הדפסה

בית משפט לתביעות קטנות בחיפה ת"ק 61669-12-17

בפני
כבוד ה שופטת קרן מרגולין-פלדמן

התובע
צבי דביר (המשיב)

נגד

הנתבעים

  1. צריכה ומיגון ישיר בע"מ
  2. ח. רכסים והפצה בע"מ
  3. הר של הצלחה וברכה בע"מ (המבקשת)

החלטה

1. לפניי בקשה לביטול פסק דין, שניתן על ידי כב' השופט ניר זיתוני בתאריך 24.05.2018, במעמד התובע בלבד.

2. המבקשת – הנתבעת 3, טוענת כי לא קיבלה לידי ה את כתב התביעה ו/או כל חומר אחר , ומשכך נבצר ממנ ה להגיש כתב הגנה.

לשיטת המבקשת ה המצאות הנטענות המנויות בתיק ביהמ"ש אלו לא הגיעו ליעדן, מה גם שלא הומצא לה עותק מפסק הדין. על אודות קיומו של פסה"ד בעניינו נודע ל מבקשת לשיטתה רק ביום 05.02.2019, עת קיבלה הודעה בדבר עיקול חשבון הבנק המתנהל על שמה מאת לשכת ההוצאה לפועל, שם נפתח תיק ההוצל"פ לביצוע פסה"ד נשוא בקשה זו.

לגופו של עניין, המבקשת טוענת כי יש לבטל את פסק הדין בטענה שאין לה קשר ישיר להודעות נשוא התביעה אשר נשלחו אל התובע ע"י הנתבעת 1. המבקשת מבהירה כי מפרוטוקול הדיוןשנערך בתיק זה עולה כי למעשה אין מחלוקת באשר לכך שההודעות נשלחו ע"י נתבעת 1. המחלוקת נסובה סביב טיב היחסים בין הנתבעות, ולשיטתה אין ממש בטענות התובע בנוגע לקשר הנטען בינה לבין הנתבעת 1.

3. המשיב – התובע, טוען כי בניגוד לטענות המבקשת, כלל ההמצאות נשלחו למען הרשום של המבקשת באמצעות דואר רשום, המבקשת אינה מחזיקה במקום בר איתור ולכן כל הניסיונות להמציא למבקשת הודעות בדבר קיום ההליך נסתיימו בציון "לא ידוע במען". לשיטת המשיב יש לראות בהמצאות שבוצעו כהמצאה כדין, ובנוסף ביקש התובע להפנות תשומת הלב להמצאה שבוצעה בהתאם להנחיית ביהמ"ש במשרדו של עו"ד יניב הרינג.
בנוסף לאלו, טוען המשיב כי ביום 31.01.2018 ביצע עבורו מר אורן טבצ'ניק מסירה כדין של ההזמנה לדין למענה הרשום של המבקשת, אך ה "נמען" לא היה ידוע במען, ולכן המעטפה הושארה במקום כפי שתועד במצלמת השליח ובתצהירו . לשיטתו, המבקשת אינה מאפשרת לשלוח אליה דואר רשום, ומקרה זה אינו שגגה מקרית אלא מעשה הסתרה מכוון.

לגופו של עניין טען התובע כי הגם שאין מחלוקת כי ההודעות נשלחו על ידי הנתבעת 1, הרי שהמבקשת היא בעלת דין נכונה במחלוקת זו שכן מדובר בגוף שעשוי היה להניב תועלת ממשלוח ההודעות, שנשלחו בניגוד לחוק.

4. בבוא בית המשפט לבחון האם יבוטל פסה"ד שנתן אם לאו, בוחן ביהמ"ש את סיבת המחדל. ככל שמקורו בהעדר זימון – יבוטל פסה"ד מחובת הצדק, ואם דומה כי אין חובת הצדק מחייבת ביטולו של פסה"ד או אז בוחן ביהמ"ש את סיבת המחדל מחד ואת סיכויי המבקש שלפניו להצליח בהליך מנגד , ועורך איזון בין השניים.

