הדפסה

בית משפט לתביעות קטנות בחיפה ת"ק 32507-11-19

בפני
כבוד ה שופטת קרן מרגולין-פלדמן

התובע
אלברטו טסונה

נגד

הנתבעת
הוט מובייל בע"מ

פסק דין

התביעה שלפניי היא תביעה צרכנית, במסגרתה מבקש התובע, קשיש שגילו כ-80 שנה, לבטל עסקאות שנערכו בינו לבין הנתבעת.

אין מחלוקת בנוגע לכך שחלק מן העסקאות נערכו בשנת 2017 ואילו העסקה האחרונה נערכה בחודש יולי 2019 באופן טלפוני ועניינה מכירת מכשיר מסוג גלקסי 80A ושינוי חבילת השירותים שהעניקה הנתבעת לתובע באותם זמנים.

אשר לעסקה האחרונה, אין מחלוקת בין הצדדים בנוגע לתוכן שיחת המכירה כמפורט בתמליל שצורף לכתב התשובה שהגיש התובע, אין מחלוקת כי הנתבעת לא הציעה לתובע לרכוש את המכשיר בתשלום במזומן ואף לא פירטה את ההפרשים בין המחירים במכירה במזומן אל מול מכירה בתשלומים ואף אין מחלוקת בנוגע לכך שמעבר לשיחת המכירה לא נמסרו לתובע פרטים בנוגע לאותה מכירה, למעט חשבונית שנשלחה באמצעות הדואר האלקטרוני.
בהתאמה, גם לא יידעה הנתבעת את התובע בנוגע לזכותו לבטל את העסקה, בהתאם להוראות סעיף 14ג1 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 (להלן: חוק הגנת הצרכן או החוק).

התובע עתר לבטל את העסקה המתייחסת למכשיר הטלפון בחודש אוגוסט 2019 ובאותה הזדמנות ביקש לבטל אף את העסקאות שערך לרכישת מחשב, כרטיס זיכרון ורמקולים בשנת 2017.
התובע טוען כי הנתבעת ערכה עמו עסקאות ברמיה, תוך שהיא מטעה אותו בנוגע למחירי המכשירים ומציירת תמונה לפיה מדובר בעסקאות כדאיות במיוחד, הכל תוך ניצול גילו המתקדם.

הנתבעת טענה מנגד כי מחירי העסקאות נובעים הן מן העובדה שהנתבעת מוכרת מכשירים בייבוא ישיר, בשונה מעסקאות אחרות המוצעות בשוק החופשי ואשר מתייחסות לייבוא מקביל, והן מן העובדה שמדובר בעסקאות שנפרסו לתשלומים בשונה מעסקת מזומנים, תוך שהיא טוענת כי התובע הוא שעתר לחלק את מחירי המחשב שרכש , מחיר הרמקולים ואף מחיר מכשיר הטלפון לתשלומים .
לאחר ששמעתי את טענות הצדדים ועיינתי במסמכים אשר הונחו בפניי, נחה דעתי כי יש לקבל את התביעה בחלקה בלבד. ולהלן טעמיי -

ראש וראשון יובהר כי טענות הנתבעת בנוגע לאופן עריכת העסקאות המתייחסות לרכישת מחשב, כרטיס זיכרון ורמקול לא הוכחשו ע"י התובע, וזה לא הציג אסמכתאות אשר יעידו כי עסקאות אלו נערכו בצורה שונה מכפי הנטען מפי הנתבעת . בהתאמה, לא הרים התובע את הנטל להוכיח כי הנתבעת הפרה את הוראות חוק הגנת הצרכן בכל הנוגע לעסקאות אלו.

הואיל ואין חולק כי העסקאות המתייחסות לרכישת מחשב נייד, רמקולים, כרטיס זיכרון וכיוצא בזאת נערכו בשנת 2017, והואיל ואין חולק כי התובע לא עתר לבטל עסקאות אלו בתוך 4 חודשים ממועד עריכתם, הרי שדין תביעתו של התובע לביטול עסקאות אלו להידחות.

