הדפסה

בית משפט לתביעות קטנות בירושלים ת"ק 29402-11-17

בפני
כבוד ה רשמת הבכירה אביגיל ון-קרפלד

תובע

דוד מימוני

נגד

נתבעת/תובעת שכנגד

נתבעים שכנגד

ש.ר.א אורח חיים בע"מ

נגד

דוד מימוני
א. א. אלי אנג'ל

החלטה

התיק קבוע להוכחות ליום 22.10.19.

הנתבעת הגישה בקשה להזמנת עדים ובקשה לצירוף ראיות וכן הודעה על מתן צו כינוס כנגד הנתבע שכנגד 1 על ידי בימה"ש המחוזי.

לצורך מתן החלטה זו ביהמ"ש עיין בשנית בתיק כולו והוא מגיע למסקנה שאין מקום להמשיך את ההליך בתיק דנן מן הנימוקים שלהלן:

א. התביעה המקורית הוגשה על ידי התובע כנגד הנתבעת. מהודעת הנתבעת מיום 7.8.19 עולה, שכנגד הת ובע ניתן צו כינוס ביום 21.7.19 ובנסיבות העניין יש לעכב את ההליכים.

ב. ביום 7.7.19 הגישה הנתבעת שכנגד הודעה לפיה, לאחר הגשת התביעה שכנגד נבדקה מערכת מיזוג האוויר והתברר שהנזק חמור יותר מהנזק שפורט בכתב התביעה ושיש לפרקה ולהעבירה למקום אחר . ביהמ"ש נתבקש לאפשר לנתבעת להוסיף ראיות בתביעה שכנגד שהגישה . התביעה שכנגד אינה תומכת בטענות החדשות. לאור זאת ולאור עיכוב ההליכים נגד התובע / הנתבעת שכנגד 1 עולה שיהיה צורך בתיקון כתב התביעה.

ג. לאור עיכוב ההליכים כנגד הנתבע 1 ולאור ההודעה/בקשה שהוגשה ביום 7.7.19 ראיתי שיש צורך לבחון מחדש את החלטתי בעניין שמיעת התיק בבימ"ש לתביעות קטנות. מלכתחילה ביהמ"ש סבר שספק אם יש מקום לשמיעת התיק בבימ"ש שלום (ע' 2 ש' 2 פרו' מיום 29.4.18). הנתבעת בעצמה ביקשה העברה של התיק לבימ"ש שלום בטענה שהמחלוקות העובדתיות והמשפטיות רחבות (16.6.19). ביום 5.7.19 דחיתי את הבקשה על דעת כי התובע הוא צד להליך והוא ביקש להמשיך בהליך ולסיים את התמשכות הדיון בו (27.6.19). מאז ארע שינוי נסיבות כפול; כנגד התובע ניתן צו כינוס ויש לעכב את ההליכים נגדו וביום 7.7.19 הגישה הנתבעת בקשה להוספת ראיות ולהזמנת 4 עדים. אני סבורה ששינוי נסיבות זה ושינוי היקף הטענות, הראיות והעדים הצפויים להישמע בתיק מצדיקים שהתיק לא ידון בבימ"ש לתביעות קטנות. בעת הזו התובע "יצא מהתמונה", הסכסוך אינו עוד סכסוך כספי בגין אי תשלום עבודה ואי השלמת ביצוע העבודה, אלא סכסוך שמהותו טענות של רשלנות ונזקים שיצריכו שמיעת עדים ומומחים. מדובר בהליך שאינו מתאים עוד להשמע לתביעות קטנות.

ד. יתר על כן, הנתבעת מבקשת בבקשה מיום 7.7.19 להגדיל את סכום התביעה שכנגד. לא ניתן להיענות לבקשה ללא תיקון כתב התביעה ותשלום אגרה כדין. מעבר לכך, גם אם היה ביהמ"ש יתיר את התיקון, הסכום לאחר התיקון חורג מתקרת הסכום בתביעות קטנות כך שגם מטעם זה לא ניתן להמשיך לדון בתיק בבימ"ש לתביעות קטנות.

ה. שיקול נוסף נוגע לכך שיש ממש בטענת הנתבע 2, שהנתבע 2 לא היה צד בתביעה המקורית ועל כן לא ניתן לצרפו כנתבע שכנגד. גם אם תאמר שאין מניעה לצירוף, וביהמ"ש אינו מוצא צורך להכריע בכך, ביהמ"ש סבור שהעובדה שמדובר בתביעה שכנגד של תאגיד מכריעה את הכף לטובת מחיקת התביעה. לאחר עיכוב ההליכים כנגד הנתבע 1 ולאחר שיוגש כתב תביעה מתוקן, התביעה היחידה שתעמוד היא זו של הנתבעת שהיא תאגיד, אשר אינה יכולה להיות מוגשת ונדונה בבימ"ש לתביעות קטנות . הנתבעת בעצמה טענה כך ( סע' 9 בכתב הגנתה). משהלכה למעשה התביעה היחידה שנותרה בפני בימ"ש זה היא זו של תאגיד, ביהמ"ש סבור שאין הצדקה או אפשרות שתביעה זו תידון בבימ"ש לתביעות קטנות. הרציונל של מניעת פיצול התביעה אינו מתקיים עוד לאור עיכוב ההליכים נגד הנתבע 1 (ראה החלטתי מיום 8.2.18).

לסיכום, אני מורה על עיכוב הליכים כנגד הנתבע 1 הן בתביעת התובע והן בתביעה שכנגד שהוגשה נגדו.

באשר לתביעה כנגד הנתבעת 2, התיק אינו בשל בעת הזו לשמיעת הוכחות כנגד הנתבע 2. ביהמ"ש אינו סבור לאור הוותק של התיק שיש לאפשר לנתבעת שכנגד לתקן את התביעה שכנגד בשלב מתקדם זה בתיק זה. מנימוקים אלה ויתר הנימוקים שלעיל אני מורה על מחיקת התביעה.

ככל שתוגש תביעה חדשה עד ליום 10.9.19 לבימ"ש שלום, סכום האגרה ששולם בגין התביעה שכנגד בלבד ייזקף על ידי המזכירות לטובת האגרה בתביעה החדשה. סוגיית הוצאות בגין הליך זה תידון על ידי המותב שידון בתביעה החדשה, ככל שתוגש.

דיון ההוכחות הקבוע ליום 22.10.19 מבוטל.

התביעה נמחקת.

המזכירות תודיע לכל הצדדים.

ניתנה היום, י"ט אב תשע"ט, 20 אוגוסט 2019, בהעדר הצדדים.