הדפסה

בית משפט לתביעות קטנות בפתח תקווה 08

לפני
כב' הרשם הבכיר אייל דוד

התובעים-המשיבים

1.עודד לביא
2.לילך לביא

נגד

הנתבע-המבקש

מחמד אערידי

פסק דין

רקע
1. התובעים הגישו את התביעה דנן כנגד הנתבע שנטען כי עבד בחברה שלהם וביקשו לחייבו לשלם להם סך של 3,946 ₪ .

2. הנתבע הגיש כתב הגנה ובקשה לדחיית התביעה על הסף בהעדר סמכות עניינית, הואיל והתביעה נסובה לעניין יחסי עובד ומעביד אשר הסמכות העניינית לדון בה מסורה לבית הדין האיזורי לעבודה.

3. בהחלטתי מיום 15/01/18 הוריתי לתובעים להגיש את תגובתם לעניין הסמכות העניינית בתוך 15 ימים ממועד קבלת הבקשה והחלטתי הנ"ל.

4. למרות שבתיקיית המצאות בנט המשפט, אישור לפיו הבקשה וההחלטה הנ"ל נמסרו לתובעים כבר ביום 28/01/18 , התובעים לא ניצלו את זכותם להגשת תגובה. לפיכך, החלטתי תינתן על סמך הבקשה והמסמכים המצויים בתיק בלבד.

דיון והכרעה
5. מכתב התביעה עולה בבירור שעילת התביעה דנן הינה יחסי עובד ומעביד .
לפיכך, אני מקבל את עמדתו של הנתבע כי לבית משפט לתביעות קטנות אין סמכות עניינית לדון בתביעה שכן הסמכות העניינית לדון בתביעה הינה בסמכותו הייחודית של בית הדין האיזורי לעבודה כפי שינומק להלן .

6. סמכותו של בית המשפט לתביעות קטנות מעוגנת בסעיף 60 ל חוק בתי המשפט [נוסח משולב] התשמ"ד-1984 ( להלן: "החוק") הקובע כדלקמן:
"בית משפט לתביעות קטנות ידון בתביעה אזרחית שהגיש יחיד -
א ( 1) לתשלום סכום שאינו עולה על 33,500 שקלים חדשים...
(2)... ובלבד שהתביעות אינן לפי זכות שהומחתה או שהוסבה ואינן בסמכותו הייחודית של בית משפט אחר. " (ההדגשות אינ ן מופיע ות במקור).

7. בהתאם לסעיף 24 (א)(1) ל חוק בית הדין לעבודה, תשכ"ט -1969 , הסמכות הייחודית לדון בתביעה בין עובד ומעביד שעילתה יחסי עבודה, מסורה לבית הדין האיזורי לעבודה.

8. הואיל ובבית הדין האזורי לעבודה, סדרי דין מיוחדים , לא מצאתי לנכון להשתמש בסמכותי על פי סעיף 79 א לחוק ולהורות על העברת הדיון בתביעה לבית הדין האזורי לעבודה .

9. לפיכך, אינני נוקט בעמדה כלשהי לעניין טענות הנתבע לגביי חוסר סמכות מקומית ולחוסר יריבות משפטית בינו ובין התובעת. יוער כי בכל מקרה, ר ק יחיד רשאי להגיש תביעה לבית משפט לתביעות קטנות ולא חברה שהיא למעשה התובעת –המעבידה ולא התובעים בעצמם.

סוף דבר
10. אני מורה על מחיקת התביעה וביטול הדיון הקבוע למחר 09/04/18 .לפנים משורת הדין, אינני עושה צו להוצאות וכל צד יישא בהוצאותיו.

המזכירות תודיע לצדדים בדחיפות ותסגור את התיק.

ניתן היום, כ"ג ניסן תשע"ח, 08 אפריל 2018, בהעדר הצדדים.