרמושקה ותוכנית נוספת אחרת .
29. גולן טען בעדותו בדיון השני (ר' עמ' 3 ש' 26 – עמ' 4 ש' 3) כי הודעת הביטול החד צדדית התקבלה כאשר הגרמושקה הייתה מוכנה, בזמן שרוב העבודה כבר הסתיימה, ומה שנשאר זה ענייני רישוי, פיקוח עליון וכתבי כמויות וכי מדובר בעניינים טכניים.
30. גם גליקמן טענו במסגרת הודעת הביטול כי זו ניתנת "רגע לפני הגשת ההיתר" (ר' פתיח למכתב מיום 24/06/18 נספח ב' לכתב התביעה).
31. המומחית ציינה בסיום חוות הדעת כי בשלב ניתוק הקשר בין הצדדים, הייתה גרמושקה הכוללת בית, חאן, תכניות ממ"ד וקונסטרוקציה. הגרמושקה הייתה מוכנה לרישוי ומוסכמת על ידי גליקמן. כמו כן, נקבע בחוות הדעת כי כל עבודת המתכנן בוצעה טרם הודעת הביטול ועל כן מגיעה למתכנן תמורה על עבודתו המקצועית.
32. לאור האמור, מצאתי כי לא הוכחה טענת גליקמן כי לא קיבלו דבר תמורת הסכום ששולם.
הזכות להשבה לאחר ביטול הסכם
33. פרק ב' לחוק החוזים (חלק כללי) התשל"ג-1973 מפרט מהן העילות לביטול חוזה בשל פגם בכריתתו. מדובר במצבים בהם נחתם חוזה על בסיס טעות, הטעיה, כפיה או עושק.
34. חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), תשל"א-1970 קובע בסעיף 7 כי במקרה של הפרה יסודית של הסכם, קיימת לנפגע מההפרה זכות לביטול ההסכם ולמפר זכות להתנגד להודעת הביטול; וסעיף 9(א) קובע כי משבוטל החוזה עקב הפרתו, חייב המפר להשיב לנפגע את מה שקיבל ממנו על פי החוזה.
35. לעניות דעתי, אין ענייננו באף לא אחת מעילות הביטול הקבועות בחוק, המזכות בהשבה. שכן, בחתימתם על ההסכם גליקמן נתנו הסכמתם לתכנו על כל סעיפיו לרבות הסעיפים שנועדו להגן על קניינם הרוחני של המתכננים. על כך אוסיף כי לטעמי, ביצוע התשלום הראשוני מהווה קיבול מטעם גליקמן לתנאי ההסכם המחייב שנכרת בין הצדדים.
36. עיון בהתכתבויות בין הצדדים מעלה כי גולן דחה את הודעת הביטול ואף ביקש לתקן את המצב ולהמשיך בקיום ההסכם. ר' מכתב מיום 26/6/18 בתשובה להודעת הביטול (נספח ב' לכתב התביעה): "חרף כל המתחים, הקושי והתחושות, וכמובן עקב המצב בו מצוי הפרויקט (מוכן מבחינת תכנון)... ניתן להשלים את תהליך הרישוי, באיזו דרך שתבחרו, כלומר רק על הבית או על הבית והחאן." בכך, פעל גולן בניסיון כנה ואמיתי לקיים ההסכם, לכל הפחות בחלקו.
37. חרף הצעתו של גולן להמשיך בביצוע הפרויקט, גליקמן החליט ו לסיים הקשר ההסכמי ועמדו על ביטול ההסכם .
האיסור לעשות שימוש בתכניות
38. לטענת גליקמן נגרם להם נזק בשל האיסור לעשות שימוש בתכניות, בהתאם להוראת גולן לאחר שהודיעו לו על ביטול ההסכם . מעדות הגב' גליקמן עולה כי קיבלו הגרמושקה לאחר שכבר נקשרו בהסכם עם משרד תכנון אחר. מר גליקמן העיד כי כל כוונתו הייתה לקבל את הסכום ששולם כדי להעביר אותו לאדריכל אחר איתו נקשרו (ר' עמ' 3 ש' 19-24).
39. טענת גליקמן בהקשר זה, מובילה למסקנה כי הם וויתרו במודע על זכותם לשימוש בתוכניות שנערכו עבורם ע"י גולן, זכות שעמדה להם ע"פ הקבוע בסעיף 4 ג' להסכם, לעשות שימוש בתכניות לצורך בניית ביתם. גליקמן סברו כי ויתור זה משמעותו זכותם להשבת כל הסכום ששילמו. לטעמי גליקמן אינם זכאים להשבה הואיל ולא הוכיחו הפרת ההסכם ע"י גולן מחד (ראו הוראות סעיף 9(א) לחוק החוזים תרופות) ומנגד "המוצר" אותו רכשו הושלם (לכל הפחות ברובו) והם ויתרו על זכותם לעשות בו שימוש, גם אם במגבלות ההסכם. להבנתי, גליקמן בחרו לקבל שירותים מאדריכל אחר. בחירה זו איננה מהווה עילת השבה מגולן.
