הדפסה

בית משפט לתביעות קטנות בבת ים ת"ק 27698-06-21

לפני
כב' הרשם הבכיר אבי כהן

תובעת

אילנית נסימוב

נגד

נתבעת

מעיין דרום י. ד. בע"מ

החלטה

בתיק זה קבוע בפניי דיון ליום 25.8.2021, ובטרם הדיון עיינתי בכתבי הטענות של הצדדים והבחנתי בטענת סף להיעדר סמכות מקומית שנטענה בכתב ההגנה של הנתבעת, ולכן מצאתי להידרש לה, עוד בטרם הדיון.

בטרם אדרש להכרעה בטענת הסף אסקור בקצרה את הקיים והרלבנטי בתיק

ביום 13.6.2021 הוגשה תביעה קטנה על סך 20,000 ₪ .
בין יתר הטענות שבכתב התביעה , נטען כי ביום 29.9.2020 נעשתה התקשרות חוזית בין הצדדים בביתה של התובעת בעיר בת- ים עבור התקנת סככות למרפסת שמש בביתה של התובעת בסך 16,000 ₪, וזאת במעמד בו הגיע נציג הנתבעת בשם אריה לבית התובעת לשם לקיחת מידות.
כמו כן, נטען כי ביום 10.11.2020 הותקנו הסככות בביתה, אך ביום 17.1.2021 הבח ינה התובעת, בין היתר, בנזילות מים וברעשים שבקעו מהמנוע של הסככות. בנוסף, נטען כי תחילה נציגי הנתבעת התעלמו מפניותיה הטלפוניות ול בסוף נציג הנתבעת בשם שלום הגיע לביתה ובמעמד הפגישה סיכמו הצדדים כי בתוך חודש ימים יוחלפו הסככות שבבית התובעת אך המנוע לא יוחלף , וזאת בתמורה לכך שהתובעת תשלם לנתבעת תשלום נוסף בסך 2,500 ₪ והנתבעת תחזיר לתובעת 4 המחאות בסך 4,000 ₪. בנוסף נטען כי בהמשך ובפועל נציג הנתבעת לא הגיע לבית התובעת לשם תיקון הליקויים במועד שהתחייב והנתבעת התעלמה מפניותיה הטלפוניות של התובעת, וכי התובעת קיבלה את ההמחאות הנ"ל מהנתבעת רק לאחר ששלחה התובעת נציג מטעמה לנתבעת. בנוסף נטען כי , התובעת פנתה לחברת "זוהר סככות" לשם התקנת הסככות מחדש ובגין כך נאלצ ה לשלם סך 3,700 ₪.

לכתב התביעה צורפו הנספחים הבאים אשר מוספרו על ידי לפי הצגתם ב סדר הכרונולוגי הבא:

תעודת משלוח של הנתבעת מיום 12.11.2020 עבור מר נסיבוב יניר, מספר 23202 .
טופס הזמנה של הנתבעת מספר 24662 , כאשר הכתוב בו נכתב ושורטט בכתב יד שאינו קריא ומטושטש. בתחתית הטופס נכתב בכתב מודפס ולא בכתב יד כי "חתימה על חוזה זה כפופה לתנאים הכתובים מאחורי הדף ".
דף הנראה כ"פלאייר" של הנתבעת.
טופס הזמנה/ הצעת מחיר מספר 1316 של חברת "זוהר פרגולות וסוככים" מיום 11.3.2021, כאשר הכתוב בו נכתב בכתב יד שאינו קריא ומטושטש. עם זאת, בתחתית הטופס ניתן להבחין בסכום 3,700 ₪ שנכתב בכתב יד.
צילום ת.ז וספח של התובעת.
שתי תמונות צבעוניות המונות את מספרי העמודים שמוספרו על ידי כעמודים מספר 6-7.
שובר תשלום- קבלה של גזברות בית המפשט בסך 200 ₪.

ביום 19.7.2021 הגישה הנתבעת כתב הגנה, שבו מבקשת הנתבעת להעביר את הדיון ב תביעה לבית המשפט לתביעות קטנות בעיר קריית – גת, וזאת לטענתה לאור סעיף 12 הכתוב בתנאים שבגב ההזמנה.

לכתב ההגנה צורפו הנספחים הבאים אשר מוספרו על ידי לפי הצגתם בסדר הכרונולוגי הבא:

טופס הזמנה של הנתבעת מיום 29.9.2020 מספר 24662 עבור לקוח בשם יניר נסיבוב כאשר הכתוב והמשורטט בו נכתב בכתב- יד קריא הניתן להבין ממנו, בין היתר, כי ההזמנה בוצעה עבור לקוח בשם יניר נסיבוב מרחוב יוחנן הסנדלר 6/66 בת ים, בגין תשלום בסך 16,000 ש"ח, ובתחתית הטופס נכתב בכתב מודפס כי "חתימה על חוזה זה כפופה לתנאים הכתובים מאח ורי הדף".
טופס אשר בכותרתו נכתב: "תנאי התקשרות והתשלום", ובו בסעיף 12 נכתב: " בכל מקרה של חילוקי דעות בקשר להזמנה בהתחייבות זו, תהיה סמכות השיפוט נתונה בלעדית לבתי המשפט בקריית גת ולא בשום בית משפט אחר". אציין כי לא הובהר האם ולמה קשור הטופס הנ"ל והאם הוא חלק מההתחייבות החוזית בין הצדדים.
טופס העברה בנקאית של בנק מזרחי המלמד על כך שהנתבעת העבירה לתובעת ביום 31.12.2020 סך 1,000 ₪ באמצעות העברה בנקאית.
טופס משיכת ממסרים דחויים לפני זמ"פ- שיקים בודדים של בנק מזרחי הנושא את התאריך 25.1.2021 ובו יש פירוט של 4 המחאות בסך כולל של 4,000 ₪.
כרטסת הנהלת חשבונות של הנתבעת הנושאת את שם הלקוח יניר נסינוב וממוספרת במספר 40032783.

