הדפסה

בית משפט לתביעות קטנות בהרצליה ת"ק 43199-06-18

בפני
כבוד ה רשמת בכירה יעל מרמור דומב

התובעים והנתבעים שכנגד

1.דוד גמליאל
2.מנחם גמליאל
3. אסתר גמליאל
4. מיכה גמליאל
5. דני גמליאל

נגד

הנתבע והת ובע שכנגד
יוסף גמליאל

פסק דין

1. התובעים הגישו תביעה כנגד אחיהם – הנתבע, בגין חוב כספי.

2. התובעים - 5 אחים, טוענים כי לאחר פטירת הוריהם, שילמו כספים בגין הוצאות משותפות הנוגעות לנכסי ההורים. כל האחד מהאחים נשא בחלקו, למעט הנתבע, שאת חלקו בהוצאות נאלצו האחים התובעים לשלם במקומו.

3. התובעים העמידו את התביעה על סך כולל של 25,478 ₪ על פי הפירוט הבא:
- חוב בגין תשלום לעו"ד עבור טיפול בתביעה שהוגשה על ידי אלמנת אביהם לאחר מותו – 23,025 ₪;
- חוב בגין תשלום לעו"ד עבור טיפול בהוצאת צו ירושה של אמם – 1,121.83 ש"ח;
- חוב בגין תשלום ארנונה עבור נכסים משותפים שקיבלו בירושה – 1,234 ₪;
- חוב בגין תשלום חשמל עבור נכסים משותפים שקיבלו בירושה – 76.16 ₪;
- חוב בגין תשלום מים עבור נכסים משותפים שקיבלו בירושה – 47.6 ₪;

4. הנתבע דוחה את הטענות. לדבריו, האחים הסכימו על תשלום בסך של 50,000 ₪ + מע"מ לעו"ד שטיפלה בתביעת אלמנת האב, ולא ניתנה הסכמה לתשלום נוסף. הנתבע טוען כי לא ראה את הסכם שכר הטרחה שנחתם, ומכל מקום מעולם לא הסכים לשלם 50,000 ₪ נוספים כאמור בהסכם , במידה ויגיעו הצדדים לפשרה. הנתבע טוען עוד כי הוסכם שתשלום שכר הטרחה יגבה בסיום הטיפול, ולכן לא שילם גם את הסכום שאינו שנוי במחלוקת. לגבי התשלום בגין הוצאת צו ירושה טוען הנתבע כי לא הוצגו בפניו מסמכים המלמדים על הוצאת הצו ועל תשלום ששולם בגינו. ביחס להוצאות ארנונה, חשמל ומים בנכסים המשותפים, טוען הנתבע כי התבקש לשלם סכומים שונים ללא הסבר או פירוט, ודרישתו לקבלת רשימת הוצאות מסודרת לא נענתה.

5. הנתבע טוען כי כשהגישה אלמנת אביו תביעה לאחר מותו, פעל לטובת כלל האחים ובהיותו חוקר פרטי השקיע מאמצים רבים ושעות עבודה במעקב אחרי האלמנה לצורך התיק – עבודה עליה לא קיבל כל שכר. בנוסף לשעות העבודה טוען הנתבע כי השקיע באמצעים טכנולוגיים, רכש כרטיסי זכר ון ומצלמה יקרה שאף ניזוקה במהלך חקירתו. בהתאם הגיש הנתבע תביעה שכנגד נגד אחיו בגין שעות העבודה והמאמצים שהשקיע, כמו גם בגין ההוצאות שהיו לו לצורך החקירה. הנתבע טוען כי שווי שעות העבודה שהושקעו על ידו מגיע לכדי עשרות אלפי דולרים, אולם לצורך הגשת התביעה שכנגד החליט להסתפק בסכום המקסימלי האפשרי בהליך תביעה קטנה - 33,500 ₪.

6. לדיון שהתקיים בפני התייצבו האחים כולם . בדיון שהתקיים משך זמן לא קצר, נדחתה טענת הנתבע בדבר העדר סמכות עניינית לדון בתיק. לגופו של ענין חזרו הצדדים על טענותיהם.

7. לאחר ששמעתי את הצדדים ועיינתי במסמכים שהובאו בפני, הגעתי לכלל מסקנה כי דין התביעה העיקרית להתקבל בחלקה, ואילו דין התביעה שכנגד להידחות.

8. חוב הנתבע בגין תשלום עבור טיפול משפטי בתביעת אלמנת האב –
התובעים הציגו הסכם שכר טרחה לפיו עבור הטיפול בתיק ישולם לעו"ד מגי הלפרין שכר טרחה בסך 50,000 ₪ + מע"מ. עוד נקבע בהסכם שכר הטרחה כי במידה ויסתיים התיק ללא תשלום לאלמנה או בהסכם בין הצדדים , ישולם סך נוסף של 50,000 ₪ + מע"מ.
אין מחלוקת כי הנתבע הסכים לשלם 50,000 ₪ + מע"מ עבור הטיפול בתיק , ו אף בעדותו ציין כי ישלם ברצון את חלקו בסך 9,750 ₪. שונה הדבר בנוגע לסכום הנוסף. טענת הנתבע כי לא ראה את הסכם שכר הטרחה שנחתם עם עורכת הדין אלא לאחר סיום הטיפול, וכי הסכים לתוספת 50,000 ₪ רק במקרה בו יסתיים התיק בלא כלום - לא נסתרה. בצירוף עם העובדה כי הנתבע אינו חתום על הסכם שכר הטרחה בעצמו , קיים לטעמי קושי לחייבו בסכום נוסף מעבר לסכום הבסיס לו הסכים – 50,000 ₪ + מע"מ בחלוקה שווה לששת האחים.