40. אציין כי לטעמי ההסכם לא אוסר על גליקמן לבנות ביתם בהתאם לתכניות. גולן עצמו בהודעת הדוא"ל אל גליקמן (נספח ג' לכתב התביעה), הודעה מיום 14/8/18, מציין בסעיף 3 כי כל התוכניות והמסמכים שהועברו לגליקמן הנם קניינם הרוחני של "הבית הטבעי" וכי הם מתבקשים שלא לעשות בהם שימוש שלא כחוק. מכאן ועד "איסור" לעשות שימוש בתוכניות, המרחק גדול ולעניות דעתי גליקמן לא הוכיחו טענת "איסור השימוש".
41. בסעיף 5 לסיכומים מטעמו, פירט גולן כי הסיבה להכללת סעיפים אלה בהסכם, היא כי מדובר בפיתוח ייחודי של שיטת עבודה לבניית 22 אבטיפוס של בתים מוכנים לבנייה. לטענת גולן, במישור העסקי אם תכנית הדגמים תעבור למתכנן אחר שיערוך הבקשה להיתר, תיחשף שיטת העבודה והרעיון עליו עבדו חברי קבוצת "הבית הטבעי" משך שנתיים.
42. לעניין זה אציין כי אינני מקבל הנחת המומחית בסעיף 3 לחוות הדעת כי הסכסוך בין הצדדים היה מגיע לפתרונו אם גולן "היה מתיר ללקוח ואף מעודדו להמשיך עם התוצרים עם מתכנן אחר", שכן מדובר בהנחה המנוגדת להוראות ההסכם. לטעמי הערת המומחית לעניין זה חורגת מתחום מומחיותה ואיננה כלולה בשאלות בהן התבקשה לחוות דעתה.
43. שעה שמדובר בחוזה בו הסכמות הצדדים הן ברורות, יש לכבדן אלא אם הן חורגות מהדין או מכללי הגינות בסיסיים. במקרה זה הסכימו הצדדים כי " הבית הטבעי" היא שפיתחה את המוצר וכי הזכויות במוצר יוותרו בידיה וכי תכניות הבית לא יועברו לצד ג' אלא לצרכי בניית הבית בלבד.
44. כאמור גליקמן ויתרו על זכותם לעשות שימוש בתוכניות לצרכי בניית הבית.
האם הסכום ששולם הינו ביחס ריאלי לביצוע עבודות התכנון?
45. בדיון השני העלה מר גליקמן טענה שלא נטענה בכתב התביעה, לפיה (ר' עמ' 2 ש' 14) הסכום ששולם הוא יותר ממה שהיה צריך לשלם בנקודת הזמן והביצוע אליה הגיעו.
46. בשים לב לחילוקי הדעות שהתגלו בין הצדדים בסוגיה זו, התבקשה המומחית לחוות דעתה האם בשלב בו הגרמושקה מוכנה להגשה, בוצעו 50% מעבודות האדריכל, כטענת גליקמן או 70% כטענת גולן?
47. בחוות הדעת סברה המומחית כי לפחות 50% מעבודת האדריכל מתבצעת לאחר עריכת הגרמושקה. יחד עם זאת, בתשובה לשאלת הבהרה מטעם גליקמן, סברה המומחית כי במקרה הייחודי כאן, אשר למוצר שנרכש לבית הפרטי, תכניות הקונסטרוקציה הוכנו מראש והן כלולות במוצר שנרכש ולכן ייתכן שכל שיידרש אם בכלל, יהיו אלה שינויים קלים והתאמות בלבד .
48. לעניות דעתי עמדת המומחית מוביל ה למסקנה כי במקרה הספציפי כאן, בשל שיטת העבודה שפותחה על ידי קבוצת "הבית הטבעי", רוב העבודה התכנונית אכן מתבצעת עד לשלב הגשת הגרמושקה ו70% התמורה שנקבעה בהסכם לתשלום במעמד החתימה על ההסכם, כולל בחישוב גם את עבודת תכנון הקונסטרוקציה של הדגם הנבחר לבית הפרטי.
49. לא כך אשר לתכנון פרויקט החאן, בגינו הושגו הסכמות אחרות לתשלום על בסיס שעות עבודה בפועל. קביעה המומחית בחוות הדעת היא כי מעולם לא הוכנו תכניות קונסטרוקציה קודמות לפרויקט החאן ולכן יש לשלם עבור עבודת תכנון ליצירת הסקיצה, תכנון הקונסטרוקציה, ועריכת היתר, סה"כ 15 שעות עבודה כשהתעריף המוסכם הוא 300 ₪ לשעה בתוספת מע"מ. ר' סעיף 9 לחוות הדעת.
50. במילים אחרות, על גליקמן לשלם לגולן סך של 4,500 ₪ + מע"מ בגין העבודה שבוצעה בפועל לתכנון פרויקט החאן.
51. לסיכום הדיון בתביעה העיקרית, אציין כי גם בהליך בבית משפט לתביעות קטנות, עדיין על תובע להוכיח את תביעתו ולעמוד בנטל הוכחת העובדות העומדות ביסוד טענותיו. המשמעות של אי עמידה בנטל זה היא דחיית תביעתו.