אשר לעסקה המתייחסת לרכישת מכשיר הטלפון מסוג גלקסי 80A, בעניין זה אין מחלוקת בנוגע לכך שהנתבעת הפרה את החובה המוטלת עליה ליידע את הלקוח במועד ביצוע עסקת מכר מרחוק באשראי מהו המחיר באשראי ומהו המחיר במזומן, אין מחלוקת כי לא שלחה אל התובע פירוט של תנאי העסקה לרבות ההפרשים בין המחיר במזומן למחיר באשראי ובנוגע לזכותו לבטל את העסקה בהתאם להוראות סעיף 14ג1 ואין מחלוקת בנוגע לכך שהתובע הוא אזרח ותיק, כהגדרתו בחוק, אשר ביקש לבטל את העסקה בתוך 4 חודשים ממועד עריכתה.
בהתאמה, יש להורות על ביטול העסקה המתייחסת לרכישת מכשיר הטלפון.

סעיף 14ה(ב) לחוק קובע כי אזרח ותיק שמבקש לבטל את העסקה כמפורט שם (שלא בגין פגם במכשיר), יחזיר את המכשיר לעוסק ואילו העוסק יחזיר לצרכן, בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם ע"י הצרכן, בניכוי דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר הנכס או 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם.
בהתאמה, היה על הנתבעת להשיב לתובע את תמורת העסקה, בניכוי דמי ביטול, והיה על התובע להשיב לנתבעת את מכשיר הטלפון על כל רכיבי העסקה.

אין מחלוקת בנוגע לכך שהתובע לא השיב את המכשיר לידי הנתבעת והנתבעת לא השיבה את התמורה לידי התובע. פניות התובע הועברו לגורמים נוספים, ובהמשך, כך עולה מהמסמכים שלפניי, הציעה הנתבעת לתובע להשיב את המכשיר ולקבל את התמורה בחזרה, אך התובע ה לכה למעשה סירב להצעה.
לא למותר לציין כי לטענת התובע נועץ בעו"ד טרם שסירב להצעה.

במצב דברים זה, דומני כי יש להורות על ביטול העסקה וביצוע ההשבה ההדדית בניכוי דמי ביטול , ולא מצאתי לחייב את הנתבעת בפיצוי נוסף,נוכח העובדה שעמידת התובע על המשך ניהול ההליך כאן לאחר שהוצעה לפניו הצעה לביטול העסקה, יש בה כדי להכביר הוצאות שלא לצורך, הוצאות אותן יש לקזז כנגד חיובים אותם יש להטיל על הנתבעת בשל הפרת חובות הגילוי המוטלות עליה.

לא מצאתי בעובדה שקיים פער במחיר בין המחיר המוצע ע"י הנתבעת לבין המחיר המוצע ע"י גורמים אחרים במשק כדי להרים את הנטל המוטל על התובע להוכיח שהנתבעת פעלה מתוך כוונת מרמה ומתוך כוונה להטעות את התובע מפאת גילו ביודעין.
התובע לא הביא ראיות אשר יעידו האם המחירים המוצעים הם מחירים לתשלום במזומן או שמא בתשלומים, האם המכשירים המוצעים ע"י גורמים אחרים בשוק הם מכשירים ביבוא ישיר או שמא ביבוא מקביל, וממילא לא מצאתי כי מדובר במחיר מופקע שהוצע כחלק מ"מעשה ההונאה הבזוי וה אכזר אשר בוצע ע"י חברות" סלולר, כטענתו.

בשולי הדברים אתייחס בקצרה לשתי טענות נוספות שהעלה התובע במסגרת התובענה:
האחת מתייחסת לתוכן חבילת התקשורת שמכרה הנתבעת לתובע, כאשר התובע טען כי מדובר בחבילה שאותה לא ביקש, לא היה מעוניין בה, קשיש בגילו איננו יכול להיות מעוניין בה והוא חויב בגינה ללא הסכמה.

בהקשר זה ולאחר שבחנתי את תמליל השיחה שנערך בין התובע לבין נציגת הנתבעת בסמוך ליום 1/7/19 (מועד עריכת השיחה איננו נקוב על התמליל, אך נלמד מתוך חשבוניות הנתבעת שהופקו לטובת התובע), מצאתי כי הפרטים של העסקה החדשה פורטו במסגרת התמליל ואף הובהר מהו המחיר שיידרש התובע לשלם.
בנוסף, בית המשפט איננו יודע לומר מהו השימוש שעושה התובע כאן בחבילת האינטרנט שלרשותו.
יחד עם זאת, אין מחלוקת בנוגע לכך שעוד בטרם שינוי תנאי העסקה עפ"י שיחת הטלפון כלל השירות שהוענק לתובע ע"י הנתבעת גם שימוש ברשת האינטרנט, ומכל מקום אינני סבורה כי ניתן לומר (וממילא לא הוכח לפניי) כי אזרחים וותיקים בני גילו של התובע אינם עושים שימוש ברשת האינטרנט.