כפי שעולה מאישורי המסירה שבתיק בכל פעם שנשלח דבר דואר אל המבקשת, לפי המען הנקוב בתיק - הוא המען הנקוב בבקשתה שלפניי ובתמצית הפרטים של רשם החברות - חזר דבר הדואר בציון "לא ידוע במען". כך, לפני מתן פסה"ד כאן – בימים 9.1.18 ו-17.4.18, וכך לאחר הדיון, בימים 31.5.18 ו- 1 6.2.19. עוד עולה כי בעקבות החלטת כב' השופט זיתוני המורה על ביצוע המצאה לנתבעת באמצעות עו"ד יניב הרינג, החלטה מיום 05.04.2018, בוצעה המצאה ביום 23.4.18.

בנסיבות אלו, ובשים לב אף לאישור המסירה ולתצהיר המוסר שהציג התובע במעמד הדיון נחה דעתי כי טענת המבקשת בנוגע להעדרו של זימון להדחות , ולא שוכנעתי כי חובת הצדק מחייבת את ביטולו לשל פסה"ד.

על אף דברים אלו, והגם שלא ניתן נימוק אחר אשר יבהיר את מחדלה של המבקשת בהעדרותה מן הדיון, ראיתי לנכון לקחת בחשבון את טענות ההגנה של המבקשת.
כאמור, מבסס התובע את תביעתו כנגד המבקשת על קיומו של קשר כלכלי נטען בין הנתבעות, תוך שהוא מבהיר בתגובתו כי "הנתבעת 3 מממנת את הנתבעת 1 ומרוויחה מההלואות המשווקות על ידי הנתבעת 1" ועל כן לשיטתו תוכן הפרסום מקדם את מטרותיה.

מעבר לעובדה שלא ברורה הטענה לפיה מטרותיה של המבקשת מקודמות על ידי הפרסום, שעה שהמבקשת לשיטת התובעת היא שמממנת את הנתבעת 1, הרי שדומה כי מ דובר בטענות עובדתיות בעלות השלכות משפטיות בנוגע לאחריותה של המבקשת בנוגע לפעולות נושא התביעה, המחייבת בירור בראיות.

5. מכל אלו, לאחר שבחנתי את הטענות, ובשים לב למחלוקת העובדתית שבין הצדדים, דומני כי יש להעדיף במקרה דנן דיון ענייני תוך שמיעת טענות הצדדים והכרעה במחלוקות העובדתיות בתיק על פני הכרעה פרוצדוראלית.

בנסיבות אלו ראיתי לנכון לקבוע כי פסה"ד יבוטל בכפוף למילוי התנאים הבאים:
5.1 הפקדת סכום של 800 ₪ לטובת המשיב וזאת הן בגין אובדן זמנו בתאריך הדיון הנזכר מעלה, והן בגין הפגיעה באינטרס ההסתמכות שפיתח בהתבסס על פסה"ד שלכאורה ניתן כאן כדין. הסכום יופקד בגזברות בית המשפט עד יום 20.04.2019 . לאחר ההפקדה יוכל המשיב לקבל סכום זה.
5.2 הפקדת סכום של 4,000 ₪ בגזברות בית המשפט עד לתאריך 20.04.2019. סכום זה יישאר בקופת בית המשפט עד להחלטה אחרת.

5.3 התייצבות לדיון שיתקיים לגופו של עניין ביום 12.05.2019 בשעה 12:30.

6. תשומת לב הצדדים לכך שעליהם להתייצב לדיון כשבידיהם כל ראיותיהם, וכל צד יזמן את עדיו לדיון.

אי התייצבותם של העדים, או של מי מטעם בעלי הדין, לא יהווה הצדקה לדחיית הדיון.
צד המבקש לזמן עד אשר איננו בשליטתו, יגיש בקשה לזימונו עד 21 ימים לפני הדיון, ובקשתו תיעתר בכפוף לפירוט תמצית העדות הצפויה בבקשה, וכן פירוט כתובת מלאה של העד והתחייבות לשאת בשכרו.

תשומת לב הצדדים לכך, שאי התייצבותו של התובע תביא לדחיית התביעה, ואי התייצבות הנתבע תביא לקבלתה של התביעה, בכפוף לשמיעת עדותו של התובע.

המזכירות תזמן את הצדדים, כך שזימון והחלטה יישלחו לכל אחד מהם בהתאם לכתובת הנקובה בכתב טענותיו.

7. בשלב זה אני מורה על עיכוב ביצוע פסק דיני, ועיכובו של כל הליך הוצאה לפועל הנובע ממנו, עד להחלטה אחרת.

ניתנה היום, י"ד אדר ב' תשע"ט, 21 מרץ 2019, בהעדר הצדדים.