52. בנסיבות ענייננו, לא מצאתי כי עלה בידי גליקמן להוכיח כי גולן הפר תנאי מתנאי ההסכם ביניהם בכלל ובאופן המקנה עילה המצדיקה ביטול ההסכם והשבת הסכום ששולם במלואו . ויודגש, זכותו של אדם לבטל הסכם ולהפסיק ההתקשרות מסיבותיו שלו, אך בנסיבות בהן לא הוכחה עילה לביטול חוזה על פי דין, הביטול מרצון חופשי אינו מקים בהכרח זכות להשבה מלאה או חלקית .
53. אציין כי בהתאם להלכה הפסוקה, כל עוד החוזה לא בוטל בשל הפרתו, הרי הוא עומד בתוקפו. ביטול החוזה משמעותו שחרור הצדדים מחובתם לבצע חיוביהם בעתיד, אך אין פירושו עקירת החוזה מהמציאות המשפטית שבין הצדדים. עוד נפסק כי מטרת ההשבה היא למנוע התעשרות שלא כדין, והיא מופעלת למשל במקום שתחושת המצפון והיושר מחייבת זא ת, כל מקרה בהתאם לנסיבותיו.
ראו למשל : ע"א 741/79 כלנית השרון השקעות ובנין בע"מ נ' רבקה הורביץ (11.03.81).
54. במקרה כאן כאמור, לא מצאתי כל מקום להשבה.
התביעה שכנגד
55. התביעה שכנגד עניינה בטענה לקיום חוב בגין שלושה חשבונות שגליקמן נשארו חייבים בתשלומם. להלן אברר החוב הנטען.
56. סך של 5,265 ₪ חשבון מס' 2 מיום 4/5/17, עבור שינויים ותוספות על תכנית הבית הפרטי ושעות עבודה על החאן. מצאתי לנכון לקבל טענת גליקמן כי מדובר בחשבון עסקה אותו שילמו ביום 15/5/17, סכום אשר נכלל בסכום ששולם במסגרת הסכום הכולל נשוא התביעה העיקרית. ר' נספח ו' לכתב התביעה.
57. אעיר כי לא עלה בידי גולן לסתור בראיות טענת גליקמן ואוסיף ואציין כי הסכום תואם לתמורת 15 שעות עבודת תכנון שבוצעה, מעבר למוצר הבית הפרטי כקביעת המומחית בחוות הדעת.
58. סך של 5,089 ₪ חשבון עסקה מיום 13/12/17 בגין עבודה על תכנית החאן.
לטענת גליקמן, מדובר בחיוב על שעות עבודה שהן חלק ממכסת השעות ששולמו על ידם מראש בתשלום הראשון. לטענת גליקמן, הוכחה לכך היא שחשבון זה אינו מופיע כחוב ואינו מוזכר במכתב של גולן מיום 6/3/18 לגבי תשלומים עתידיים (צורף כנספח לכתב ההגנה לתביעה שכנגד).
59. מעיון בחשבונית תשלום החשבון הראשון מיום 19/02/17 עולה כי מדובר בתשלום ראשון עבור מודל הבית שנבחר + חאן. אשר על כן, סבירה בעיני טענת גליקמן לגבי חיוב זה. אוסיף ואציין כי לא עלה בידי גולן להראות חשבון העסקה האמור. אעיר כי כתב התביעה שכנגד טוען לצירוף חשבון העסקה כנספח ו' אולם נספח כאמור לא הוגש ולא הוצג בפניי .
60. סך של 2,808 ₪ עבור 2 פגישות נוספות על הקבוע בהסכם. לטענת גליקמן מדובר בסכום שלעולם לא הוגש חשבון חיוב בגינו והוא הועלה בתביעה שכנגד לראשונה בכדי ליצור משקל נגד התביעה העיקרית. לטענת גליקמן החיוב הנטען אינו משקף את אופי העבודה במסגרת היחסים שהיו בין הצדדים עד שנתגלו המחלוקות ונותק הקשר. אני מקבל טענת גליקמן אשר לחיוב זה שדבר קיומו לא הוכח.
61. לסיכום, ולאור המקובץ לעיל, הגעתי לכלל מסקנה כי לא עלה בידי גולן להוכיח טענותיו בתביעה שכנגד.

סוף דבר
62. התביעה נדחית.
63. התביעה שכנגד נדחית.
64. בנסיבות העניין, נוכח דחיית התביעות ההדדיות ו משכל צד נשא בתשלום חלקו בשכרה של המומחית, לא מצאתי לנכון ליתן צו לתשלום הוצאות משפט וכל צד יישא בהוצאותיו .

לצדדים הזכות להגיש בקשת רשות ערעור על פסק הדין לבית המשפט המחוזי בנצרת, תוך 15 יום מקבלת פסק הדין לידיהם.

המזכירות תמציא פסק הדין לצדדים, בדואר רשום.

ניתן היום, ז' תשרי תשפ"ב, 13 ספטמבר 2021, בהעדר הצדדים.