ביום 19.7.2021 ניתנה החלטתי היזומה בעקבות לימוד תיק התביעה לקראת הדיון, שבה נתבקשה התובעת להתייחס בתוך 3 ימים לטענת היעדר הסמכות המקומית שבכתב ההגנה.

ביום 20.7.2021 הגישה התובעת כתב תשובה לכתב ההגנה ובמסגרתו התייחסה התובעת ל שאר טענות כתב ההגנה, כאשר רק בסעיף 4 למסמך זה התייחסה התובעת לטענת הסמכות המקומית, וזו לשון הסעיף: "התובעת מבקשת להשאיר את הדיון בבית המשפט בבת ים מאחר והתביעה הוגשה ע"י התובעת שמתגוררת בבת ים". הנספחים אשר צורפו לכתב התשובה הם שני עמודים של בנק מזרחי כשהם מטושטשים, מושחרים ואינם ניתנים לקריאה, ועמוד נוסף ובו צילום תמונות מושחרות ולא קריאות ובנוסף תכתובת בין הצדדים הניתנת לקריאה באופן ברור.

דיון והכרעה

החלק הנורמטיבי

סעיף 67 לחוק בתי המשפט (נוסח משולב) תשמ"ד- 1984 , שכותרת השוליים שלו "מקום שיפוט", קובע כך:

"שר המשפטים רשאי לקבוע בתקנות מקום שיפוט לתביעות קטנות שיהיה מקום השיפוט על אף האמור בכל הסכם שבין בעלי הדין".

תקנה 2 לתקנות השיפוט בתביעות קטנות (סדרי דין), תשל"ז-1976 , שכותרת השוליים שלה "מקום השיפוט", קובעת:
(א) תביעה תוגש לבית המשפט שאזור שיפוטו הוא אחד המקומות המנויים להלן, והוא על אף האמור בכל הסכם שבין בעלי הדין; ואלה הם:
(1) מקום מגוריו או מקום עסקו של הנתבע;
תק' תשפ"
תק' תשפ"
(2) (נמחקה);
תק'
תק'
(3) (נמחקה);
תק' תשפ"
תק' תשפ"
(4) (נמחקה);
(5) מקום המעשה או המחדל שבשלו תובעים;
(6) בתביעה שכנגד – מקום הגשת התביעה המקורית.
תק' תשע"
תק' תשע"
(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), תובענה בשל פרסום או סחר ברשת האינטרנט תוגש לבית המשפט שבאזור שיפוטו מצוי מקום מגוריו או מקום עסקו של הנתבע או מקום מגוריו או מקום עסקו של התובע, בלבד.
תק' תשפ"
תק' תשפ"
(ג) בית המשפט המוסמך לדון בתביעה הכוללת כמה נתבעים הוא בית משפט המוסמך לדון נגד אחד מהם לפי תקנות משנה (א) או (ב).

מן הכלל אל הפרט

לאור האמור לעיל ("על אף האמור בכל הסכם שבין בעלי הדין") , הרי שבתביעות קטנות אין תחולה להסכמת הצדדים בהסכם לענין מקום השיפו ט (ראו גם את ספרם של טל חבקין ויגאל נמרודי "התביעה הקטנה" (2017) עמוד 140). לפיכך, הסכם השיפוט אותו טוענת הנתבעת בכתב ההגנה לא חל, וגם אם היה חל לכאורה, בשלב זה לא ברור האם נספח מספר 2 אותו צירפה הנתבעת לכתב ההגנה ועליו מבססת את טענתה - הוא חלק ממסמכי ההתקשרות וזאת מאחר שהנתבעת לא מציינת בכתב ההגנה כי נספח 2 קשור להסכם של הצדדים ואף התובעת בכתב התביעה ובכתב התשובה אינה מתייחסת לנספח מספר 2 שצורף לכתב ההגנה כחלק מההתקשרות שבין הצדדים.

באשר לשאלה האם בית המשפט בבת- ים הינו בעל סמכות מקומית לדון בתביעה הנ"ל, הרי שלפי לשון התקנה הנ"ל , עולה בבירור כי מספיק שמתקיימת אחת החלופות שבתקנה 2 לתקנות השיפוט בתביעות קטנות (סדרי דין), תשל"ז-1976.

החלופה הרלבנטית לענייננו היא חלופה מספר 5 – "מקום המעשה או המחדל שבשלו תובעים", כאשר בחינת הסמכות המקומית תיעשה אך ורק על יסוד העובדות שנטענו בכתב התביעה. כאמור התובעת טוענת בכתב התביעה כי ביום 29.9.2020 נעשתה ההתקשרות חוזית בין הצדדים בבית התובעת שבעיר בת- ים ו אף הסככות אשר הותקנו על ידי הנתבעת אשר בגין הנזקים שנגרמו בהם ומהם, גם הן הותקנו בבית התובעת בעיר בת ים, משכך מקום המחדל בגינו תובעת התובעת הוא בעיר בת ים.

סיכום

לאור כל האמור לעיל אני קובע כך:
בית המשפט לתביעות קטנות בבת-ים מוסמך מקומית לדון בתביעה.
הדיון בתביעה זו ימשיך אפוא להתנהל בבית המשפט לתביעות קטנות בבת- ים .

בנסיבות אין צו להוצאות בגין הליך זה .

המזכירות תשלח ההחלטה לצדדים .

ניתנה היום, י"ד אב תשפ"א, 23 יולי 2021, בהעדר הצדדים.