הדפסה

בית משפט לענייני משפחה בבאר שבע ת"ג 5103-04-16

בפני :
כב'  סגן הנשיאה, השופט אלון גביזון

המבקשת
מרים אליקים, ת.ז. XXXXXX246

נגד

המשיב
היועץ המשפטי לממשלה

פסק דין

1. בפניי בקשת המבקשת לתיקון גילה, במסגרתה עתרה כי בית המשפט יצהיר כי שנת לידתה הינה 1933 ולא 1937 כמופיע בתעודת הזהות שלה במרשם האוכלוסין.

2. כידוע על פי ההלכה הפסוקה, על המבקש לתקן את גילו להוכיח שני תנאים מצטברים:

א. כי הגיל הכתוב במסמכים הרשומים אינו נכון.

ב. מהו הגיל הנכון.

ראה לעניין זה ערעור אזרחי 171/60 סולטן נ' היועץ המשפטי לממשלה פד"י 2177.

נטל ההוכחה המוטל על מבקש תיקון גיל הנו נטל הוכחה הנהוג במשפט האזרחי – מאזן ההסתברות. עוד נקבע בפסיקה כי במקרים בהם למבקש לתקן את גילו אינטרס כספי, הרי שנטל ההוכחה המוטל הנו נטל מוגבר.

3. לאחר שעיינתי באשר הוגש בתיק, מצאתי כי המבקשת לא הרימה את נטל ההוכחה המוטל עליה, ומשכך דין הבקשה להידחות וזאת מהנימוקים שיפורטו להלן.

4. בקשתה של המבקשת לתיקון גילה עומדת בסתירה אל מול מסמכים רבים אחרים המצויים בתיק המרשם של המבקשת, אשר בהם הצהירה, באופן עקבי כי הנה ילידת 1937.

כך לדוגמא במרשם התושבים מיום 28.02.50 מצוין כי המבקשת נולדה בשנת 1937, בבקשה למתן תעודת זהות מיום 19.10.69 הצהירה המבקשת כי נולדה בשנת 1937, בהודעה על שינוי מען מיום 17.08.76 ציינה המבקשת כי נולדה בשנת 1937, בבקשה לדרכון מיום 19.08.76 הצהירה המבקשת כי נולדה בשנת 1937. בבקשה למתן תעודת זהות מיום 28.08.81 הצהירה המבקשת כי נולדה בשנת 1936. ביום 03.04.89 תוקן תאריך לידתה של המבקשת מתאריך 00.00.37 לתאריך 01.01.37 וזאת על סמך הצהרתה . בבקשה למתן תעודת זהות מיום 30.06.04 הצהירה המבקשת כי הנה ילידת 01.01.1937.

5. המבקשת נמנעה מלהעיד מי מבני משפחתה, לרבות אחיה, לתמיכה בבקשתה לתיקון גיל, ובאופן שהימנעותה זו פועלת נגדה.
ראה לעניין זה ע.א 465/88 הבנק למימון ולסחר נגד סלימה מתתיהו פד"י מה' 4 651 (1991) וכן פסק דיני מיום 05.02.17 בת"ג 40626-03-14.

6. המבקשת ביקשה להסתמך על העתק נאמן למקור משנת 1981, לתעודת נישואין משנת 1950, בה מצוין כי נולדה בשנת 1933.

סבורני כי אין בתעודה הנ"ל כדי לסייע למבקשת שכן תעודת הנישואין עומדת בסתירה אל מול מסמכים רבים אחרים המצויים בתיק המרשם של המבקשת, אשר בהם הצהירה באופן עקבי כי הנה ילידת 1937.
יתרה מזו, בהתאם לעדותה של המבקשת עצמה, תעודת הנישואין ניתנה על סמך הצהרת אבי המבקשת בלבד.

7. השיהוי הרב בהגשת הבקשה לתיקון גיל, פועל אף הוא כנגד המבקשת, וקל וחומר כאשר במרוצת השנים ובמספר הזדמנויות שונות, המשיכה המבקשת להצהיר כי נולדה בשנת 1937.
ראה לעניין זה עדות המבקשת בעמ' 5 שורות 13-15 ובעמ' 6 שורות 23-24 לפרוטוקול מיום 11/5/17.

8. לא ניתן להתעלם מכך כי הבקשה הוגשה על ידי המבקשת מבלי שתצרף את קרן הפנסיה , והצורך בצירופה התברר רק בדיון מיום 11/5/17, לאחר סיום ח קירת המבקשת ולאחר שבא כוחה הודיע לפרוטוקול " אלו עדיי".

הגם שבהחלטתי מיום 12/9/17 , שניתנה לאחר סיום חקירת המבקשת, קבעתי דיון נוסף ליום 27/11/17 , תוך שהורתי לב"כ המבקשת לזמן את ב"כ קרן הפנסיה לדיון, הודיע ב" כ המבקשת בדיון מיום 27/11/17 , כי אין בידו זימון של ב"כ קרן הפנסיה . ראה לעניין זה עמ' 6 שורות 5-7 לפרוטוקול מיום 27/11/17.

בהחלטתי מיום 27/11/17 הורתי לב"כ המבקשת להמציא במסירה אישית לידי ב "כ קרן הפנסיה את פרוטוקול הדיון, אשר יודיע את עמדתו ביחס לחקירת המבקשת והגשת סיכומים, וכן התבקש ב"כ המבקשת להמציא לתיק את אישור המסירה וזאת תוך 7 ימים. עד למועד כתיבת פסק הדין , וחרף החלטותיי מיום 27/1 1/17 ומיום 12/2/18 , לא קיימה המבקשת את החלטותיי ואישור המסירה טרם הומצא .

9. אשר על כן וכאמור לעיל, דין הבקשה להידחות.

10. לפנים משורת הדין איני עושה צו להוצאות.

פסק דין זה מסיים את הדיון בתובענה שבתיק זה והמזכירות תשגר העתקו לבאי כוח הצדדים.

ניתן היום, י"ג אדר תשע"ח, 28 פברואר 2018, בהעדר הצדדים.