9. חוב הנתבע בגין תשלום עבור הוצאת צו ירושה –
לאחר שהציגו התובעים קבלה בדבר ביצוע התשלום לעו"ד הלפרין עבור הוצאת צו הירושה , הודיע הנתבע בדיון כי הוא מסכים לשלם את חלקו בסך 1121.83 ₪. משהסכים הנתבע לשלם, אין מקום להרחבה נוספת בענין.

10. חוב הנתבע בגין הוצאות ארנונה, חשמל ומים בנכסים משותפים –
לאחר שעיינתי במסמכים שצירפו שני הצדדים ביחס לתשלומי ארנונה, מים וחשמל, מצאתי טעם בטענת הנתבע לפיה לא הצליחו התובעים להרים את הנטל ו להוכיח מה גובה החוב הנטען. הת ובעים צירפו חשבוניות מחודשים שונים שאינם רצופים, ציינו בכתב הטענות כי הנתבע שילם חלק מההוצאות ללא פירוט עבור מה שילם וכמה. במסמכים שצירפו התובעים בכתב יד ישנו פירוט הוצאות, ביניהן הוצאות שוטפות עבור ארנונה , חשמל ומים , אולם קשה להבין באילו הוצאות השתתף הנתבע . ברשימה נוספת צוינו סכומים שאינם תואמים את הסכומים הנטענים. בנסיבות בהן לא ניתן לדעת מחומר הראיות האם שילם הנתבע באופן חלקי או מלא, כמה שילם, ועבור מה שילם, מצאתי כי התובעים לא עמדו בנטל המוטל עליהם להוכחת ההוצאות הנטענות, ועל כן יש לדחות רכיב זה.

11. לסיכום עד כאן - אין חולק כי על הנתבע להשיב לאחים סכומים ששילמו עבורו בגין שכר טרחת עו"ד ששכרו לטיפול בעניינ ם המשות ף כפי שהוסכם מראש, ומנגד לא הוכחה הסכמת הנתבע לתוספת התשלום לעו "ד, ולא הוכח חוב ההוצאות הנטען. על כן דין התביעה להתקבל ביחס לסכומים ששול מו לעו"ד ללא התשלום הנוסף, ולהדחות ביחס לתוספת ולהוצאות השוטפות.

12. התביעה שכנגד –
כאמור, הנתבע הגיש תביעה שכנגד נגד אחיו בסך 33,500 ש"ח. לדבריו, פעל להצלחת האחים בתביעה שהגישה אלמנת אביו, תוך שהוא עושה מאמצים ומשקיע זמן וכסף לצורך כך. הנתבע טוען כי על האחים לשלם את שכרו בגין העבודה שביצע ואשר כללה ביצוע מעקב אחרי האלמנה משך שעות רבות והוצאות שונות.

13. דין התביעה להידחות. טענות הנתבע בדבר השכר המגיע לו עבור עבודתו נטענו בעלמא ולא נ תמכו בראיות. הנתבע לא הציג ואף לא טען כי היה הסכם כלשהו בין האחים - בכתב או בעל פה, לפיו ביצוע המעקב יעשה בתשלום. ההפך הוא הנכון. ה נתבע העיד כי לא ביקש מהאחים כל תשלום בגין העבודה, כי לא נחתם הסכם בינו לבין האחים לגבי תשלום שכר עבודתו , וכי לא היתה כוונה מצד הצדדים ליצור התחייבות כזו . לדבריו שאלת השכר לא עלתה מעולם, שכן כל אחד מהאחים לקח על עצמו מטלה למען המטרה הסופית – נצחון בתביעה. ה נתבע העיד עוד כי האחים הסכימו במפגש ביניהם כי הוא יבצע את המעקב ללא תשלום, זו היתה גם כוונתו וכך היה , עד אשר הוגשה נגדו תביעה זו, אז שינה דעתו. בנסיבות אלה, ברור כי לא ניתן לחייב את האחים בדיעבד בתשלום שכר הנתבע , אשר העיד בעצמו כי לא התכוון לבצע העבודה בתשלום שכן כל אחד מהאחים תרם את שלו .

14. מעבר לכך, הנתבע לא הוכיח את סכום התביעה ש כנגד. לא הובאו ראיות כלשהן ביחס לזמן שהושקע, לא הוצגו נתונים בדבר שעות המעקב ומיקומו, לא הוצגה כל אסמכתא בדבר שווי שעת עבודה, לא הצגו ראיות המלמדות כי נעשה שימוש במצלמה לצורך המעקב וזו נשברה במהלך העבודה, ולא הוצגו ראיות בדבר ערך המצלמה. למעשה סכום התביעה נקבע באופן שרירותי מבלי שנתמך בראיה כלשהי.

15. מאחר ואף אליבא דנתבע לא היה כל הסכם בין הצדדים מלבד ההסכמה ש כל אחד יתרום את שלו לצורך הצלחת התביעה על חשבונו, ומשלא הוכח סכום התביעה, דין התביעה להידחות.

16. סוף דבר, התביעה העיקרית מתקבלת בחלקה. התביעה שכנגד נדחית .

הנתבע ישלם לתובעים סך כולל של 10,872 ₪ (2,174 ₪ לכל אחד מהתובעים).
בנוסף ישלם הנתבע הוצאות משפט בסך כולל של 1,000 ₪ (200 ₪ לכל אחד מהתובעים).

הסכומים ישולמו בתוך 30 יום שאם לא כן ישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק עד למועד התשלום בפועל.

המזכירות תשלח את פסק הדין לצדדים.

ניתן להגיש בקשת רשות ערעור על פסק הדין לבית המשפט המחוזי בתוך 15 יום.

ניתן היום, א' כסלו תשע"ט, 09 נובמבר 2018, בהעדר הצדדים.