העובדה שהתובע צירף לכתב תביעתו תדפיס מתוך אתר אינטרנט העורך השוואת מחירים ביחס למכשירי סמסונג 80A היא כשלעצמה מלמדת על כך שהתובע עושה ככל הנראה שימוש ברשת האינטרנט בניגוד לעמדתו.

סוגיה שניה שעלתה היא הסוגיה המתייחסת לקו טלפון נוסף אשר לטענת התובע נמכר לו ע"י הנתבעת אף שאיננו זקוק לו ומעולם לא עשה בו שימוש וכי על הנתבעת להשיב לו את העלות שנגבתה בגין אותו קו.
עיון בתמליל שצירף התובע לכתב התשובה מלמד על כך שהתובע הוא ששואל את השאלה האם יש צורך להחליף מספר כדי לעשות שימוש במכשיר החדש שאותו רכש ע"י נכדתו, ובתשובה מסבירה לו נציגת השירות בטלפון שאין צורך ברכישת SIM ומספר חדש ואין צורך להכביר בהוצאות, שכן מן הסתם לנכדה קו קודם שעשתה בו שימוש ותוכל להתקין את ה- SIM הישן בתוך המכשיר החדש.

לטענת הנתבעת, 3 ימים לאחר שיחה זו פנה התובע וביקש לרכוש SIM חדש , ומשיחה טלפונית שנערכה בסמוך לאחר מכן, נשמע התובע מבקש להקפיא את החיובים בגין הקו החדש שרכש לאור נסיעתה של הנכדה לחו"ל.
די בדברים אלו כדי ללמד על כך שהתובע הוא שבחר לרכוש קו נוסף לשימוש נכדתו וכי אין ממש בטענה שהנתבעת היא שערכה את העסקה למכירת הקו החדש שלא על דעתו של התובע ומתוך ניסיון להתעשר על חשבונו.

מכל מקום, שוכנעתי כי בחודש נובמבר 2019 ביקש התובע לבטל את העסקה ביחס לרכישת הקו החדש והנתבעת ביטלה את המנוי ואף זיכתה את התובע בגין החיובים שחויב בהם בשל אותו מנוי.

מכל האמור, אני רואה לנכון להורות על ביטול העסקה המתייחסת לרכישת מכשיר הסמסונג, תוך שאני מורה לנתבעת להשיב לתובע את החלק בתמורת המכשיר אשר שולמה ע"י התובע בתשלומים של 99 ₪ לחודש, החל מיום 1/7/19, בניכוי דמי ביטול בהתאם לחוק.

כן אני מורה לתובע להשיב לידי הנתבעת את המכשיר ביחד עם האוזניות והמטען אשר סופקו לתובע במועד קבלת המכשיר בידיו.

החיובים הם הדדיים ויבוצעו בתוך 30 ימים מהיום.

צד שלא יעמוד בחיוביו, לא יוכל לעמוד על ביצוע החיוב ע"י הצד שכנגד.

עם ביצוע ההשבה בהתאם לפסק דין זה, יבוטלו כל החיובים העתידיים ממועד מתן פסק הדין.

בנסיבות העניין, ישא כל צד בהוצאותיו.

הצדדים מוזמנים להגיש פסיקתא לחתימתי, מלווה באסמכתאות המעידות על כלל התשלומים אשר שולמו זה מכבר בפועל על חשבון רכישת המכשיר ע"י התובע עד ליום מתן פסה"ד כאן.

לצדדים זכות להגיש בקשת רשות ערעור לביהמ"ש המחוזי בתוך 15 ימים.

המזכירות תשלח העתק מפסה"ד לצדדים בדואר רשום.

ניתן היום, כ"ו סיוון תש"פ, 18 יוני 2020, בהעדר הצדדים.